اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جواد جاوید

محمد جواد جاوید

محمد جواد جاوید    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112356
اتاق: 334
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مالک آذرنیا مبانی حقوق شهروندی: حقوق سیاسی در اسلام و لیبرالیسم کارشناسی ارشد دانلود 86/09/03
علی اسداله زاده تحلیل مبانی تحدید حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دکتری دانلود 1396/07/17
عبدی اسما رابطه میان حقوق بشر و ادبیات در ایران در سالهای 1285 تا 1357 کارشناسی ارشد
خسروی نژاد اکبر ابزارهای دفاع از حقوق بشر کارشناسی ارشد
آوات صالح باریکیان مفهوم حقوق بشر در فلسفه اخلاق کانت کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/22
علی بازیان بررسی و نقد حقوق بشر در اندیشه ریچارد رورتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
محمد بهادری جهرمی اصول و مبانی حاکم بر تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/15
نگهداری بهزاد تحلیل تطبیقی حق در دو مکتب حقوق طبیعی و وضعی در حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
مهدی جوادی برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان از منظر حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محمدعلی حیدری حق آموزش زنان در اسناد بین‎المللی حقوق بشر و اسلام با تأکید بر افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/20
سعادتی خدیجه اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تأکید بر امور اجتماعی کارشناسی ارشد
عیسی خیری اندیشۀ حقوق اساسی در دورۀ صفویه با تأکید برنظرات حقوقی محقق کرکی(ره) و محقق سبزواری(ره) دکتری دانلود 1394/06/11
اکبر خسروی نژاد ابزارهای دفاع از حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
محمد خلیلیان مفهوم کرامت انسان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/20
طاهری فدافن دانیال تحول حقوق اساسی در عصر مشروطه در ایران 1285-1299 کارشناسی ارشد
زیدی راضیه حقوق بشر از دیدگاه مارکس کارشناسی ارشد
میرافشاریه رضا نقد مبانی فلسفی حقوق بشر متداول از دیدگاه برخی ایز اندیشمندان معاصر شیعه ایران کارشناسی ارشد
علی محمدی رضوان مبانی فلسفی جنگ عادلانه در حقوق بین الملل (بررسی جهاد ابتدایی در اسلام و جنگ مقدس در مسیحیت) کارشناسی ارشد
راضیه زیدی حقوق بشر از دیدگاه مارکس کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/11
سیما ساعده نسبت حقوق شهروندی و احزاب سیاسی(جمهوری اسلامی ایران ) کارشناسی ارشد
نیک نژاد سامان مبانی شادکامی در حقوق‏طبیعی کارشناسی ارشد
فاضل مطلق ستاره کودک و ترویج فرهنگ صلح کارشناسی ارشد
کیخا سعید حق مشارکت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن کارشناسی ارشد
مکارم سوده مبانی الزام دولت در دخالت در حریم خصوصی اشخاص کارشناسی ارشد
محمدامین شمسایی چالش های حقوقی فراروی مدیریت منابع حاصل مالی حاصل از نفت و گاز در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
دانیال طاهری فدافن تحول حقوق اساسی در عصر مشروطه در ایران 1285-1299 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/01
علیرضا عباسی مبانی حقوقی صلح عادلانه در نظام حقوق بین الملل معاصر (بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
هاجر عباسی اصل Investigation of emergency situation in basic rights of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
اسما عبدی رابطه میان حقوق بشر و ادبیات در ایران در سالهای 1285 تا 1357 کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/16
واحدی عبدالواحد مبانی انسان شناختی حقوق بشر (بررسی انسان‌شناسی حقوق بشر بر مبنای طبیعت بشر با رویکرد فلسفی) کارشناسی ارشد
میرزاخانی نافچی علی اکبر بررسی عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در ارتباط با مذهب کارشناسی ارشد
کاشفی راد علیرضا عراق ونقض حقوق غیر نظـامیان در جنگ هشت ساله کارشناسی ارشد
گیاهی علیرضا اصول و مبانی حقوق عمومی در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد
رضوان علی محمدی مبانی فلسفی جنگ عادلانه در حقوق بین الملل (بررسی جهاد ابتدایی در اسلام و جنگ مقدس در مسیحیت) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
آقازاده فاطمه تبیین و ارزیابی آموزش حقوق شهروندی در آموزش عمومی ایران کارشناسی ارشد
علی فتاحی زفرقندی بررسی فقهی مشارکت مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی؛حق یا تکلیف؟ کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
جمالی فریما تفکیک قوا در ایران باستان کارشناسی ارشد
جواد فرمهینی فراهانی حقوق بشر در عصر فرانوگرایی(وضعیت پست مدرن) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
علیرضا کاشفی راد عراق ونقض حقوق غیر نظـامیان در جنگ هشت ساله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/11
آذرنیا مالک مبانی حقوق شهروندی: حقوق سیاسی در اسلام و لیبرالیسم کارشناسی ارشد
عباسیان محبوبه عدالت و اعمال حاکمیت تحلیلی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خلیلیان محمد مفهوم کرامت انسان از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد
کامران محمداف حقوق اقلیتهای ملی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی جمهوری گرجستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/16
قدیمی فرد مدینه بررسی و نقد آراء دیوان اروپایی حقوق بشردر خصوص آزادی مذهب کارشناسی ارشد
رضا میرافشاریه نقد مبانی فلسفی حقوق بشر متداول از دیدگاه برخی ایز اندیشمندان معاصر شیعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/16
مختاری مرضیه بررسی جایگاه حقوق زن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظریه¬های شهروندی کارشناسی ارشد
سمیه سادات میری لواسانی نظام اقتصادی بین المللی: دسترسی عادلانه به منابع مالی جهانی با تکیه بر رویه صندوق بین المللی پول در کشورهای درحال توسعه دکتری دانلود 1391/10/19
احمدی نژاد مریم حقوق و آزادیهای عمومی از منظر امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه کارشناسی ارشد
الهه مرندی حقوق عمومی در دوران صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/07
الهه مرندی The Survey Of Theory Of Islamic State In Muslim Brotherhood’s Political Thought With Emphasis on Egypt’s Constitutional Laws After Revolution دکتری دانلود 1394/06/25
جوادی مهدی برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان از منظر حقوق بشر کارشناسی ارشد
اسدپور شش بهره مهرداد تعامل چین با نظام بین الملل حقوق بشر از واقعه میدان تیان آن من ( 1989 میلادی) تا پایان سال 2000 میلادی کارشناسی ارشد
فایزه نصیری اندیشه اجتماعی علامه طباطبایی ( با تاکید بر نظریه اعتباریات ) _ فائزه نصیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
عبدالواحد واحدی مبانی انسان شناختی حقوق بشر (بررسی انسان‌شناسی حقوق بشر بر مبنای طبیعت بشر با رویکرد فلسفی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق شرکت های چند ملیتی در سرمایه گذاری خارجی 2103220 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل 2103111 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد مبانی فلسفی حقوق بشر 2103130 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
کارتحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سازمان های بین المللی غیردولتی 2103127 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1