اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن ایزانلو

محسن ایزانلو

محسن ایزانلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کلانتری فیروزآباد آتنا تملک املاک خصوصی توسط دولت برای اجرای برنامه های عمومی کارشناسی ارشد
عاطفه آجری آیسک ارث خسارت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
شمس احسان عدم قابلیت استناد قرارداد کارشناسی ارشد
لطفی احسان تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
سرفرازان احمد نظام حقوقی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث کارشناسی ارشد
مریم احمدی پرتوی مسوولیت مدنی دولت ناشی از تولید و توزیع فرآورده های خونی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
ذاکری اشرف السادات مسئولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت کارشناسی ارشد
دوستی اصغر بررسی نقش تقصیر کارگر در حوادث کار کارشناسی ارشد
زهره افشار قوچانی مسئولیت ناشی از تولد ناخواسته کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
شید بابک مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک کارشناسی ارشد
سارا بزرگ‌نژاد شیاده بررسی تطبیقی نقش کارگزاران و شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران با انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
بدرزاده بهرنگ تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، با عنایت به کنوانسیون 1976 LLMC و بررسی تطبیقی با حقوق دیگر کشورها و برخی از کنوانسیون های بین المللی کارشناسی ارشد
حسن پاک نیت reference original assured to reinsurer دکتری دانلود 1394/05/11
پناهی اصانلو پانته آ مسئولیت مدنی سازندگان خودرو کارشناسی ارشد
خداداد پرستوک اجاره هواپیما کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
نجفی حاجی ور پیمان ماهیت حقوقی سپرده های بانکی کارشناسی ارشد
سیاوش جعفری مدنی آثار فسخ قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1386
مرتضی جمالی شرط مستقل از عقد(مطالعه¬ای تطبیقی در حقوق داخلی و تجارت بین¬الملل) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
مینا چراغی Entire agreement Clause کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
سینا حبیبی Methods of supporting bona fide purchaser in unauthorized contract دکتری دانلود 1395/06/29
پاک طینت حسن انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری کارشناسی ارشد
پاک طینت حسن رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری
مهدی حسینعلی زاده شرط افزایش دهنده مسئولیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
پرستوک خداداد اجاره هواپیما کارشناسی ارشد
مظفری سیبنی خدیجه مسئولیت مدنی سبب مجمل کارشناسی ارشد
امیر خناری نژاد نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات و مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
محمدامین خواجه پور مسئولیت مدنی ناشی از حمل ونقل جاده ای کالا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رامین درگاهی A Comparative Study of limitation of liability in Maritime Law Conventions کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
امیری راحله مطالعه تطبیقی جهت قراردادی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
رضائی چیانه رسول بررسی فقهی حقوقی اثر فسخ عقود تملیکی (معاملات سابق) بر فسخ کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تأخیر انتقال مالکیت کارشناسی ارشد
شکوهی زاده رضا قواعد عمومی عقود تبعی
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد
فدایی قطبی رضا قابلیت استناد قرارداد در حوزه مسوولیت مدنی کارشناسی ارشد
علی رضوی کشمیری بررسی تابعیت و ثبت کشتی در نظام های حقوقی ایران، امارات متحده، انگلیس و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/27
میثم زارع‌نژاد مفهوم استقلال وکیل دادگستری در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
کاشی پزها زینب موارد کاربرد ضابطه نوعی و شخصی در تعهدات کارشناسی ارشد
بزرگ‌نژاد شیاده سارا بررسی تطبیقی نقش کارگزاران و شرکت‌های تأمین‌سرمایه در بورس اوراق بهادار ایران با انگلیس کارشناسی ارشد
جعفری سیاوش مسئولیت مطلق
جعفری مدنی سیاوش آثار فسخ قراردادها کارشناسی ارشد
ملک زاده سلیمان مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر پلیس کارشناسی ارشد
شمس شایان الزام به جایگزینی و تعمیر کالا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین الملل کارشناسی ارشد
سیاوش شریعت نظریه ی عوض در حقوق قراردادهای انگلیس و مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
قاسم شفیعی علیوجه خسارت مشترک در حقوق دریایی دکتری دانلود 1390/07/04
رضا شکوهی زاده قواعد عمومی عقود تبعی دکتری دانلود 1389/03/12
شایان شمس الزام به جایگزینی و تعمیر کالا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
ناظمی پول صابر ماهیت و آثار تفویض وکالت در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
قاسم صادقی نظام حقوقی حاکم بر نقل و انتقال املاک دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مرضیه صالحی نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری (رشته حقوق ثبت اسناد و املاک) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمد طباطبائی نژاد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با بررسی تطبیقی آئیننامه رم دو دکتری دانلود 1391/06/31
مسیح زاده طراوت حقوق غیر مالی ناشی از مالکیتهای آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد
آجری آیسک عاطفه ارث خسارت کارشناسی ارشد
میرشکاری عباس نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق کارشناسی ارشد
میرشکاری عباس تحلیل طلب ممتازبه عنوان استثنایی بر اصل برابری طلبکاران
رضوی کشمیری علی بررسی تابعیت و ثبت کشتی در نظام های حقوقی ایران، امارات متحده، انگلیس و فرانسه کارشناسی ارشد
شهیدی رضوی علیرضا Guarantor liability bankrupt کارشناسی ارشد
مرتضعلی علیمحمدی Municipality civil liability about citizen loss during implementing constructive projects کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/14
آهنگی غلامرضا فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
کیائی فاطمه نهاد خرید دین؛ بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی کارشناسی ارشد
شفیعی علیوجه قاسم خسارت مشترک در حقوق دریایی
صادقی قاسم نظام حقوقی حاکم بر نقل و انتقال املاک دولتی کارشناسی ارشد
عبدالعظیم قانع پور اشتباه در اسناد رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
محمود قریشی The legal nature and effects of the so called rent contract with deposit کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/26
محمد باقر گلواری جبران زیان افت قیمت ناشی از تصادفات خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
امیر لایزال مسئولیت مدنی کارگزاران بورس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
احسان لطفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
زندی مجید مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس) کارشناسی ارشد
نای بندی مجید مسوولیت ارسال کننده در حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد
اسحاقی محبوبه مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تأکید بر اصول جبران خسارات و رویه قضایی کارشناسی ارشد
طباطبائی نژاد محمد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با بررسی تطبیقی آئیننامه رم دو
خواجه پور محمدامین مسئولیت مدنی ناشی از حمل ونقل جاده ای کالا کارشناسی ارشد
حسینی زاده محمود مبنا و نحوه تقسیم مسؤولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
قریشی محمود The legal nature and effects of the so called rent contract with deposit کارشناسی ارشد
حسین مدینه شرایط حقوقی جراحی زیبایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
صالحی مرضیه نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری (رشته حقوق ثبت اسناد و املاک) کارشناسی ارشد
احمدی پرتوی مریم مسوولیت مدنی دولت ناشی از تولید و توزیع فرآورده های خونی کارشناسی ارشد
خدیجه مظفری تعهد تخییری دکتری دانلود 1393/06/24
سلیمان ملک زاده مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر پلیس کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
صفریان مهدی نقش تقصیر عمدی در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
فتاحی مهدی شیوه ارزیابی خسارات قراردادی کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد
خزائی فرد هادی The role of injured person’s fault in civil responsibility due to using of motor vehicles from the perspective of comparative law کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 2105194 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 6 عقودمعین ( قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/04/03(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 1 2105193 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسوولیت مدنی در حقوق تجارت 2105253 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه