اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جهانگیر معینی علمداری

جهانگیر معینی علمداری

جهانگیر معینی علمداری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112324
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمید ابتسام بررسی نقش اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران در تعمیق وو گسترش پوپولیسم در جامعه کارشناسی ارشد
فرزانه احسان تأثیر جنبش ادبی – فلسفی رومانتیسیسم بر نقد نیچه از مبانی روشنگری کارشناسی ارشد
کاظمی احسان تحول در مفهوم سوژه: بازآفرینی سیاست هویت کارشناسی ارشد
مریم احمدی اقتصاد سیاسی هنر و مسئله ی دیالوگ در فرهنگ عامه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
رضائی احمدعلی گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پسا کمونیسم کارشناسی ارشد
روح اله اسلامی شعبجره رابطه ی تکنولو‍ژی اطلاعات و سیاست در پارادایم های انتقادی فلسفه¬ی سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
صدر حقیقی یاشار ناسازگاری عدالت و آزادی در اندیشه راولز کارشناسی ارشد
الهه اصفهانی مدرنیتـه و عقلانیت انتقادی در آرای یـورگن هابرماس کارشناسی ارشد دانلود 1384
مسعود اعتصامی تکوین مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی نیکولوماکیاولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
اصفهانی الهه مدرنیتـه و عقلانیت انتقادی در آرای یـورگن هابرماس کارشناسی ارشد
حبیب امامی آرندی حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی در جرایم علیه دولتبررسی نظریه¬های کیفر و دولت در باب جرایم علیه دولت دکتری دانلود 1392/12/18
علی امیری بررسی وتبیین کاربرد رویکرد هرمنوتیکی درژئوپولتیک جغرافیای سیاسی دکتری دانلود 1390/10/13
سلامت آملی امیر بابک حکومت زیبا (نظریۀ دموکراسی اشرافی) کارشناسی ارشد
محمد بابایی بررسی سیاست های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم دکتری دانلود 1390/07/20
دلیر بایت گل سینمای سوم؛ رابطه ی سینما و ایدئولوژی با توجه به آراء لوئی آلتوسر و تری ایگلتون کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
داوود بیات مقدم دریدا و مقوله تصمیم پذیری در عرصه سیاست کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/05
جهانگیر باقری ایلخچی سیاست، نقادی و عقلانیت در آرای پوپر و هابرماس کارشناسی ارشد دانلود 1382
سیمین بهبهانی تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی دانلود 1386/06/31
کیانوش بوستانی مرگ امر سیاسی "رسانه ها و وانموده گی معنا در حوزه عمومی" کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
حمید پاشاپور یوالاری پیشا روایت اخلاقی- انسانی داوطلبان جنگ تحمیلی عراق و ایران دکتری دانلود 1396/06/21
امین پرتو درآمدی جامعه شناخت شناسانه برشکل گیری و زایش نظریه سیاسی جدید در ایران معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
نصرآبادی پریسا بررسی امکان شکل‌گیری بابازآفرینی سوژگی در عصر سرمایه‌داری کارشناسی ارشد
علی پیشوا criticism in the public sphere and compare the viewpoints of Arendt and Habermas کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
مصلح پگاه نخبه گرایی مشارکتی ( با توجه به لزوم بازسازی مفهوم نخبه) کارشناسی ارشد
مصطفی پنداشته پور ماکس وبر و مسئله عقلانیت در مدرنیته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
علی تدین موغاری رابطه نظریه و عمل به عنوان مبنای کار روشنفکری: بررسی موردی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
ساسان تقوایی نقد فلسفی زبان شناسی چامسکیایی بر مبنای آراء ویتگنشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
محمد باقر تیموری فناوریهای نوین ارتباطی اطلاعاتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محسن جمشیدی ویتگنشتاین و گذار از تقلیل گرایی در سیاست کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
باقری ایلخچی جهانگیر سیاست، نقادی و عقلانیت در آرای پوپر و هابرماس کارشناسی ارشد
مجید چهره راضی مقایسه نهادی مشروطه ایران و مشروطه انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
امامی آرندی حبیب حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی در جرایم علیه دولتبررسی نظریه¬های کیفر و دولت در باب جرایم علیه دولت
کاظمی حجت نظریه دولت مطلقه در ایران کارشناسی ارشد
کامیار حریری اعتباریات در فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
حمیدی نیا حسین کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست
زحمتکش حسین نشانه شناسی بنیادگرایی اسلامی در الجزایر کارشناسی ارشد
زحمتکش حسین نشانه شناسی بنیادگرایی اسلامی در الجزایر کارشناسی ارشد
صبری حسین گفتمان قدرت در رسانه: بررسی عملکردهای قدرت در راسنه های ماهواره ای کارشناسی ارشد
علی پور حسین بومی گرایی و نقد توسعه: گفتمان توسعه در جمهوری اسلامی ایران
کاوه حسین زاده راد اسلام اروپایی (زمینه¬ها، پیدایی، پیامدها) دکتری دانلود 1391/06/26
ابتسام حمید بررسی نقش اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران در تعمیق وو گسترش پوپولیسم در جامعه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
یحیوی حمید فوکو و تحول در نظریه انتقادی کارشناسی ارشد
گروسی حمیدرضا فلسفه ی استعلایی کانت و تاثیر آن در مارکس کارشناسی ارشد
حسین حمیدی نیا کالبدشکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست دکتری دانلود 1386
حمید یحیوی فوکو و تحول در نظریه انتقادی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
طاهر خدیو قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه دکتری دانلود 1392/12/07
کیوان خسروی فلسفۀ سیاسی فارابی از منظر لئواشتراوس کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
بیات مقدم داوود دریدا و مقوله تصمیم پذیری در عرصه سیاست کارشناسی ارشد
بایت گل دلیر سینمای سوم؛ رابطه ی سینما و ایدئولوژی با توجه به آراء لوئی آلتوسر و تری ایگلتون کارشناسی ارشد
عبدالله ذکاوت گفتمان نو در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/04
قراباغی ریحانه جایگاه آموزش رسمی و مسئله مشروعیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
سمیه رحیمی بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
مهدی رحمانی رابطه آگاهی و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی گئورک لوکاچ کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
نجف زاده رضا بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه
نصیری رضا نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی
احمدعلی رضائی گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پسا کمونیسم کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/11
اسلامی شعبجره روح اله رابطه ی تکنولو‍ژی اطلاعات و سیاست در پارادایم های انتقادی فلسفه¬ی سیاسی کارشناسی ارشد
صف شکن اصفهانی روزبه بازنگری مفهوم سوژه و طبقات اجتماعی درجوامع سرمایه داری کارشناسی ارشد
حسین زحمتکش نشانه شناسی بنیادگرایی اسلامی در الجزایر کارشناسی ارشد 1386/06/21
عباس زمانیان فتوا و سیاست در دوره ی قاجاری:توپولوژی فقه شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی ( رابطه با دیگری) در اندیشه هانا آرنت کارشناسی ارشد
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی (رابطه با دیگری) در اندیشه ها ناآرنت کارشناسی ارشد
معظمی سیاوش اسطوره و امر توسعه در تاریخ ایران قدیم کارشناسی ارشد
موسوی سید رضا Neutrality in political theory of John Rawls
حاجی ناصری سعید روشنگری فرانسوی و برخورد ایرانیان با آن روشنفکران ، توسعه و بومی گرایی)
یعقوبی سعید سیاستگذاری در دولت مجازی، اقتدار و قدرت ملی ایران کارشناسی ارشد
امیر بابک سلامت آملی حکومت زیبا (نظریۀ دموکراسی اشرافی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
بهبهانی سیمین تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی
رحیمی سمیه بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سیاسی کارشناسی ارشد
صدیقه شیخ زاده بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1385
لعیاالسادات شمس دولت آبادی آیزایا برلین و نسبت میان لیبرالیسم و کثرت گرایی ارزشی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
صفارزاده صادق سقراط از سه منظر کارشناسی ارشد
هادی صادقی اول اخلاق و سیاست متحول در مدرنیته و پست مدرنیته دکتری دانلود 1392/06/04
حسین صبری گفتمان قدرت در رسانه: بررسی عملکردهای قدرت در راسنه های ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
یاشار صدر حقیقی ناسازگاری عدالت و آزادی در اندیشه راولز کارشناسی ارشد دانلود 1384
شیخ زاده صدیقه بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
صادق صفارزاده سقراط از سه منظر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
روزبه صف شکن اصفهانی بازنگری مفهوم سوژه و طبقات اجتماعی درجوامع سرمایه داری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
زمانیان عباس فتوا و سیاست در دوره ی قاجاری:توپولوژی فقه شیعه کارشناسی ارشد
محسن عباس زاده رادیکال دموکراسی و بازبینیِ پولیارشی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
عبدی زاده عبدالمطلب آنتونیونگری و مفهوم دموکراسی مطلق کارشناسی ارشد
محمد عبداله پور چناری هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه سیاسی؛ بررسی روش شناسی اسکینر «روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشة سیاسی» دکتری دانلود 1391/06/29
عبدالمطلب عبدی زاده آنتونیونگری و مفهوم دموکراسی مطلق کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مکفی عیسی سلطه گری – سلطه پذیری و نقش آموزش در شکل گیری شخصیت دموکراتیک کارشناسی ارشد
سعید یعقوبی سیاستگذاری در دولت مجازی، اقتدار و قدرت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
پیشوا علی criticism in the public sphere and compare the viewpoints of Arendt and Habermas کارشناسی ارشد
تدین موغاری علی رابطه نظریه و عمل به عنوان مبنای کار روشنفکری: بررسی موردی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد
حسین علی پور بومی گرایی و نقد توسعه: گفتمان توسعه در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1392/06/31
نرگس علیمحمدی نقش زبان در نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
نبی مهدوی فاطمه زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
تقی لو فرامرز هستی شناسی اجتماعی و نظریه سیاسی رئالیستی(بررسی و نقد قابلیت‌های فرانظری رئالیزم انتقادی در برابر پوزیتویسم، هرمنوتیک و پست‌مدرنیسم در نظریه سیاسی)
قدوسی فرشاد معیار عینی در حقوق کارشناسی ارشد
الهه فرمان بر فرهنگ فقر در ایران: ارزیابی انتقادی نظریه اسکار لوییس کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
نوایی فرهاد روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تأثیر آن بر سیاست خارجی مازوخیستی و سیاست داخلی سادیستی 57-1320 کارشناسی ارشد
فرشاد قدوسی معیار عینی در حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
رضا کارخانه یوسفی انگاره زیست سیاست در اندیشه میشل فوکو و جورجو آگامبن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
احسان کاظمی تحول در مفهوم سوژه: بازآفرینی سیاست هویت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
حجت کاظمی نظریه دولت مطلقه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
حریری کامیار اعتباریات در فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
بوستانی کیانوش مرگ امر سیاسی "رسانه ها و وانموده گی معنا در حوزه عمومی" کارشناسی ارشد
حسین زاده راد کاوه اسلام اروپایی (زمینه¬ها، پیدایی، پیامدها)
هادی کشاورز قدرت، جمعیت، پهلوی اول کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
حمیدرضا گروسی فلسفه ی استعلایی کانت و تاثیر آن در مارکس کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
شمس دولت آبادی لعیاالسادات آیزایا برلین و نسبت میان لیبرالیسم و کثرت گرایی ارزشی کارشناسی ارشد
سعید ماخانی بررسی تحول در اندیشه‌ی سیاسی جان راولز در گذار از نظریه‌ای در باب عدالت به لیبرالیسم سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
نیک فرجام مجتبی تأثیر ساختارهای سیاسی اجتماعی بر تحول ادبی دوران مشروطه کارشناسی ارشد
چهره راضی مجید مقایسه نهادی مشروطه ایران و مشروطه انگلستان کارشناسی ارشد
جعفر محسنی دره بیدی Studying role of religion in democracy on the basis of the idea of reasonableness in political philosophy of John Rawls دکتری دانلود 1395/11/20
بابایی محمد بررسی سیاست¬های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم
بابایی محمد بررسی سیاست های خبری صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری دهم
عبداله پور چناری محمد هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه سیاسی؛ بررسی روش شناسی اسکینر «روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشة سیاسی»
تیموری محمد باقر فناوریهای نوین ارتباطی اطلاعاتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد
مقدم شاد محمود رضا مفهوم اقلیت و دموکراسی سوژه و هویت در فرهنگ سیاسی دموکراتیک کارشناسی ارشد
سارویه مذهبی سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی ( رابطه با دیگری) در اندیشه هانا آرنت کارشناسی ارشد 1385
مریم مرادی خانواده و الگوی رفتار سیاسی؛ تبیین اقتدارگرایی از دیدگاه آدورنو کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
آمنه میرخوشخو رابطه‌ی روش شناسی و مفهوم زنانگی؛ دلالت های آن برای دانش سیاسی-اجتماعی دکتری دانلود 1395/11/04
احمدی مریم اقتصاد سیاسی هنر و مسئله ی دیالوگ در فرهنگ عامه کارشناسی ارشد
اعتصامی مسعود تکوین مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی نیکولوماکیاولی کارشناسی ارشد
پنداشته پور مصطفی ماکس وبر و مسئله عقلانیت در مدرنیته کارشناسی ارشد
پگاه مصلح نخبه گرایی مشارکتی ( با توجه به لزوم بازسازی مفهوم نخبه) کارشناسی ارشد دانلود 1383
سیاوش معظمی اسطوره و امر توسعه در تاریخ ایران قدیم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
محمودرضا مقدم شاد رمانهای اجتماعی و تصویر حکومت در ایران معاصر (1357-1300) دکتری دانلود 1396/07/03
محمود رضا مقدم شاد مفهوم اقلیت و دموکراسی سوژه و هویت در فرهنگ سیاسی دموکراتیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
عیسی مکفی سلطه گری – سلطه پذیری و نقش آموزش در شکل گیری شخصیت دموکراتیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
حمید ملک زاده خود، شناسایی و رابطه آن با رهایی فرد کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/30
رحمانی مهدی رابطه آگاهی و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی گئورک لوکاچ کارشناسی ارشد
هومن نیری شبکه های اجتماعی اینترنتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
مهدی نصر سیاست در اندیشه هایدگر دکتری دانلود 1390/11/29
رضا نصیری نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی دکتری دانلود 1391/07/05
پریسا نصرآبادی بررسی امکان شکل‌گیری بابازآفرینی سوژگی در عصر سرمایه‌داری کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/20
مجتبی نیک فرجام تأثیر ساختارهای سیاسی اجتماعی بر تحول ادبی دوران مشروطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فرهاد نوایی روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تأثیر آن بر سیاست خارجی مازوخیستی و سیاست داخلی سادیستی 57-1320 کارشناسی ارشد دانلود 1385
کشاورز هادی قدرت، جمعیت، پهلوی اول کارشناسی ارشد
نیری هومن شبکه های اجتماعی اینترنتی و مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد
فائزه واعظ فخری Power, Punishment, Culture: A Comparative Study of the Criminal Intervention of Governments in the Realm of Culture دکتری دانلود 1394/12/19
محمد وافری اسطوره، و اینهمانی در سیاست کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/07
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح نهایی 2101569 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1397/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
آزاد1 2101010 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در قرن بیستم 2101039 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در قرن بیستم 2101039 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 03 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2101520 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1