اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباسعلی کدخدائی

عباسعلی کدخدائی

عباسعلی کدخدائی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سازمانهای بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سازمانهای منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه