اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طه مرقاتی

طه مرقاتی

طه مرقاتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون فقه 2 2105158 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون فقه 2105195 3 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون فقه 1 2105156 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون فقه 3 2105160 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
قواعد فقه 2105139 2 06 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون فقه 2 2105158 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون فقه 4 2105161 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
قواعد فقه 2 2105182 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
متون فقه 2105195 3 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون فقه 1 2105156 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون فقه 3 2105160 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1