اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شوهانی اعظم وجوب طلاق خلع بر مرد کارشناسی ارشد
ذکری دارابی اکرم جرائم ثبتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
بیگدلو بهنام مفهوم توقف تاجر درآراء فقها و رویة قضایی ایران کارشناسی ارشد
نورزاده بهنام بررسی تعهدات طرفین در قرارادادهای بازیکنان فوتبال با باشگاهها کارشناسی ارشد
پاک طینت حسن انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری کارشناسی ارشد
صدیقی حسن مفهوم استقلال در ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های آن کارشناسی ارشد
پیلوار رحیم فلسفه حق مالکیت
ورچه ای سامان تحلیل رویه قضایی در خصوص حق فسخ متعهد له در فرض نقض تعهد قراردادی از سوی متعهد کارشناسی ارشد
ابراهیم پور اسنجان عادل بررسی نقش مصلحت در استنباط احکام در حوزه ی حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
رئیس الساداتی علی تحلیل جبران خسارت بدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
کلنات محمد مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد
محمدی ساوجی محمد احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی
موحدی ساوجی محمد احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی دکتری
والائی محمد شرط معلق کارشناسی ارشد
فقدانی نسیم بررسی شروط اساسی و غیر اساسی و ضمانت اجرای تخلف از آنها در نظام حقوقی ایران و کامن لا کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول فقه 1 2105013 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 5 خانواده 2105108 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق اموال 2105234 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
فقه استدلالی 1 2105130 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه