اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مسعود احمدی پور قرارداد اختیار معامله (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/04
شوهانی اعظم وجوب طلاق خلع بر مرد کارشناسی ارشد
مریم افضلی بروجنی امکان درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای قاعدهی لاضرر در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
ذکری دارابی اکرم جرائم ثبتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
مرتضی بهرامی بررسی نوآوری لایحه قانونی حمایت خانواده و تاثیر آن بر استحکام خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/14
بیگدلو بهنام مفهوم توقف تاجر درآراء فقها و رویة قضایی ایران کارشناسی ارشد
نورزاده بهنام بررسی تعهدات طرفین در قرارادادهای بازیکنان فوتبال با باشگاهها کارشناسی ارشد
حسن پاک طینت انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/27
فاطمه تیموری بررسی فقهی و حقوقی احراز موارد غیر مصرح عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی در رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
پاک طینت حسن انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری کارشناسی ارشد
صدیقی حسن مفهوم استقلال در ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های آن کارشناسی ارشد
سمیرا خادملو تعهد انفاق در روابط بین اقارب در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در نظام کامن لا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
صابر خلیل نژاد کیاسری خیارات غیر قابل اسقاط و تحلیل مبانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
پیلوار رحیم فلسفه حق مالکیت
علی رئیس الساداتی تحلیل جبران خسارت بدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
ورچه ای سامان تحلیل رویه قضایی در خصوص حق فسخ متعهد له در فرض نقض تعهد قراردادی از سوی متعهد کارشناسی ارشد
حامد سهیلی فر قراردادهای ناقص کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حسن صدیقی مفهوم استقلال در ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/24
ابراهیم پور اسنجان عادل بررسی نقش مصلحت در استنباط احکام در حوزه ی حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
مهدی عباسی حصوری کاربرد قاعده لاضرر در امور عدمی و تاثیر آن بر حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/13
رئیس الساداتی علی تحلیل جبران خسارت بدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمد کلنات مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
کلنات محمد مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد
محمدی ساوجی محمد احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی
موحدی ساوجی محمد احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی دکتری
والائی محمد شرط معلق کارشناسی ارشد
محمد محمدی ساوجی احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی دکتری دانلود 1392/12/25
نصیبه محمودی تحلیل مفهوم تمکین در فقه و حقوق ایران با تأکید بر رویه ی قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مریم میرعرب طلاق ضرری در فقه اهل سنت و رویه قضایی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
خدیجه مطهری کرین Ambiguity in Intellectual Property License Contracts کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
خدیجه مظفری تعهد تخییری دکتری دانلود 1393/06/24
فقدانی نسیم بررسی شروط اساسی و غیر اساسی و ضمانت اجرای تخلف از آنها در نظام حقوقی ایران و کامن لا کارشناسی ارشد
سامان ورچه ای تحلیل رویه قضایی در خصوص حق فسخ متعهد له در فرض نقض تعهد قراردادی از سوی متعهد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 5 (خانواده) 2105108 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق اموال 2105234 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 5 (خانواده) 2105108 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اصول فقه 1 2105013 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی 1 2105130 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق اموال 2105234 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1