اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین

خیراله پروین    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112541
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رئیس الساداتی احسان جایگاه اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
پتفت آرین بررسی تطبیقی ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی: ایران ، فرانسه ، مالزی کارشناسی ارشد
حیدری بهرام بهزمامداری و بررسی ظرفیتهای نظام حکومتی و قانون اساسی ج.ا.ا جهت تحقق آن کارشناسی ارشد
آیینه نگینی حسین صلاحیت مقررات گذاری رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن کارشناسی ارشد
رضائیان حمید بررسی نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری با تاکید بر قانون سال 1385 کارشناسی ارشد
رنجبری حمید بررسی حق بر محیط زیست سالم و ارتباط آن با حق حیات کارشناسی ارشد
امینیان سارا حقوق اقلیت های مذهبی در ایران با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی کارشناسی ارشد
ابوترابی سیدمحمدمهدی نظارت قانونی (رئیس مجلس) بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی کارشناسی ارشد
آزادمنش عبدالقادر نقش و عملکرد دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متّحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
پیوندی عسل بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در حقوق ایران کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
کاشفی راد علیرضا عراق ونقض حقوق غیر نظـامیان در جنگ هشت ساله کارشناسی ارشد
نادران فهیمه تحلیل وضعیت حقوقی حق مشارکت سیاسی مردم بحرین از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد
درویش متولی میثم بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص عدم مغایرت یا مطابقت قوانین با موازین اسلام کارشناسی ارشد
قلی زاده محسن بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خلیلیان محمد مفهوم کرامت انسان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد
سرگزی محمد بررسی حکم ارتداد با آزادی بیان با تکیه بر حقوق بنیادین بشر کارشناسی ارشد
فوادی محمد بررسی حقوقی مبانی نظری صلح منفی و صلح مثبت کارشناسی ارشد
رستمی مرتضی سازِکارهای بین المللی و داخلی حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه (با تاکید بر حقوق مکتسبه تامین اجتماعی , اموال و احوال شخصیه) کارشناسی ارشد
جعفری پور مقدم مصطفی مکانیزم‌های اصل برائت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر معاهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد
فتحی زاده مهدی بررسی میثاقین با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
محمدیان موسی The interrelationship of the right to peace and the development from the point of view of islam کارشناسی ارشد
فولادی مقدم نگار اجرای کنوانسیون حقوق کودک:ارزیابی ساز و کارهای حقوق بشری در ایران کارشناسی ارشد
کاظم العنبکی یوسف بررسی تطبیقی راهکارهای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی ایران و عراق کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی 2 2103023 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1