اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یوسف احدی ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی با تأکیدی بر موافقتنامه تریپس کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/30
مهرسا آزادنیا نقش قراردادهای استاندارد (نمونه) در حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
حسین باقری نیا Freedom of Expression and Intellectual Property Rights کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
بهنام بیگدلو مفهوم توقف تاجر درآراء فقها و رویة قضایی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ماشاءاله بناء‌ نیاسری قرارداد حمل و نقل چند نوعی کالا مطالعه ای در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل ونقل چند نوعی بین الملل کالا(ژنو،24مه1980)؛ همراه با مقارنه آن با حقوق تجارت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
بیگدلو بهنام مفهوم توقف تاجر درآراء فقها و رویة قضایی ایران کارشناسی ارشد
ندا جابری “Foundations of Freight Forwarder’s Liability in maritime multimodal transportation according to national law & International Conventions” کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سلیله حاجی میرزایی حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد 1386/07/03
صدیقی حسن مفهوم استقلال در ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های آن کارشناسی ارشد
معصومه حسینی بررسی تطبیقی رژیم حقوقی حاکم بر شرکتهای سهامی در ایران و افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
امین حقیقت تأثیر پیشرفت فناوری بر تحول در شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
شیوا حکیم شفائی حقوق مالکیت‌های فکری سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/17
نسیم حنیفی بررسی تطبیقی معیارهای ثبت طرح های صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
آرش خدایاری مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در جبران خسارات مالی وارده به مسافران و صاحبان بار کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
مهدی خوش مهر Validity of marine electronic bill of loading کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
قربان دشتی اراللوی بزرگ بررسی مسئولیت ناشی از دموراژ در حقوق حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
علی رفیعی حقوق مکتسبه دارندگان حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
میریوسف سعیدی نوجه ده سادات حمایت از علامت تجاری در حقوق ایران و TRIPS کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سیاوش سفیداری قراردادهای مبتنی بر مکانیسم توسعه ی پاک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
حاجی میرزایی سلیله حمایت حقوقی از طرح های صنعتی کارشناسی ارشد
حامد شیربیاتی The exceptions of copyright in digital environment کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
سحر شمالی مقدم حقوق مالکیت فکری و حق بر غذا، چالش ها و تعاملها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
محمد صابری Copy Right Limitations and Exceptions to Facilitate Access to Books for Visually Impaired Persons کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/27
حسن صدیقی مفهوم استقلال در ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/24
میرشکاری عباس تحلیل طلب ممتازبه عنوان استثنایی بر اصل برابری طلبکاران
فرنوش عدل امینی تأثیر ورشکستگی بر قـراردادهای لیسانس اموال فـکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
عدل امینی فرنوش تأثیر ورشکستگی بر قـراردادهای لیسانس اموال فـکری کارشناسی ارشد
نیلوفر کاظمی رحیم‌آبادی بررسی تطبیقی بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های حقوق ورشکستگی ایران و آلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
بناء‌ نیاسری ماشاءاله قرارداد حمل و نقل چند نوعی کالا مطالعه ای در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل ونقل چند نوعی بین الملل کالا(ژنو،24مه1980)؛ همراه با مقارنه آن با حقوق تجارت ایران کارشناسی ارشد
حجت مبین مسئولیت مدنی در بازار بورس اوراق بهادار دکتری دانلود 1393/04/02
عباس میرشکاری تحلیل طلب ممتازبه عنوان استثنایی بر اصل برابری طلبکاران دکتری دانلود 1392/04/26
ملکی مریم مسوولیت کیفری وانتظامی سردفتران کارشناسی ارشد
سعیدی نوجه ده سادات میریوسف حمایت از علامت تجاری در حقوق ایران و TRIPS کارشناسی ارشد
ولی زاده مسعود مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی کارشناسی ارشد
خدیجه مطهری کرین Ambiguity in Intellectual Property License Contracts کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
هاشمی معصومه آثار عدم تبدیل تعهد در تعهدات براتی کارشناسی ارشد
مریم ملکی مسوولیت کیفری وانتظامی سردفتران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/31
کاظمی رحیم‌آبادی نیلوفر بررسی تطبیقی بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های حقوق ورشکستگی ایران و آلمان کارشناسی ارشد
معصومه هاشمی آثار عدم تبدیل تعهد در تعهدات براتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
احدی یوسف ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی با تأکیدی بر موافقتنامه تریپس کارشناسی ارشد
احدی یوسف ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی با تأکیدی بر موافقتنامه تریپس کارشناسی ارشد
مسعود ولی زاده مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت ادبی و هنری 1 2105225 2 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون حقوقی فرانسه 1 2105212 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مالکیت فکری 2105220 2 06 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت 1 اشخاص 2105179 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تطبیقی 2105072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/04/03(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت ادبی و هنری 2 2105226 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی به زبان فرانسه 2105152 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مالکیت ادبی و هنری 1 2105225 2 05 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مالکیت فکری 2105220 2 06 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان فرانسه 2105152 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1