اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جهانگیر معینی علمداری

جهانگیر معینی علمداری

جهانگیر معینی علمداری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112324
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمید ابتسام بررسی نقش اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران در تعمیق وو گسترش پوپولیسم در جامعه کارشناسی ارشد
فرزانه احسان تأثیر جنبش ادبی – فلسفی رومانتیسیسم بر نقد نیچه از مبانی روشنگری کارشناسی ارشد
کاظمی احسان تحول در مفهوم سوژه: بازآفرینی سیاست هویت کارشناسی ارشد
رضائی احمدعلی گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پسا کمونیسم کارشناسی ارشد
صدر حقیقی یاشار ناسازگاری عدالت و آزادی در اندیشه راولز کارشناسی ارشد
اصفهانی الهه مدرنیتـه و عقلانیت انتقادی در آرای یـورگن هابرماس کارشناسی ارشد
سلامت آملی امیر بابک حکومت زیبا (نظریۀ دموکراسی اشرافی) کارشناسی ارشد
نصرآبادی پریسا بررسی امکان شکل‌گیری بابازآفرینی سوژگی در عصر سرمایه‌داری کارشناسی ارشد
مصلح پگاه نخبه گرایی مشارکتی ( با توجه به لزوم بازسازی مفهوم نخبه) کارشناسی ارشد
باقری ایلخچی جهانگیر سیاست، نقادی و عقلانیت در آرای پوپر و هابرماس کارشناسی ارشد
امامی آرندی حبیب حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی در جرایم علیه دولتبررسی نظریه¬های کیفر و دولت در باب جرایم علیه دولت
کاظمی حجت نظریه دولت مطلقه در ایران کارشناسی ارشد
حمیدی نیا حسین کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست
زحمتکش حسین نشانه شناسی بنیادگرایی اسلامی در الجزایر کارشناسی ارشد
زحمتکش حسین نشانه شناسی بنیادگرایی اسلامی در الجزایر کارشناسی ارشد
صبری حسین گفتمان قدرت در رسانه: بررسی عملکردهای قدرت در راسنه های ماهواره ای کارشناسی ارشد
علی پور حسین بومی گرایی و نقد توسعه: گفتمان توسعه در جمهوری اسلامی ایران
یحیوی حمید فوکو و تحول در نظریه انتقادی کارشناسی ارشد
گروسی حمیدرضا فلسفه ی استعلایی کانت و تاثیر آن در مارکس کارشناسی ارشد
بیات مقدم داوود دریدا و مقوله تصمیم پذیری در عرصه سیاست کارشناسی ارشد
بایت گل دلیر سینمای سوم؛ رابطه ی سینما و ایدئولوژی با توجه به آراء لوئی آلتوسر و تری ایگلتون کارشناسی ارشد
قراباغی ریحانه جایگاه آموزش رسمی و مسئله مشروعیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
نجف زاده رضا بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه
نصیری رضا نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی
اسلامی شعبجره روح اله رابطه ی تکنولو‍ژی اطلاعات و سیاست در پارادایم های انتقادی فلسفه¬ی سیاسی کارشناسی ارشد
صف شکن اصفهانی روزبه بازنگری مفهوم سوژه و طبقات اجتماعی درجوامع سرمایه داری کارشناسی ارشد
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی ( رابطه با دیگری) در اندیشه هانا آرنت کارشناسی ارشد
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی (رابطه با دیگری) در اندیشه ها ناآرنت کارشناسی ارشد
معظمی سیاوش اسطوره و امر توسعه در تاریخ ایران قدیم کارشناسی ارشد
موسوی سید رضا Neutrality in political theory of John Rawls
حاجی ناصری سعید روشنگری فرانسوی و برخورد ایرانیان با آن روشنفکران ، توسعه و بومی گرایی)
یعقوبی سعید سیاستگذاری در دولت مجازی، اقتدار و قدرت ملی ایران کارشناسی ارشد
بهبهانی سیمین تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی
رحیمی سمیه بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سیاسی کارشناسی ارشد
صفارزاده صادق سقراط از سه منظر کارشناسی ارشد
شیخ زاده صدیقه بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
زمانیان عباس فتوا و سیاست در دوره ی قاجاری:توپولوژی فقه شیعه کارشناسی ارشد
عبدی زاده عبدالمطلب آنتونیونگری و مفهوم دموکراسی مطلق کارشناسی ارشد
مکفی عیسی سلطه گری – سلطه پذیری و نقش آموزش در شکل گیری شخصیت دموکراتیک کارشناسی ارشد
پیشوا علی criticism in the public sphere and compare the viewpoints of Arendt and Habermas کارشناسی ارشد
تدین موغاری علی رابطه نظریه و عمل به عنوان مبنای کار روشنفکری: بررسی موردی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد
نبی مهدوی فاطمه زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
تقی لو فرامرز هستی شناسی اجتماعی و نظریه سیاسی رئالیستی(بررسی و نقد قابلیت‌های فرانظری رئالیزم انتقادی در برابر پوزیتویسم، هرمنوتیک و پست‌مدرنیسم در نظریه سیاسی)
قدوسی فرشاد معیار عینی در حقوق کارشناسی ارشد
نوایی فرهاد روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تأثیر آن بر سیاست خارجی مازوخیستی و سیاست داخلی سادیستی 57-1320 کارشناسی ارشد
حریری کامیار اعتباریات در فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
بوستانی کیانوش مرگ امر سیاسی "رسانه ها و وانموده گی معنا در حوزه عمومی" کارشناسی ارشد
حسین زاده راد کاوه اسلام اروپایی (زمینه¬ها، پیدایی، پیامدها)
شمس دولت آبادی لعیاالسادات آیزایا برلین و نسبت میان لیبرالیسم و کثرت گرایی ارزشی کارشناسی ارشد
نیک فرجام مجتبی تأثیر ساختارهای سیاسی اجتماعی بر تحول ادبی دوران مشروطه کارشناسی ارشد
چهره راضی مجید مقایسه نهادی مشروطه ایران و مشروطه انگلستان کارشناسی ارشد
بابایی محمد بررسی سیاست¬های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم
بابایی محمد بررسی سیاست های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم
عبداله پور چناری محمد هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه سیاسی؛ بررسی روش شناسی اسکینر «روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشة سیاسی»
تیموری محمد باقر فناوریهای نوین ارتباطی اطلاعاتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد
مقدم شاد محمود رضا مفهوم اقلیت و دموکراسی سوژه و هویت در فرهنگ سیاسی دموکراتیک کارشناسی ارشد
احمدی مریم اقتصاد سیاسی هنر و مسئله ی دیالوگ در فرهنگ عامه کارشناسی ارشد
اعتصامی مسعود تکوین مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی نیکولوماکیاولی کارشناسی ارشد
پنداشته پور مصطفی ماکس وبر و مسئله عقلانیت در مدرنیته کارشناسی ارشد
رحمانی مهدی رابطه آگاهی و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی گئورک لوکاچ کارشناسی ارشد
کشاورز هادی قدرت، جمعیت، پهلوی اول کارشناسی ارشد
نیری هومن شبکه های اجتماعی اینترنتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش شناسی درعلم سیاست 2101153 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کاربردونظریات سیاسی درقرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2101520 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
روش شناسی درعلم سیاست 2101153 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 03 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1