اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طه مرقاتی

طه مرقاتی

طه مرقاتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون فقه 1 2105156 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون فقه 3 2105160 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون فقه 2105195 3 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
قواعدفقه 2105139 2 06 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون فقه 2 2105158 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون فقه 4 2105161 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
قواعد فقه 2 2105182 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
متون فقه 1 2105156 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون فقه 3 2105160 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون فقه 2105195 3 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1