اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کامران طارمی

کامران طارمی

کامران طارمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهره احمدی اثر اقدامات آمریکا بر حاکمیت و استقلال سیاسی افغانستان پس از تصویب قانون اساسی در سال 2005 کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
علی اسکندری نسب سیاست های مهاجرتی ایران وافغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
فرزانه طهماسبی نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و تداوم بحران در خاورمیانه( مطالعه موردی مناقشه اعراب و اسرائیل) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
اسکندری نسب علی سیاست های مهاجرتی ایران وافغانستان کارشناسی ارشد
فریبا علی کرمی سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سال های 2014-2001 و امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
علی کرمی فریبا سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سال های 2014-2001 و امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد
علی کرمی فریبا سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سال های 2014-2001 و امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد
محمد نجفی قدوسی سیاست خارجی آمریکا و روابط ایران و آلمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
واسعی زاده نسیم سادات فرهنگ و سرمایه اجتماعی بین المللی ایران
نسیم سادات واسعی زاده فرهنگ و سرمایه اجتماعی بین المللی ایران دکتری دانلود 1394/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان انگلیسی 2102149 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه