اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن برهانی

محسن برهانی

محسن برهانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرنوش ابوذری کاربرد منطق فازی در حقوق کیفری ایران دکتری دانلود 1395/11/12
رحیمی نیت ایمان قلمرو زمانی قوانین مربوط به حدود (بررسی مبانی و چالش ها) کارشناسی ارشد
شاه بیگی ایمان همجنس گرایی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
خیرآبادی انور مطالعه تطبیقی تشکیلات قضائی کیفری در حقوق ایران و مالزی کارشناسی ارشد
محمودی بابک برآورد دبی عبوری از دریچه آویخته کارشناسی ارشد
کبیر باهوش اختیارات قوه مقنّنه درباره عفو عمومی در نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
عطیه پارساییان موضوع شناسی عرفی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
فرزانه ترک چناری مبانی و اصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت و اخلاق عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
نازنین ثقفی پور بررسی سیاست قضایی ایران در قبال حجاب شرعی بانوان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدی جلیلیان بررسی جنبه های کیفری و جرم شناختی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حانیه جلیلی تقویان مبانی اخلاق‌گرایی قانونی و بازتعریف آن در نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
سمیعی زنوز حسین بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
سعیده خاتمی The Impact of Human Rights on Criminalization and Decriminalization کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
انور خیرآبادی مطالعه تطبیقی تشکیلات قضائی کیفری در حقوق ایران و مالزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
مهسا دادجو عنف در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/09
محمدامین رادمند راهکارهای تقنینی کاهش مجازاتهای سالب حیات در چارچوب نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مهدی رجبی حسن و قبح اخلاقی : مبانی جرم انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
روح اله رحیمی بادلانی Answer to circumstantial evidence in murder کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
مهرانگیز روستایی مبانی و قلمرو اصل ضرر در توجیه مداخله‌ی کیفری دکتری دانلود 1393/12/09
مریم یزدی بررسی فقهی و حقوقی رشد کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
عبدالوحید زرگری بررسی نقش بزه دیده در مجازات های جرایم علیه تمامیت جسمانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مرتضوی سیدمحمود افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید با رویکردی به فقه اسلامی کارشناسی ارشد
معصومه سلیمی کیفر مصادره در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
حسین سمیعی زنوز بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
عطیه عدنانی تعیین جرایم تعزیری از منظر فقه النظریه و تاثیر آن بر حقوق کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
پارساییان عطیه موضوع شناسی عرفی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
عدنانی عطیه تعیین جرایم تعزیری از منظر فقه النظریه و تاثیر آن بر حقوق کیفری کارشناسی ارشد
فرهنگ مهر علی تحلیل فقهی-حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کارشناسی ارشد
لرگیل کلایی فاطمه بررسی گزیده ای از داستانهای حقوقی در ادبیات فارسی و تطبیق آن با قوانین حقوقی امروز ایران کارشناسی ارشد
زهرا قهرمانی کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
باهوش کبیر اختیارات قوه مقنّنه درباره عفو عمومی در نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
ملیکا گرجی Innovations of Islamic penal law in Hodoud and its grounds کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
محمد گنج علیشاهی درآمدی بر نظریات بیانی و ارتباطی مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فاطمه لرگیل کلایی بررسی گزیده ای از داستانهای حقوقی در ادبیات فارسی و تطبیق آن با قوانین حقوقی امروز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
الهه لطفعلی زاده مبانی اعطای حق انتخاب مجازات به مجرم و آثار آن در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
خادمی مجتبی نارسایی های حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محسنی مجید The position of repentancen Iran criminal law which emphasized on Islamic punishment law کارشناسی ارشد
شاهمرادی محسن تحلیل جرم شناختی خشونت ورزی علیه مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی کارشناسی ارشد
مجید محسنی The position of repentancen Iran criminal law which emphasized on Islamic punishment law کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
گنج علیشاهی محمد درآمدی بر نظریات بیانی و ارتباطی مجازات کارشناسی ارشد
رادمند محمدامین راهکارهای تقنینی کاهش مجازاتهای سالب حیات در چارچوب نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
محمدی محمدرضا آسیب شناسی حقوقی اجرای حکم قصاص نفس در ایران کارشناسی ارشد
کاظم نظری محمدعلی صیانت از نظم عمومی و تأثیر آن بر جرم‌انگاری کارشناسی ارشد
بابک محمودی برآورد دبی عبوری از دریچه آویخته کارشناسی ارشد دانلود 94/06/22
سیدمحمود مرتضوی افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید با رویکردی به فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/18
یزدی مریم بررسی فقهی و حقوقی رشد کیفری کارشناسی ارشد
گرجی ملیکا Innovations of Islamic penal law in Hodoud and its grounds کارشناسی ارشد
مریم نادری فرد بررسی رویکرد شورای نگهبان در تطبیق کتاب اول قانون جدید مجازات اسلامی با شرع و قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
فقه استدلالی 1 2104121 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق جزای اختصاصی 1 2104103 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای عمومی 1 2105180 3 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون فقه جزایی 2104101 3 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون فقه 4 2105161 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری اختصاصی 1 2104090 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1