اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن برهانی

محسن برهانی

محسن برهانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رحیمی نیت ایمان قلمرو زمانی قوانین مربوط به حدود (بررسی مبانی و چالش ها) کارشناسی ارشد
شاه بیگی ایمان همجنس گرایی و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
خیرآبادی انور مطالعه تطبیقی تشکیلات قضائی کیفری در حقوق ایران و مالزی کارشناسی ارشد
محمودی بابک برآورد دبی عبوری از دریچه آویخته کارشناسی ارشد
سمیعی زنوز حسین بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
مرتضوی سیدمحمود افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید با رویکردی به فقه اسلامی کارشناسی ارشد
پارساییان عطیه موضوع شناسی عرفی در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد
عدنانی عطیه تعیین جرایم تعزیری از منظر فقه النظریه و تاثیر آن بر حقوق کیفری کارشناسی ارشد
فرهنگ مهر علی تحلیل فقهی-حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کارشناسی ارشد
لرگیل کلایی فاطمه بررسی گزیده ای از داستانهای حقوقی در ادبیات فارسی و تطبیق آن با قوانین حقوقی امروز ایران کارشناسی ارشد
باهوش کبیر اختیارات قوه مقنّنه درباره عفو عمومی در نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
خادمی مجتبی نارسایی های حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محسنی مجید The position of repentancen Iran criminal law which emphasized on Islamic punishment law کارشناسی ارشد
شاهمرادی محسن تحلیل جرم شناختی خشونت ورزی علیه مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی کارشناسی ارشد
گنج علیشاهی محمد درآمدی بر نظریات بیانی و ارتباطی مجازات کارشناسی ارشد
رادمند محمدامین راهکارهای تقنینی کاهش مجازاتهای سالب حیات در چارچوب نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
محمدی محمدرضا آسیب شناسی حقوقی اجرای حکم قصاص نفس در ایران کارشناسی ارشد
کاظم نظری محمدعلی صیانت از نظم عمومی و تأثیر آن بر جرم‌انگاری کارشناسی ارشد
یزدی مریم بررسی فقهی و حقوقی رشد کیفری کارشناسی ارشد
گرجی ملیکا Innovations of Islamic penal law in Hodoud and its grounds کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی 1 2105180 3 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون فقه 4 2105161 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون فقه جزایی 2104101 3 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای اختصاصی 1 2104039 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق جزای اختصاصی 3 2104041 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری اختصاصی 1 2104090 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1