اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمرخانی ایام مسئولیت دولت درحقوق رقابت داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد
نعلی نوبری اکبر مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوی در حقوق رقابت ایران و ترکیه کارشناسی ارشد
ذکری دارابی اکرم جرائم ثبتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
آژنگ امیرحسین تاثیر تحریم ها بر تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی کارشناسی ارشد
قدسی ساسان ماهیت حقوقی قراردادهای مدیریت ثروت کارشناسی ارشد
ابراهیمی علی کاستیهای حقوق قراردادها در تحقق عدالت معاوضی در قراردادهای بانکی ؛ نقد اقدامات بانک مرکزی در یکسانسازی فرمهای قراردادی کارشناسی ارشد
امرایی فرانک راهکارهای پیشگیری از جرایم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی کارشناسی ارشد
قیصری مرتضی Review rules of competition in Iran's accession to WTO کارشناسی ارشد
اردیبهشت مریم Study of the effects of the Iranian syndicate system act (trade union act) In Consumer rights کارشناسی ارشد
هاشمی مصطفی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل
صحرائی موانه نادر مطالعه حقوقی توافقات پیوندی کارشناسی ارشد
لواسانی هدیه Stating the legal identity of cooperatives in Iran کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 1 اشخاص 2105179 1 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2105198 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت یپشرفته 2103212 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی بزبان فرانسه 2105152 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 4 ورشکستگی و تصفیه 2105070 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق تجارت بین الملل 2103176 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوقی بزبان فرانسه 2105152 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1