اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112328
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معنوی احسان تبیین پویش های اجتماعی و اقتصادی داخلی موثر بر پذیرش قطعنامه 598در سالهای 67-1365 کارشناسی ارشد
غلامرضا احمدی پنجکی چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
ابراهیم اسدی حقیقی " role of the new middle class in Egypt and Tunisia's Islamic awakening" کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/05
علی اسماعیل زاده بلندی مبانی مردم سالاری دینی در منظومه فکری مقام معظم رهبری مدظله کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
محمدزاده اصغر بررسی عوامل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان کارشناسی ارشد
رضا اقتداری هیر نقش وزارت کشور در تأمین حقوق عمومی شهروندان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
سیدمحسن باقرزاده فرهنگ کار و توسعه(مقایسه ایران و ژاپن) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
داریوش پیری The Behavior Patterns of Political Elites and Political Stability in the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1395/07/30
بشیر گنبدی تیمور نهاد دولت در ایران(تحول نهاد دولت و اثر آن بر توسعه در ایران : 1390-1300)
هادی یثربی بررسی عوامل نارسایی دولت ملت مدرن در ایران (درعصر پهلوی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محمدکریمی حامد Social Security System Efficiency Pathology in Iran کارشناسی ارشد
برادران حسن نقش و جایگاه فتوای رهبری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سید مسعود حسینی بحران بازتولید سرمایه اجتماعی و مسأله دگرگونی و نوسازی سیاسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علی درخشان اطهر بررسی امکان تغییر ساختار سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران(از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی فعلی به ریاستی یا پارلمانی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
ویسی دلاور تاثیر انقلاب اسلامی بر ظهور جنبش های اسلام گرا در کردستان عراق کارشناسی ارشد
عادل دهدشتی ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های اجرایی تحقق دولت الکترونیک و ارائه الگوی مناسب برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
فرشاد رستمی Surveying the purview of the Ministry of Jehad Keshavarzi in transfering of land according to article 31 and 32 of Uncultivated Land Reclamation کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
اقتداری هیر رضا نقش وزارت کشور در تأمین حقوق عمومی شهروندان کارشناسی ارشد
موسوی سید رضا Neutrality in political theory of John Rawls
حسینی سید مسعود بحران بازتولید سرمایه اجتماعی و مسأله دگرگونی و نوسازی سیاسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
باوان پوری شهریار The genealogy of the religious terrorism discourse in the Middle East کارشناسی ارشد
حسینی واحد طاهره بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد
صمد ظهیری تبارشناسی جهانی شدن تروریسم دکتری دانلود 1391/10/18
دهدشتی عادل ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های اجرایی تحقق دولت الکترونیک و ارائه الگوی مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
احسان عباسی تاثیر سیاست های تمرکز زدایانه دولت هفتم و هشتم بر شکل گیری نهادهای محلی(شوراهای اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
محمدقاسم عرفانی بازسازی هویت ملّی افغانستان در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/18
اسماعیل زاده بلندی علی مبانی مردم سالاری دینی در منظومه فکری مقام معظم رهبری مدظله کارشناسی ارشد
خسروی زاده علی اکبر بررسی حقوقی مردم سالاری در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر ساختارهای قانون اساسی کارشناسی ارشد
احمد غلامی پور نقش قومیّت ها در امنیّت ملی ج.ا.ایران(مطالعه موردی قوم بلوچ) کارشناسی ارشد 1389/11/27
احمدی پنجکی غلامرضا چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
محسنی فریباالسادات تأثیردیپلماسی مکمل برارتقاء جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران
مجتبی قلی پور فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی نوین و تاثیر آن بر کنش جنبشهای اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سمانه کشور دوست اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر اجرای برنامه های ‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ و بهداشت دکتری دانلود 1392/06/30
قلی پور مجتبی فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی نوین و تاثیر آن بر کنش جنبشهای اجتماعی کارشناسی ارشد
فریباالسادات محسنی تأثیردیپلماسی مکمل برارتقاء جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1394/11/26
دلفروز محمدتقی بررسی شرایط دولت توسعه¬گرا: مقایسه ایران و نمونه¬های موفق شرق و جنوب شرقی آسیا
اصغر محمدزاده بررسی عوامل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
عرفانی محمدقاسم بازسازی هویت ملّی افغانستان در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
عظیمی مهدی بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطهو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شهبازی مونا انگاره‌های بنیادگرایانه در بحران امنیتی خاورمیانه کارشناسی ارشد
آرایی وحید آسیب شناسی فرایند سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ای سیاستگذاری؛ ارائه الگوی سیاستی
دلاور ویسی تاثیر انقلاب اسلامی بر ظهور جنبش های اسلام گرا در کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
مسلمی مهنی یوسف Public Policies & Development of Metropolis Cities In Islamic Republic of Iran, Introduce An Applied Model, Case Study: Kerman Metropolis City
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جنبش غیر متعهدها 2101102 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی و سیاست 2101156 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی قانون جمهوری اسلامی 2103018 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی (کلیات) 2101107 2 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
حقوق اساسی قانون جمهوری اسلامی 2103018 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مبانی جامعه شناسی عمومی 2120080 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1