اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد موثقی گیلانی

احمد موثقی گیلانی

احمد موثقی گیلانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112325
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین اعتمادی فر زمینه های اجتماعی و اقتصادی تفاوت اسلامگرایی ترکیه و ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/24
آیدا امام ویردی خمسه مسئولیت اجتماعی شرکت ها دراروپا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
زهرا امیری کچمی رابطه دولت و طبقات اجتماعی در دولت های رانتی و توسعه گرا در فرآیند توسعه (مقایسه ایران و کره جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/03
اعتمادی فر امین زمینه های اجتماعی و اقتصادی تفاوت اسلامگرایی ترکیه و ایران کارشناسی ارشد
سعید انوری رابطه‏ی دین و دولت در جمهوری ترکیه بررسی موردی: حزب عدالت و توسعه ( AKP) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مجید بیگی نژاد نفتا وهمگرایی درآمریکای شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
امین پرتو نقش عنصر «آگاهی» و تحوّل در اندیشه ی سیاسی در رقم زدن تحوّل و تغییر عینی در سیاست در ایران پس از انقلاب اسلامی دکتری دانلود 1395/07/12
قناعت گر حسین Legal Barriers to Development in Iran کارشناسی ارشد
طاهره خوشرو Nationalism and development Comparison of Iran and Japan (Meiji and Amir Kabir) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
عباسی رضا گفتمان‌های سیاسی- اقتصادی و تجربه‌ی توسعه در جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
نیک نام رضا چالش راهبردی بین ایالات متحده و چین بر سر هژمونی جهانی کارشناسی ارشد
صادق روحانی نقش زنان در گذار دموکراتیک در کشورهای پاتریمونیال خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
انوری سعید رابطه‏ی دین و دولت در جمهوری ترکیه بررسی موردی: حزب عدالت و توسعه ( AKP) کارشناسی ارشد
فاطمه شفیعی تاثیر بحران اقتصادی ( 2007-2012) بر آینده یورو کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
روحانی صادق نقش زنان در گذار دموکراتیک در کشورهای پاتریمونیال خاورمیانه کارشناسی ارشد
رضا عباسی گفتمان‌های سیاسی- اقتصادی و تجربه‌ی توسعه در جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
افشین علی پورپیجانی A Theorizing System Architecture for Policy making in Development in Iran دکتری دانلود 1396/06/23
شفیعی فاطمه تاثیر بحران اقتصادی ( 2007-2012) بر آینده یورو کارشناسی ارشد
مامند قادری نفت و دموکراسی در اقلیم کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
الهام قاسمی میمندی طبقه‌ی متوسط و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حسین قناعت گر Legal Barriers to Development in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
علیرضا کاهه موانع و مقدورات شکل گیری دولت توسعه خواه در ایران در دوره جمهوری اسلامی دکتری دانلود 1391/06/27
حسن کریمی فرد Qualitative analysis of legal obstacles performance of Islamic city councils in Iran دکتری دانلود 1395/06/16
محمدهادی مدنی حزب عدالت و توسعه و دگرگونی سیاسی در ترکیه: پی آمد های داخلی و خارجی دکتری دانلود 1394/12/03
سارویه مذهبی Barricades in the way of freedom fulfillment in constitutional era with emphasis on the view of sheikh Fazl-lol-lah Nori and Allameh Naeini دکتری دانلود 1393/04/15
سیدمهدی موسی کاظمی Revolution, war and state-making in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
رضا نیک نام چالش راهبردی بین ایالات متحده و چین بر سر هژمونی جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
امانی زوارم وحید تحول الگوهای جامعه‌پذیری سیاسی در نظام آموزشی ایران: تحلیل گفتمانی محتوای کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی متوسطه
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مسائل اقتصادی آسیای جنوب شرقی 2106155 2 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 2101400 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی ایران 2101403 2 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی 2101360 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها 2101513 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسائل اقتصادی آسیای جنوب شرقی 2106155 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2101364 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2101364 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جهانی شدن 2101370 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 09 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 07 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه و سیاست در عصر جهانی شدن 2101398 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها 2101513 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2101364 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2