اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدمهدی اسماعیلی

محمدمهدی اسماعیلی

محمدمهدی اسماعیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112311
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح نهایی 2101569 3 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 15:00) 1395/10/21(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
ایران و نهضت های رهائی بخش 2101045 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی 2101404 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه