اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود باقری

محمود باقری

محمود باقری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمرخانی ایام مسئولیت دولت درحقوق رقابت داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد
عباس احدزاده قانون قابل اعمال در رابطه غیر قراردادی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
عباس احضاری نظارت حقوقی بر بازارهای سرمایه غیرمتشکل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
کریمی سغینی احمد قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری
علی ایزدی Legal Regime of the National Urban Lands کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/17
راضیه اسپرهم قابلیت جبـران عـدم النفـع از دیدگاه اقتصـادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مجتبی اشراقی آرانی ضوابط حقوقی تامین مالی معاملات راجع به هواپیما دکتری دانلود 1393/04/018
مقراضی اصل الهام مقایسه تأسیس و اداره شرکتهای تجاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
آژنگ امیرحسین تاثیر تحریم ها بر تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی کارشناسی ارشد
مهدی انصاری نظام قراردادی از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق دکتری دانلود 1388/12/06
جهان آرا بابک چارچوب حقوقی بازارهای مالی بین¬المللی و نقش حقوق بازارهای مالی ملی از نظر حقوق بین¬الملل عمومی کارشناسی ارشد
غفاری بهنام Civil Remedies for Violation of Competition Law Rules
مرتضی پورمیرغفاری Compatibility of Iranian Banking Legal System with WTO’s Regulations کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/29
فهیمی حسین سازو کار نهاد ناظر بازار سرمایه ایران در مقابله با ناهنجاری ها کارشناسی ارشد
امیرحسین حقیقی The Legal regime of Financial Derivatives کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
برمخشاد حمیده مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
فهیمه خانزادی جنبه های حقوقی باشگاه های حمایت و غرامت و نقش آن در حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مرضیه خلیلی بررسی نظریات جایگزین مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
فاطمه خوش چهره بررسی انواع قرارداهای استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
سید محمدحسن رضوی تأثیر فلسفه نفع گرایی در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1385
بابائی زهرا حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
شاکری زهرا حقوق استیفا شده در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
معینی یکتا زهرا مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
طباطبائی نژاد سید محمد ساختار شرکتهای سهامی عام و تاثیر آن بر فرایند خصوصی سازی کارشناسی ارشد
رضوی سید محمدحسن تأثیر فلسفه نفع گرایی در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
بهشتی سید وحید راهکارهای حقوقی مدیریت خطر در قراردادهای بانکی کارشناسی ارشد
رحمانی سعید Credit consumer protection کارشناسی ارشد
حسنی سعیده امکان همگرایی قوانین بین‏المللی ضد پولشویی بین کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد
عباسی سیمین سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
علی سهیلی مورجانی ماهیت حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
اعظم شاهرخی تحلیل اقتصادی حمایت کیفری از مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
سید حسن شبیری مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت فکری دکتری دانلود 1387/2/16
فریده شعبانی جهرمی ابعاد حقوقی و قراردادی فعالیت های حفاری فراساحلی دکتری دانلود 1396/06/28
مشهدیان شهاب قراردادهای بهره‌برداری از علامت تجاری(فرانچایز) کارشناسی ارشد
یوسفی صلاح حقوق رقابت در صنعت بیمه کارشناسی ارشد
قندهاری صنم اثر فورس ماژور ناشی از قواعد آمره بر قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد
لیلا طهماسبی بررسی مبانی قواعد تکمیلی در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
احدزاده عباس قانون قابل اعمال در رابطه غیر قراردادی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
محبوبه عباسیان Economic and efficient justice ratio in the constitution of the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1394/11/04
نبی ئی عیسی آثار هزینه مبادله عقد رهن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
ابراهیمی علی کاستیهای حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضی در قراردادهای بانکی ؛ نقد اقدامات بانک مرکزی در یکسانسازی فرمهای قراردادی کارشناسی ارشد
ایزدی علی Legal Regime of the National Urban Lands کارشناسی ارشد
میرعلی اکبر علیانسب شربیانی مبانی شرط قدرت بر تسلیم مبیع با مقایسه در حقوق کامن‌لا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
صمدی علیرضا Disclosure of Information in Securities Law کارشناسی ارشد
عارف علیقلی پور Research on Impact of Ownership Acquisition Limitation Law on Performance of Accepted Banks in Tehran Security Exchange کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
جربان غزاله Economic Analysis of Patent کارشناسی ارشد
بهنام غفاری Civil Remedies for Violation of Competition Law Rules دکتری دانلود 1391/03/09
ارشدی غلامحسین نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد
امیری فاطمه نقش شرط فراگیر در ایجاب مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری
زین الدینی فاطمه نسبت حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
زین الدینی فاطمه حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
کیائی فاطمه نهاد خرید دین؛ بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی کارشناسی ارشد
روح اله فرامرزی بابادی چارچوب حقوقی موسسات اعتبار سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
هدایت فرخانی Analysis of legal and economical structure of syndicated loans کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/31
مروارید فیض زوال حق مالکیت بر علایم تجارتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
حسین فهیمی سازو کار نهاد ناظر بازار سرمایه ایران در مقابله با ناهنجاری ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
سید حسین قائمی اسکویی بحران نمایندگی در حقوق شرکتهای تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نجمه کاراندیش بررسی نارسایی های قوانین حامی حقوق مالکیت فکری در ایران جهت استفاده از آنها در کتابخانه های دیجیتال کشور کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه کیائی نهاد خرید دین؛ بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مصطفی ماندگار انتقال قراردادی تکنولوژی در حقوق تجارت بین الملل دکتری دانلود 1388/10/14
اشراقی آرانی مجتبی ضوابط حقوقی تامین مالی معاملات راجع به هواپیما
نیر مجتبی شر ط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری کارشناسی ارشد
عباسیان محبوبه Economic and efficient justice ratio in the constitution of the Islamic Republic of Iran دکتری
معین ‌اسلام محمد حمایتهای حقوقی از دانشهای سنتی کارشناسی ارشد
جابری جهرمی محمدصالح بررسی سیستم حل اختلاف در بورس اوراق بهادار ایران همراه با بررسی تطبیقی در حقوق آمریکا کارشناسی ارشد
باقری محمود حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
اصغرنیا مرتضی بررسی حقوقی نهاد تنظیم‌کننده مقررات بخشی (Regulatory) در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد
شمس نژاد مرجان نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
علیانسب شربیانی میرعلی اکبر مبانی شرط قدرت بر تسلیم مبیع با مقایسه در حقوق کامن‌لا کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس
گودرزی مریم حمایت حقوقی از اسرار تجاری کارشناسی ارشد
ماندگار مصطفی انتقال قراردادی تکنولوژی در حقوق تجارت بین الملل
هاشمی مصطفی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل
هاشمی مصطفی بررسی جنبه های حقوقی ابزارهای مالی مشتقه کارشناسی ارشد
سیدامیررسول معین زاده میرحسینی فلسفه تحریم ربا در حقوق اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
بهمن مقیمی ورزنی According to banking practices in contracts with the basics of Islamic banking law with the participation of entrepreneurs کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زارع ملیحه حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه کارشناسی ارشد
زارع ملیحه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
مسائلی منصوره تاثیر حقوق مصرف کننده بر حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
انصاری مهدی نظام قراردادی از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
فتاحی مهدی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
گنجوی مهدی نقش حقوقِ بین الملل در اعمالِ فراسرزمینیِ حقوقِ اقتصادیِ ملی با تکیه بر حقوقِ بورس و اوراقِ بهادار کارشناسی ارشد
موسوی مهدی بررسی حقوقی راهبری شرکتی در شرکت های بیمه
مریم مهدوی زفرقندی بررسی حقوقی بخش خدمات مالی در موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) کارشناسی ارشد دانلود 1380/04/06
مهدی موسوی بررسی حقوقی راهبری شرکتی در شرکت های بیمه دکتری دانلود 1393/07/16
مرتهب نازگل موانع اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران کارشناسی ارشد
عیسی نبی ئی آثار هزینه مبادله عقد رهن بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/11
کاراندیش نجمه بررسی نارسایی های قوانین حامی حقوق مالکیت فکری در ایران جهت استفاده از آنها در کتابخانه های دیجیتال کشور کارشناسی ارشد
نصیری مقدم نجیمه تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
علی نصرالهی دهاقانی ضمانت اجراهای کیفری در کنترل بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
بیتا نوبر نظام منع تقلب در عرضة کالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/25
مصطفی هاشمی بررسی جنبه های حقوقی ابزارهای مالی مشتقه کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
مصطفی هاشمی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل دکتری دانلود 1394/12/08
لواسانی هدیه Stating the legal identity of cooperatives in Iran کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق شرکت ها و بورس 2105263 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری 2105222 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق بیمه در صنعت نفت و گاز 2103206 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بانکی و پرداخت های بین المللی 2105256 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون حقوق 2105254 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز 2103222 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق شرکت ها و بورس 2105263 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق سرمایه گذاری خارجی 2103178 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری 2105222 2 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق بیمه در صنعت نفت و گاز 2103206 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق بانکی و پرداخت های بین المللی 2105256 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
متون حقوق 2105254 2 05 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز 2103222 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1