اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید غمامی

مجید غمامی

مجید غمامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضائی‌نژاد. امیرحسین سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
مریم ابراهیمی تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس دکتری دانلود 1392/06/19
مریم ابراهیمی ساختار حقوقی سرمایه گذاری به شیوه ساخت، بهره برداری و انتقال کارشناسی ارشد 1384
اسلامی سامانی احمدرضا اصل سرعت در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
عبدالرشید آخوندی بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/12
فهیمه یادگاری بررسی مفهوم سرمایه گذار خارجی در چارچوب حقوق بین المللی سرمایه گذاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمد آذین The Principle of the Initiative of Parties in Civil Proceedings کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/31
لیدا اسدی روش های حقوقی تخصیص ریسک در قراردادهای بی او تی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
عرب اسماعیل قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تامینی و موقتی در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
حسن آقامیری بررسی تعارض میان سند و شهادت در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/18
بزرگمهر امیرعباس توقیف قضایی اموال کارشناسی ارشد
رحمانی امین الدین بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
باقر انصاری نقش قاضی در تحول نظام حقوقی دکتری دانلود 1384
انصاری باقر نقش قاضی در تحول نظام حقوقی
علیرضا بخشنده وعده بیع دکتری دانلود 1387/06/25
برادربخت بربری آثار حقوقی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی در حوزه سرمایه گذاری خارجی با نگاهی به حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
غفاری فارسانی بهنام مسئولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری کارشناسی ارشد
محمدمهدی توکلی نصب داور ، احکام و آثار آن دکتری دانلود 1394/11/19
شهاب جعفری ندوشن تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دکتری دانلود 1395/10/28
غلامرضا حاجی نوروزی مسئولیت مدنی ناشی از طراحی و ساخت‌و‌سازها دکتری دانلود 1387/03/22
سپیده حیالی پیش محاکمه و نقش آن در پرهیز از اطاله دادرسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
آقامیری حسن بررسی تعارض میان سند و شهادت در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
محسنی حسن اصـول حاکـم بر دادرسـی عادلانــه در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
محسنی حسن اداره جریان دادرسی مدنی (برپایۀ نظریۀ همکاری میان طرفین دعوا و دادرس)
صادقی حسین مسولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی
مهدی حسینی نظارت انتظامی بر سر دفتران اسناد رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمد خوراشاهی تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین داودی بیرق تفسیر قوانین شکلی (آیین دادرسی مدنی) دکتری دانلود 1395/11/26
نرگس دباغی کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا کارشناسی ارشد
فرزین دهدار نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرناز ذکایی Judicial review of the public-private partnership in the development of foreign investment in public infrastructure projects کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
سپیده راضی قرخلو مسؤولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
عبدالله رجبی مطالعه تطبیقی ناشی از آتش سوزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
عبدالله رجبی احقاق شخصی حق دکتری دانلود 1392/03/19
امین الدین رحمانی بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
صنم رحمانپور انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر به کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
رضائی‌نژاد. امیرحسین سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالرحمان زارع پور جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/20
میثم زارع‌نژاد مفهوم استقلال وکیل دادگستری در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
هومن یزدانی مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در برابر اشخاص خصوصی دکتری دانلود 1388/12/03
قدسی ساسان ماهیت حقوقی قراردادهای مدیریت ثروت کارشناسی ارشد
محمدی سام تعهد به نفع شخص ثالث
حیالی سپیده پیش محاکمه و نقش آن در پرهیز از اطاله دادرسی کارشناسی ارشد
مرضیه سخی طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
مصطفوی کاشانی سیدصادق مسئولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان کارشناسی ارشد
شاهرخی سیده هانیه Comparison grounds of refusal enforcement of arbitral awards in civil procedure law and international commercial arbitration law and New York convention کارشناسی ارشد
محمد سلطانی ادلـه الکترونیـک اثبات دعـوا کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرزانه شاکری دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری فلسفه پیدایش کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سیده هانیه شاهرخی مقایسه جهات رد درخواست اجرای رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
جعفری ندوشن شهاب تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
حسین صادقی مسولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی دکتری دانلود 1386/09/24
محمد صادقی مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق دکتری دانلود 1385
ریحانه صدیقی هشتجین رویه های متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایه گذاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
میرشکاری عباس نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق کارشناسی ارشد
زارع پور عبدالرحمان جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین کارشناسی ارشد
آخوندی عبدالرشید پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی با عنوان بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
آخوندی عبدالرشید بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
رجبی عبدالله مطالعه تطبیقی ناشی از آتش سوزی کارشناسی ارشد
فاطمه عبدالهی لاشکی بستر حقوقی قراردادهای توسعه ای زیرساخت های حمل و نقل هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
اسماعیل عرب قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تامینی و موقتی در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/18
احسان علاقه بند حسینی A Legal Analysis of the Role of Export Credit Agencies in Financing Infrastructural Projects کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
ناصر علیدوستی شهرکی قواعد حاکم بر حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دکتری دانلود 1387/06/11
بخشنده علیرضا وعده بیع دکتری
علیرضا علیوردیلو حقوق و تعهدات ناشی از انتقال دانش فنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
بهنام غفاری فارسانی مسئولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/14
حاجی نوروزی غلامرضا مسئولیت مدنی ناشی از طراحی و ساخت‌و‌سازها
محمد حسین فارسیجانی حدود دخالت دادگاه ها در داوری کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
مرادی فاطمه اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
مژده فیروزی بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه محور کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
ساسان قدسی ماهیت حقوقی قراردادهای مدیریت ثروت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
یلدا کاظمی شیرازی بررسی قرارداد فروش محصول در تأمین مالی پروژه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/28
نرگس کشاورز بهادری بررسی ساختار حقوقی موسسات بیمه اعتبار صادرات کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/22
محمد کلنات مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
محمد متولی قلمرو حمایت از سرمایه گذاری خارجی در آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
پوراستاد مجید نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت
حسن محسنی اصـول حاکـم بر دادرسـی عادلانــه در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1384
آذین محمد The Principle of the Initiative of Parties in Civil Proceedings کارشناسی ارشد
خوراشاهی محمد تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت کارشناسی ارشد
سلطانی محمد ادلـه الکترونیـک اثبات دعـوا کارشناسی ارشد
صادقی محمد مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق دکتری
صادقی محمد مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق
فرزانگان محمد شورای حل اختلاف بر مبنای قانون 1387 کارشناسی ارشد
کلنات محمد مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد
سام محمدی تعهد به نفع شخص ثالث دکتری 1384
فارسیجانی محمد حسین حدود دخالت دادگاه ها در داوری کارشناسی ارشد
قلی زاده محمدصادق تصرف حقوقی در مال توقیف شده کارشناسی ارشد
توکلی محمدمهدی نصب داور ، احکام و آثار آن
نعم مختار مسئولیت مدنی ناشی از عرضه دارو و کالاهای بهداشتی کارشناسی ارشد
فاطمه مرادی اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عباس میرشکاری نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
سخی مرضیه طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس
ابراهیمی مریم ساختار حقوقی سرمایه گذاری به شیوه ساخت، بهره برداری و انتقال کارشناسی ارشد
فیروزی مژده بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه محور کارشناسی ارشد
موفقی مژگان پذیرش سند در دادگاه
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضائی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
سیدصادق مصطفوی کاشانی مسئولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
وحید ملکی اصول استقلال و بی طرفی مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وابستگان امور پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
حمامی شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
علیدوستی شهرکی ناصر قواعد حاکم بر حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
محمدی عراقی ناهید سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد
دباغی نرگس کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا کارشناسی ارشد دانلود 1386/05/10
مختار نعم مسئولیت مدنی ناشی از عرضه دارو و کالاهای بهداشتی کارشناسی ارشد دانلود 1384
گوهری هدی سادات ماهیت و آثار تنظیم اسناد انتقال اجرایی کارشناسی ارشد
یزدانی هومن مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در برابر اشخاص خصوصی
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی 2105247 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
آئین دادرسی مدنی 2105019 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی تطبیقی 2105020 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مقدمه علم حقوق 2105172 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
آئین دادرسی مدنی 2105019 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
آیین دادرسی مدنی تطبیقی 2105020 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مقدمه علم حقوق 2105172 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1