اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112372
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابن یامینی پریسا بوروکراسی و روند توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
اسدزاده ممقانی پیمان اقتصاد سیاسی تطبیقی ایران و ترکیه(2012-1980) کارشناسی ارشد
دیدار پوریا انقلاب مشروطه و دولت مدرن رضا شاه کارشناسی ارشد
امیراصانلو جاهد اقتصاد سیاسی بازار انرژی و امکانهای اوپک با تاکید بر اوپک گازی کارشناسی ارشد
کمالی یحیی بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت(برنامه سوم و چهارم توسعه) کارشناسی ارشد
روشن حامد بررسی نقش نهاد های مالی در رشد اقتصادی دولتهای توسعه گرا مطالعه موردی بانک مرکزی مالزی کارشناسی ارشد
پوزش شیرازی حسین بررسی رابطه تعرفه واردات و تولید شکر در ایران کارشناسی ارشد
شیخ زاده حسین نفت و توسعۀ ایران (2010-1945)
قلجی حسین تحلیل سیاست خصوصی سازی در ایران با تاکید بر بند ج سیاست های کلی اصل44 کارشناسی ارشد
اسلامی حمیدرضا جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد
قاسمی حمزه تاثیر درآمدهای نفتی بر ناکارآمدی نهادهای سیاسی ایران کارشناسی ارشد
خسروان راضیه تأثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی ایران کارشناسی ارشد
کشوردوست سمانه بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو برای ایران کارشناسی ارشد
حاجی رضایی سمیرا تاثیرات اشغال عراق بین سالهای 2003- 2014 بر ساختار اقتصادی این کشور کارشناسی ارشد
جمالی زواره سوده تأثیر نو سازی بر ایجاد شکاف اقتصادی در دوران سازندگی کارشناسی ارشد
نجاری علیرضا ظرفیت سازی حمل و نقل ریلی در اندرکش با شبکه برق با رویکرد کاهش خسارت اقتصادی در برابر زلزله - مطالعه موردی : راه آهن حومه تهران بزرگ کارشناسی ارشد
مقصودی فاروق ظرفیت ها و محدودیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به الگوی توسعه ای حکمرانی خوب کارشناسی ارشد
یکانی زارع فرید بررسی میزان توجه به سرمایه اجتماعی در برنامه های توسعه سوم و چهارم کارشناسی ارشد
فتح تبار فیروزجاهی محسن تحلیل سیاست های اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
علمدارلو محمدمهدی نقش شورای شهر در بسترسازی تحقق حکمرانی شهری در تهران کارشناسی ارشد
آقابراری مهدی نظام سیاسـی و فرهنگ مالیـات کارشناسی ارشد
خدایی مهدی بررسی پیشنهادات امریکا و انگلستان به دولت دکتر مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت 1332-1330 کارشناسی ارشد
فرجادتبار مهدی بررسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی ارشد
ابراهیمی مادوانی مهران موانع ساختاری در توسعه صنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد
میرازبابایی نیره بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی کارشناسی ارشد
قنواتی نسرین سیاستگذاری امنیت غذا و تغذیه در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
رحیمی هما سیاست گذاری های ارتقای ایمنی در صنعت حمل ونقل جاده‎ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سیاسی ایران 2101403 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اقتصاد و سیاستگزاری عمومی 2101023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 2101400 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/28(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مبانی علم اقتصاد 2105148 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مبانی علم اقتصاد (خرد و کلان ) 2101379 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1