اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمرخانی ایام مسئولیت دولت درحقوق رقابت داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد
علی ابراهیمی کاستیهای حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضی در قراردادهای بانکی ؛ نقد اقدامات بانک مرکزی در یکسانسازی فرمهای قراردادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
کتایون احمدی جوزانی مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در قانون مسئولیت مدنی و حقوق تجارت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
مریم اردیبهشت Study of the effects of the Iranian syndicate system act (trade union act) In Consumer rights کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/09
امیرحسین آژنگ تاثیر تحریم ها بر تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
نعلی نوبری اکبر مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه کارشناسی ارشد
ذکری دارابی اکرم جرائم ثبتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
فرانک امرایی راهکارهای پیشگیری از جرایم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
آژنگ امیرحسین تاثیر تحریم ها بر تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی کارشناسی ارشد
آزاده امیرخانی بررسی تطبیقی شروط زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفتی ایران و امریکا کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/17
متین بازیار تحلیل حقوقی تعارض منافع در مناقصات نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/29
فرزانه پارسا خصال Legal structure of the credit union company کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهره تیموری حقوق مردم بومی نسبت به زمین ها و دارایی های سنتی فرهنگی در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/23
نیوشا حاجی سید جوادی Corporate limited liability toward tort victoms کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حمیده حاجی نوروزی Criticism of judgments and decisions related to Iran Islamic Republic Central Bank from the aspect of Iran domestic law regulations and international regulations کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مریم دنیایی راهکارهای حقوقی حفظ کارآمدی اعتبارات اسنادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
اکرم ذکری دارابی جرائم ثبتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
وحید رجاء مطالعه تطبیقی قواعد حقوق رقابت در رابطه اصلی سازان و ژنریک سازان صنعت داروسازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
قدسی ساسان ماهیت حقوقی قراردادهای مدیریت ثروت کارشناسی ارشد
مارال سنایی The Legal Consequences of Joint Venture Termination کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
اعظم شاهرخی تحلیل اقتصادی حمایت کیفری از مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
نادر صحرائی موانه مطالعه حقوقی توافقات پیوندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
ابراهیمی علی کاستیهای حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضی در قراردادهای بانکی ؛ نقد اقدامات بانک مرکزی در یکسانسازی فرمهای قراردادی کارشناسی ارشد
الهه غفوری گوراب بررسی کاستی های قوانین تجاری ایران در زمینه شرکت های هلدینگ کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
مرجان فاضلی نقد کارآمدی داوری تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
امرایی فرانک راهکارهای پیشگیری از جرایم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی کارشناسی ارشد
آرمان فرشچی جمشید آبادی Abuse of Collective dominance in Iranian and European Legal systems کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
ساسان قدسی ماهیت حقوقی قراردادهای مدیریت ثروت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مرتضی قیصری Review rules of competition in Iran's accession to WTO کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
ایام کمرخانی مسئولیت دولت درحقوق رقابت داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/21
هدیه لواسانی Stating the legal identity of cooperatives in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
قیصری مرتضی Review rules of competition in Iran's accession to WTO کارشناسی ارشد
اردیبهشت مریم Study of the effects of the Iranian syndicate system act (trade union act) In Consumer rights کارشناسی ارشد
هاشمی مصطفی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل
امید مقدسی فر مقایسه مقررات حاکم بر بازار فارکس و بازار سهام در حقوق مالی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
نیما موثقی Contemplation of the new customs law of Iran (2011) with emphasisOn its effects in the problem of joining Iran to WTO کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
صحرائی موانه نادر مطالعه حقوقی توافقات پیوندی کارشناسی ارشد
اکبر نعلی نوبری مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/16
محسن نیک بین ادغام در حقوق رقابت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/12
مصطفی هاشمی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل دکتری دانلود 1394/12/08
ندا‌ هاشمی «شرایط درج شروط داوری در معاهدات بین‌المللی» کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
لواسانی هدیه Stating the legal identity of cooperatives in Iran کارشناسی ارشد
فریده وحیدی رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرکت¬های تجاری در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 2105198 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 1 اشخاص 2105179 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2105198 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی به زبان فرانسه 2105152 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق تجارت بین الملل 2103176 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان فرانسه 2105152 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1