اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد مهدی ساقیان

محمد مهدی ساقیان

محمد مهدی ساقیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112340
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آئین دادرسی کیفری 2104093 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری نظامی 2104061 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
تمرین عملی دعاوی جزائی 2104028 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آئین دادرسی کیفری 2 2105191 1 03 هرهفته شنبه (13:00 - 13:45) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری نظامی 2104061 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
تمرین عملی دعاوی جزائی 2104028 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
سمینار 2104095 1 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1