اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کامران طارمی

کامران طارمی

کامران طارمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسکندری نسب علی سیاست های مهاجرتی ایران وافغانستان کارشناسی ارشد
علی کرمی فریبا سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سال های 2014-2001 و امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد
علی کرمی فریبا سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سال های 2014-2001 و امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد
واسعی زاده نسیم سادات فرهنگ و سرمایه اجتماعی بین المللی ایران
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه