اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین

خیراله پروین    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112541
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رقیه ابراهیمی مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال فعالیت‌های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/25
محمدمهدی ابوترابی نظارت قانونی (رئیس مجلس) بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
رئیس الساداتی احسان جایگاه اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
پتفت آرین بررسی تطبیقی ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی: ایران ، فرانسه ، مالزی کارشناسی ارشد
احسان اکبری جایگاه معاهدات بین‌المللی در رویه حقوقی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
حمیدرضا امیرپور آثار تحریم های بین المللی بر بهره مندی از حق بر غذا و دارو از منظر حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سارا امینیان حقوق اقلیت های مذهبی در ایران با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/01
حسین آیینه نگینی صلاحیت مقررات گذاری رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
میثم بهدادفر نقش ارزشهای اجتماعی در شکل گیری هنجارها و قواعد حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
حیدری بهرام بهزمامداری و بررسی ظرفیتهای نظام حکومتی و قانون اساسی ج.ا.ا جهت تحقق آن کارشناسی ارشد
علی اکبر پیش دستی مبانی فلسفی حقوق بشر در اندیشه مارتین هایدگر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
عسل پیوندی بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
آیینه نگینی حسین صلاحیت مقررات گذاری رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن کارشناسی ارشد
رضائیان حمید بررسی نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری با تاکید بر قانون سال 1385 کارشناسی ارشد
رنجبری حمید بررسی حق بر محیط زیست سالم و ارتباط آن با حق حیات کارشناسی ارشد
محمد خلیلیان مفهوم کرامت انسان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/20
محمد اسحاق دانش علل حقوقی ناکارآمدی نظام‌ سیاسی در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
میثم درویش متولی بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص عدم مغایرت یا مطابقت قوانین با موازین اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
شهزاد رییسی ابعاد حقوقی شناسایی ائتلاف مخالفان حکومت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
مرتضی رستمی سازِکارهای بین المللی و داخلی حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه (با تاکید بر حقوق مکتسبه تامین اجتماعی , اموال و احوال شخصیه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
احسان رئیس الساداتی جایگاه اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
امینیان سارا حقوق اقلیت های مذهبی در ایران با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی کارشناسی ارشد
ابوترابی سیدمحمدمهدی نظارت قانونی (رئیس مجلس) بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی کارشناسی ارشد
محمد سرگزی بررسی حکم ارتداد با آزادی بیان با تکیه بر حقوق بنیادین بشر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
آزادمنش عبدالقادر نقش و عملکرد دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متّحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
پیوندی عسل بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در حقوق ایران کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
روح اله علیداد زاده بررسی حقوقی نظام انتخاباتی لبنان: انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
کاشفی راد علیرضا عراق ونقض حقوق غیر نظـامیان در جنگ هشت ساله کارشناسی ارشد
مهدی فتحی زاده بررسی میثاقین با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
نادران فهیمه تحلیل وضعیت حقوقی حق مشارکت سیاسی مردم بحرین از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد
محمد فوادی بررسی حقوقی مبانی نظری صلح منفی و صلح مثبت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
محسن قلی زاده بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/04
یوسف کاظم العنبکی بررسی تطبیقی راهکارهای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی ایران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
درویش متولی میثم بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص عدم مغایرت یا مطابقت قوانین با موازین اسلام کارشناسی ارشد
قلی زاده محسن بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خلیلیان محمد مفهوم کرامت انسان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد
سرگزی محمد بررسی حکم ارتداد با آزادی بیان با تکیه بر حقوق بنیادین بشر کارشناسی ارشد
فوادی محمد بررسی حقوقی مبانی نظری صلح منفی و صلح مثبت کارشناسی ارشد
رستمی مرتضی سازِکارهای بین المللی و داخلی حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه (با تاکید بر حقوق مکتسبه تامین اجتماعی , اموال و احوال شخصیه) کارشناسی ارشد
جعفری پور مقدم مصطفی مکانیزم‌های اصل برائت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر معاهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد
شهاب الدین مصطفوی نژاد بررسی سازکارها و تضمین های حقوقی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
سعید مظاهری رضا Les droits et les devoirs respectifs entre le gouvernement et les médias dabs le système juridique de la république islamique d’Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
یاسر مکرّمی قرطاول بررسی و تحلیل وضعیت حقوقی شیعیان عربستان سعودی با تاکید بر موازین حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
مهدی مینوی ممنوعیت پوشش اسلامی با تأکید بر آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فتحی زاده مهدی بررسی میثاقین با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
محمدیان موسی The interrelationship of the right to peace and the development from the point of view of islam کارشناسی ارشد
فهیمه نادران تحلیل وضعیت حقوقی حق مشارکت سیاسی مردم بحرین از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مصطفی نظری بررسی تطبیقی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام حقوقی ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
فولادی مقدم نگار اجرای کنوانسیون حقوق کودک:ارزیابی ساز و کارهای حقوق بشری در ایران کارشناسی ارشد
کاظم العنبکی یوسف بررسی تطبیقی راهکارهای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی ایران و عراق کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی 2 2103023 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1