اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید حسینی

مجید حسینی

مجید حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راقب امیر امرسیاسی، سامان حقیقت و نظم اجتماعی؛ مطالعه موردی: بازخوانی نظریه دکتر مهدی حائری یزدی کارشناسی ارشد
خضرائی راد جلال گفتمان اصلاحات از نظر تا عمل کارشناسی ارشد
صبری حسین گفتمان قدرت در رسانه: بررسی عملکردهای قدرت در راسنه های ماهواره ای کارشناسی ارشد
حضرت پور سعیده انقلاب در عصر پسا انقلاب (مطالعه موردی انقلاب در کشورهای تونس و مصر) کارشناسی ارشد
دکلان سهراب شکاف های همزمان اجتماعی و دولت توسعه گرا در دوران جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
نجف پور شعبان تحلیل وضعیت رسانه در سیاست گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری
دبیری فاطمه صادق هدایت و امر سیاسی برآیندهای سیاسی برخورد سنت و مدرنیته در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
قلعه دار فراز تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
قلعه دار فراز تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روابط شمال و جنوب 2101517 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فرهنگ سیاسی 2101434 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
مسائل توسعه سیاسی درایران 2101243 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه