اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112372
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

   سوابق اجرایی :

 

الف   : استاد    دانشگاه تهران    

-استاد    تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

-استاد   وابسته  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

- استاد مدعو دانشکده فنی دانشگاه تهران

- استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس

- استاد مدعو دانشگاه الزهرا

- عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

- پژوهشگربرجسته   سال 1395دانشگاه تهران

- استاد نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1394

- پژوهشگر نمونه سال 1393 دانشگاه تهران

 

     ب    : عضو هیأت امناء دانشگاه تهران از سال 1393.

     ج    : عضو هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف از سال 1383.

     د     :عضو هیأت امناء دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1392.

     ه    : عضو هیأت امناء دانشگاه خاتم از سال 1392.

    و    : عضو  شورای  عالی  علـوم   ، تحقیقات   و فناوری  از  سال  1384    تا     سال   1387   .

    ز    : عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه  تهران از سال 1394 .

    ح    :  عضو هیأت   امناء  باشگاه  دانش  پژوهان  جوان  از  سال    1382  تا   سال    1386  .   

    ط    :  مدیر عامل  بنیاد فرهنگی مصلّی نژاد    از سال    1376      -    ادامه دارد    .

   ی    : مدیر عامل  شرکت دوبرال    از  سال     1358       تا   سال  1387   .

   ک  : عضو شورای نویسندگان  فصلنامه بین المللی   ژئوپلیتیک (مجله علمی – پژوهشی)    .

   ل   : عضو شورای نویسندگان  فصلنامه  سیاست  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران  (مجله علمی – پژوهشی)    .

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پریسا ابن یامینی بوروکراسی و روند توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمدمهدی احمدی معین طراحی الگویی عملی برای توسعه پایدار اقتصادی ایران با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی کشور دکتری دانلود 1396/06/29
پیمان اسدزاده ممقانی اقتصاد سیاسی تطبیقی ایران و ترکیه(2012-1980) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/21
مهدی آقابراری نظام سیاسـی و فرهنگ مالیـات کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
سمانه اکبری نقش دولت در روند توسعة اقتصادی در سه دهة اخیر(مطالعة مقایسه‌ای ایران و ترکیه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
جاهد امیراصانلو اقتصاد سیاسی بازار انرژی و امکانهای اوپک با تاکید بر اوپک گازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
مصطفی بستانی مبانی نظری و بستر اجتماعی و اقتصادی عقد مضاربه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
پانته آ بهروزی بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری شهری در نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
ابن یامینی پریسا بوروکراسی و روند توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
اسدزاده ممقانی پیمان اقتصاد سیاسی تطبیقی ایران و ترکیه(2012-1980) کارشناسی ارشد
دیدار پوریا انقلاب مشروطه و دولت مدرن رضا شاه کارشناسی ارشد
حسین پوزش شیرازی بررسی رابطه تعرفه واردات و تولید شکر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380/07/05
امیراصانلو جاهد اقتصاد سیاسی بازار انرژی و امکانهای اوپک با تاکید بر اوپک گازی کارشناسی ارشد
حیدر جعفری Influence of Decisions and Political intractions in post revolution of Iran on the Macroeconomics Parameters. کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
سوده جمالی زواره تأثیر نو سازی بر ایجاد شکاف اقتصادی در دوران سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/02
کمالی یحیی بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت(برنامه سوم و چهارم توسعه) کارشناسی ارشد
سمیرا حاجی رضایی تاثیرات اشغال عراق بین سالهای 2003- 2014 بر ساختار اقتصادی این کشور کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
روشن حامد بررسی نقش نهاد های مالی در رشد اقتصادی دولتهای توسعه گرا مطالعه موردی بانک مرکزی مالزی کارشناسی ارشد
پوزش شیرازی حسین بررسی رابطه تعرفه واردات و تولید شکر در ایران کارشناسی ارشد
شیخ زاده حسین نفت و توسعۀ ایران (2010-1945)
قلجی حسین تحلیل سیاست خصوصی سازی در ایران با تاکید بر بند ج سیاست های کلی اصل44 کارشناسی ارشد
اسلامی حمیدرضا جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد
قاسمی حمزه تاثیر درآمدهای نفتی بر ناکارآمدی نهادهای سیاسی ایران کارشناسی ارشد
مهدی خدایی بررسی پیشنهادات امریکا و انگلستان به دولت دکتر مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت 1332-1330 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
علی خواجه نائینی بررسی وضعیت حکمرانی شبکه ای نانو تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1392/02/21
پوریا دیدار انقلاب مشروطه و دولت مدرن رضا شاه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
خسروان راضیه تأثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی ایران کارشناسی ارشد
حامد روشن بررسی نقش نهاد های مالی در رشد اقتصادی دولتهای توسعه گرا مطالعه موردی بانک مرکزی مالزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
کشوردوست سمانه بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو برای ایران کارشناسی ارشد
حاجی رضایی سمیرا تاثیرات اشغال عراق بین سالهای 2003- 2014 بر ساختار اقتصادی این کشور کارشناسی ارشد
سیدعطاءالله سینائی نظام ملّی نوآوری و ساختارهای جدید صنعتی در ایران دکتری دانلود 1391/06/31
جمالی زواره سوده تأثیر نو سازی بر ایجاد شکاف اقتصادی در دوران سازندگی کارشناسی ارشد
حسین شیخ زاده نفت و توسعۀ ایران (2010-1945) دکتری دانلود 1390/12/15
نجاری علیرضا ظرفیت سازی حمل و نقل ریلی در اندرکش با شبکه برق با رویکرد کاهش خسارت اقتصادی در برابر زلزله - مطالعه موردی : راه آهن حومه تهران بزرگ کارشناسی ارشد
مقصودی فاروق ظرفیت ها و محدودیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به الگوی توسعه ای حکمرانی خوب کارشناسی ارشد
یکانی زارع فرید بررسی میزان توجه به سرمایه اجتماعی در برنامه های توسعه سوم و چهارم کارشناسی ارشد
حمزه قاسمی تاثیر درآمدهای نفتی بر ناکارآمدی نهادهای سیاسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
باقر قائمی اصل Institutional approach and Participatory public policy making کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
نسرین قنواتی سیاستگذاری امنیت غذا و تغذیه در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/31
فرهاد کرامت مبانی مشروعیت مردم سالاری دینی: مورد جمهوری اسلامی ایران (از منظر جامعه شناسی سیاسی) دکتری دانلود 1390/01/29
سمانه کشوردوست بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
خیر الله مجیدی بررسی تاثیر سیاست گذاری عمومی بر جایگاه شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فتح تبار فیروزجاهی محسن تحلیل سیاست های اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
علمدارلو محمدمهدی نقش شورای شهر در بسترسازی تحقق حکمرانی شهری در تهران کارشناسی ارشد
نیره میرازبابایی بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/01
فاروق مقصودی ظرفیت ها و محدودیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به الگوی توسعه ای حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
آقابراری مهدی نظام سیاسـی و فرهنگ مالیـات کارشناسی ارشد
خدایی مهدی بررسی پیشنهادات امریکا و انگلستان به دولت دکتر مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت 1332-1330 کارشناسی ارشد
فرجادتبار مهدی بررسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی ارشد
ابراهیمی مادوانی مهران موانع ساختاری در توسعه صنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد
علیرضا نجاری ظرفیت سازی حمل و نقل ریلی در اندرکش با شبکه برق با رویکرد کاهش خسارت اقتصادی در برابر زلزله - مطالعه موردی : راه آهن حومه تهران بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
میرازبابایی نیره بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی کارشناسی ارشد
قنواتی نسرین سیاستگذاری امنیت غذا و تغذیه در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
رحیمی هما سیاست گذاری های ارتقای ایمنی در صنعت حمل ونقل جاده‎ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 2101400 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی ایران 2101403 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلیات اقتصاد برای سیاست 2101137 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد و سیاستگذاری عمومی 2101023 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد و سیاستگذاری عمومی 2101023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 2101400 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/28(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی ایران 2101403 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مبانی علم اقتصاد 2105148 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مبانی علم اقتصاد (خرد و کلان) 2101379 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1