اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بیگدلو بهنام مفهوم توقف تاجر درآراء فقها و رویة قضایی ایران کارشناسی ارشد
صدیقی حسن مفهوم استقلال در ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های آن کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
میرشکاری عباس تحلیل طلب ممتازبه عنوان استثنایی بر اصل برابری طلبکاران
عدل امینی فرنوش تأثیر ورشکستگی بر قـراردادهای لیسانس اموال فـکری کارشناسی ارشد
بناء‌ نیاسری ماشاءاله قرارداد حمل و نقل چند نوعی کالا مطالعه ای در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل ونقل چند نوعی بین الملل کالا(ژنو،24مه1980)؛ همراه با مقارنه آن با حقوق تجارت ایران کارشناسی ارشد
ملکی مریم مسوولیت کیفری وانتظامی سردفتران کارشناسی ارشد
سعیدی نوجه ده سادات میریوسف حمایت از علامت تجاری در حقوق ایران و TRIPS کارشناسی ارشد
ولی زاده مسعود مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی کارشناسی ارشد
هاشمی معصومه آثار عدم تبدیل تعهد در تعهدات براتی کارشناسی ارشد
کاظمی رحیم‌آبادی نیلوفر بررسی تطبیقی بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های حقوق ورشکستگی ایران و آلمان کارشناسی ارشد
احدی یوسف ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی با تأکیدی بر موافقتنامه تریپس کارشناسی ارشد
احدی یوسف ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی با تأکیدی بر موافقتنامه تریپس کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 1 اشخاص 2105179 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/04/03(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت ادبی و هنری 2 2105226 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی بزبان فرانسه 2105152 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مالکیت ادبی و هنری 1 2105225 2 05 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مالکیت فکری 2105220 2 06 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی بزبان فرانسه 2105152 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1