اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود کاظمی

محمود کاظمی

محمود کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 2105194 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2105178 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 7 عقود معین (قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسئولیت پزشکی 2105514 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1