اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد موثقی گیلانی

احمد موثقی گیلانی

احمد موثقی گیلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112325
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملینام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 09 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 07 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه وسیاست در عصر جهانی شدن 2101398 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جنبشهای اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها 2101513 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی 2101364 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی 2101364 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست وحکومت در آسیای جنوب شرقی 2101360 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نوسازی و توسعه سیاسی 2101372 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1