اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید حسینی

مجید حسینی

مجید حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سجاد احمدیان Malaises of Modernity in View of Classical Sociological Theorist کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
راقب امیر امرسیاسی، سامان حقیقت و نظم اجتماعی؛ مطالعه موردی: بازخوانی نظریه دکتر مهدی حائری یزدی کارشناسی ارشد
آرش بیدالله خانی برندینگ و تصویر سازی ملی؛ دورۀ معاصر ایران دکتری دانلود 1396/08/03
احسان بیسادی تبیین جامعه شناختی اشتراک وبر و زیمل در اهمیت دادن به اقتصاد:بررسی تناظر بحث در میان نظریه پردازان اجتماعی ایران با تکیه بر آرای شهید مطهری و شهید بهشتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
خضرائی راد جلال گفتمان اصلاحات از نظر تا عمل کارشناسی ارشد
صبری حسین گفتمان قدرت در رسانه: بررسی عملکردهای قدرت در راسنه های ماهواره ای کارشناسی ارشد
سعیده حضرت پور انقلاب در عصر پسا انقلاب (مطالعه موردی انقلاب در کشورهای تونس و مصر) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
سهراب دکلان شکاف های همزمان اجتماعی و دولت توسعه گرا در دوران جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
امیر راقب امرسیاسی، سامان حقیقت و نظم اجتماعی؛ مطالعه موردی: بازخوانی نظریه دکتر مهدی حائری یزدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حضرت پور سعیده انقلاب در عصر پسا انقلاب (مطالعه موردی انقلاب در کشورهای تونس و مصر) کارشناسی ارشد
دکلان سهراب شکاف های همزمان اجتماعی و دولت توسعه گرا در دوران جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
نجف پور شعبان تحلیل وضعیت رسانه در سیاست گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری
دبیری فاطمه صادق هدایت و امر سیاسی برآیندهای سیاسی برخورد سنت و مدرنیته در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
قلعه دار فراز تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
قلعه دار فراز تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد
فراز قلعه دار تاثیر خاستگاه اجتماعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
شعبان نجف پور تحلیل وضعیت رسانه در سیاست گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری دکتری دانلود 1393/06/17
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتباطات و سیاست 2101597 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فرهنگ سیاسی 2101434 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
آزاد1 2101010 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست و فرهنگ در ایران 2101448 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فرهنگ سیاسی 2101434 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
روابط شمال و جنوب 2101517 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1