اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیرا مشیرزاده

حمیرا مشیرزاده

حمیرا مشیرزاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یزدانی خوراسگانی ابراهیم بررسی گفتمان تغییر اقلیم در روابط بین الملل کارشناسی ارشد
باقری آیت نگاه استراتژی? ترکیه به بلو? غرب و تقویت رابطه آن با اسراییل کارشناسی ارشد
باقری آیت نگاه استراتژیک ترکیه به بلوک غرب و تقویت رابطه آن با اسرائیل کارشناسی ارشد
مصباح احسان عزت جوئی و منازعات دولت مدرن ایران با جهان (1384-880ه.ش)
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990
جوانشیری احمد تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 دکتری
فاطمی نژاد احمد روابط دولت - ملت ها در خاورمیانه کارشناسی ارشد
فاطمی نژاد احمد NuclearProliferationandIndo-Pak Conflict
زهرا احمدی روایت مدرنیته در اشعار زنان کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/18
ذکی یاشار تحلیل تأثیرات متقابل مقیاس های جهانی، ملی و محلی در جغرافیای سیاسی : مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
صدرا اشکانی فرهنگ کنفوسیوسی و سیاست خارجی چین در دوران دودمان چینگ (1911-1644) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
شیبانی اعظم تحولات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و افزایش همکاری های ایران و روسیه ( 1992-2007) کارشناسی ارشد
شایان افراسیابی بررسی نقش ادراکات در تغییر سیاست آمریکا در قبال مناقشه‌ی نفت ایران (1330-1332) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حامد افراسیابپور امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1393
رسولی ثانی آبادی الهام هویت نظام جمهوری اسلامی ایران و سازش‎ناپذیری در سیاست هسته‎ای
محمودی قلقاچی امراه تهدید موجودیت اسرائیل و مخالفت آمریکا با غنی سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سیدنژاد باقر نظم مطلوب جهانی دین
آیت باقری نگاه استراتژی? ترکیه به بلو? غرب و تقویت رابطه آن با اسراییل کارشناسی ارشد 1384
آیت باقری نگاه استراتژیک ترکیه به بلوک غرب و تقویت رابطه آن با اسرائیل کارشناسی ارشد دانلود 1384
سازمند بهاره هویت مشترک و منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا ( آسه آن 2005-1967)
فاطمه بهرامی پور برساخته شدن ایران بعنوان "دیگری دشمن" در گفتمان رسانه ای ایالات متحده کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/04
مجید بهستانی مطالعه تطبیقی مبانی دینی سیاست خارجی دولت بازرگان و دولت احمدی نژاد دکتری دانلود 1392/03/12
سیما پازتاریان بازنمایی هویت زنانه در ساختار قدرت (مطالعه ی موردی: دولت نهم و دهم) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
فرهاد پور نظری سیاست خارجی امریکا و حکومت طالبان کارشناسی ارشد دانلود 1382
عماد ترابی فیجانی تنش در منطقه خلیج فارس: تبیینی چندعاملی(2010-1990) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
علی اکبر جعفری منافع استراتژیک مشترک و روابط امریکا-اسرائیل دکتری دانلود 1385
هرمز جعفری روابط آمریکا و ایران و تأثیر آن بر حضور ایران در بازار جهانی نفت و گاز (2008-1990) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
سمانه جوانزاد بررسی مقایسه ای گفتمان سیاست خارجی ایران، دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
افراسیابپور حامد امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد
افراسیابپور حامد امکان‌سنجی کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای در تحلیل پویش‌های امنیتی منطقه جنوب شرقی آسیا کارشناسی ارشد
لیدا حبیبی بسطام «خود» و «دیگری» در ادبیات داستانی جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
سلیمانی اصفهانی حسین نقش فعالان و گروه های اسلام گرا در فرآیند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
ناوشکی حسین صلح در اسلام و گفتمان های اسلام گرای معاصر کارشناسی ارشد
مهدی حسینی اسفیدواجانی نظریه های سیاسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی حسینی متین ساختار نظام بین الملل و سیاست خارجی امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد دکتری دانلود 1387/12/26
سری حمیدرضا گروههای طرفدار اسرائیل در امریکا و حمایت امریکا از اسرائیل کارشناسی ارشد
محمد خدام تغییرات هنجاری و دگرکونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1380 - 1357 کارشناسی ارشد 1383
محمد خدام تغییرات هنجاری و دگرگونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1380-1357 کارشناسی ارشد دانلود 1383
شبنم دادپرور زنان در سطح نخبگان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
فاطمه دارابی تاثیر عوامل هویتی در روابط ترکیه و اسراییل کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسحاقی داود حمله آمریکا به عراق و تثبیت نظام هژمونیک جهانی کارشناسی ارشد
یاشار ذکی تحلیل تأثیرات متقابل مقیاس های جهانی، ملی و محلی در جغرافیای سیاسی : مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس دکتری دانلود 1388/11/27
حسین رجایی مشروعیت بخشی به سیاست های ایالات متحده در آسیای غربی (2016-2001): رویکردی گفتمانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
رضا رحمتی ایران و مسأله درونی سازی هنجارهای خلع سلاح کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
الهام رسولی ثانی آبادی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران و سازش‎ناپذیری در سیاست هسته‎ای دکتری دانلود 1380/11/03
رقیه رضائی جهانی‌شدن، ارتباطات فرامحلی و جامعه‌پذیری جنسیتی در ایران و ترکیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
حسین رضوی تحول در جنگ های نیابتی در دوران پسا جنگ سرد (2015-1991) و مدلولات آن برای رشته روابط بین‏ لملل کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
کاظمی مهرآبادی رعنا اسلام و خرده‌گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
میثم زکی زاده نی نی گسترش تروریسم و شکل…گیری رویکرد امنیتی در همکاری…های منطقه…ای مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
احمدی زهرا روایت مدرنیته در اشعار زنان کارشناسی ارشد
بهاره سازمند هویت مشترک و منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا ( آسه آن 2005-1967) دکتری دانلود 1386
منوری سید علی مبارزه با تروریسم و گسترش حوزۀ عملیات ناتو به افغانستان کارشناسی ارشد
باقر سیدنژاد نظم مطلوب جهانی دین دکتری دانلود 1393/11/14
حمیدرضا سری گروههای طرفدار اسرائیل در امریکا و حمایت امریکا از اسرائیل کارشناسی ارشد دانلود 1382
روح الامین سعیدی قدرت نرم و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه¬ی موردی لبنان دکتری دانلود 1393/03/13
حسین سلیمانی اصفهانی نقش فعالان و گروه های اسلام گرا در فرآیند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
جوانزاد سمانه بررسی مقایسه ای گفتمان سیاست خارجی ایران، دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد کارشناسی ارشد
اعظم شیبانی تحولات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و افزایش همکاری های ایران و روسیه ( 1992-2007) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
دادپرور شبنم زنان در سطح نخبگان اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
عاطفه شیرکوند بررسی جامعه شناختی خشونت علیه زنان نابارور با تکیه بر دیدگاه جنسیتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/8/12
علیدادی شهربانو عوامل موثر در دگرگونی سیاست آمریکا در برخورد با عراق در بحران کویت (ژانویه1991) و جنگ براندازی رژیم عراق (مارس2003) کارشناسی ارشد
علیدادی شهربانو عوامل موثر در دگرگونی سیاست آمریکا در برخورد با عراق در بحران کویت (ژانویه 1991) و جنگ براندازی رژیم عراق (مارس 2003) کارشناسی ارشد
مریم صنیع اجلال بررسی علل بین المللی شدن مساله کردها در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1383
هاشمی طاهره سادات بررسی گفتمان های اسلامی درباره زن در ایران پس از انقلاب کارشناسی ارشد
واعظی طیبه آمریکایی‌های هندی‌تبار و گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش (2009-2001)
واعظی طیبه ادراک متفاوت از سرچشمه‌های تهدید و عدم حضور ایران در ترتیبات امنیتی آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
وحید عابدینی مداخله‌گرایی آمریکا و تشدید منازعه ایران و آمریکا (2008-2001) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
شیرکوند عاطفه بررسی جامعه شناختی خشونت علیه زنان نابارور با تکیه بر دیدگاه جنسیتی کارشناسی ارشد
محمودرضا عبداللهی رادیکالیسم در فلسفۀ سیاسی ویلیام گادوین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مصطفی زاده علی بک جانبه گرایی ایالات متحده در دوره حکومت جرج بوش و اختلافات سیاسی - امنیتی این کشور با فرانسه در قضیه عراق (2003-2001) کارشناسی ارشد
جعفری علی اکبر منافع استراتژیک مشترک و روابط امریکا-اسرائیل
شهربانو علیدادی عوامل موثر در دگرگونی سیاست آمریکا در برخورد با عراق در بحران کویت (ژانویه 1991) و جنگ براندازی رژیم عراق (مارس 2003) کارشناسی ارشد دانلود 1382
شهربانو علیدادی عوامل موثر در دگرگونی سیاست آمریکا در برخورد با عراق در بحران کویت (ژانویه1991) و جنگ براندازی رژیم عراق (مارس2003) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابراهیم علومی جهانی شدن و تحول سیاست‌های زبانی یونسکو دکتری دانلود 1395/12/25
احمد فاطمی نژاد روابط دولت - ملت ها در خاورمیانه کارشناسی ارشد 1386/11/01
احمد فاطمی نژاد NuclearProliferationandIndo-Pak Conflict دکتری دانلود 1391/11/17
دارابی فاطمه تاثیر عوامل هویتی در روابط ترکیه و اسراییل کارشناسی ارشد
هاشمی فاطمه نقش جنبشهای اجتماعی فراملی در تدبیر جهانی امور: مطالعه موردی محیط‌زیست کارشناسی ارشد
هموئی فاطمه تحلیل گفتمان سیاست خارجی بریتانیا در قبال وحدت اروپا کارشناسی ارشد
قاسمی فائزه ساخت تشیع به عنوان خصم در گفتمان داعش دکتری
قاسمی فائزه ساخت تشیّع به‌عنوان خصم در گفتمان داعش
پور نظری فرهاد سیاست خارجی امریکا و حکومت طالبان کارشناسی ارشد
محمدحسن فقیری انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند و تاثیر آن بر حمایت پاکستان از طالبان کارشناسی ارشد دانلود 1380/09/29
میلاد کاشفی پور ریشه های فکری دولت مدرن در قرون دوازده تا چهارده میلادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
رعنا کاظمی مهرآبادی اسلام و خرده‌گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
میرزایی کریم توسعه اقتصادی و همگرایی ملی ایران کارشناسی ارشد
مهدی کریمی مسئله کردها و روابط سیاسی ایران و ترکیه (2000ـ1979) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی کریمی مسئله کردها و روابط سیاسی ایران و ترکیه (2000-1979) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مظاهر کروژده تکوین ماهیت ریسک گریز دولت و تنش در روابط میان دولت ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
نکوئی شهرکی کهزاد فشارها و تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری ایران و روسیه کارشناسی ارشد
نکوئی شهرکی کهزاد فشارها و تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری ایران و روسیه کارشناسی ارشد
منصور لیمبا نظریة «بری برنس» راجع به قدرت به عنوان نظم اجتماعی: قضیه روز جهانی قدس در فضای الکترونیک دکتری دانلود 1386/12/11
زکی زاده نی نی میثم گسترش تروریسم و شکل…گیری رویکرد امنیتی در همکاری…های منطقه…ای مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
جمشیدی محمد تاثیر جنبش راست مسیحی بر تهاجمی شدن راهبرد کلان آمریکا (2006-2002)
خدام محمد تغییرات هنجاری و دگرکونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1380 - 1357 کارشناسی ارشد
خدام محمد تغییرات هنجاری و دگرگونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1380-1357 کارشناسی ارشد
فقیری محمدحسن انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند و تاثیر آن بر حمایت پاکستان از طالبان کارشناسی ارشد
عبداللهی محمودرضا رادیکالیسم در فلسفۀ سیاسی ویلیام گادوین کارشناسی ارشد
مهدی مدنی خوانساری حل مشکلات خاورمیانه ای ایالات متحده و تلاش برای برقراری ارتباط با ایران در سالهای 65-1363 کارشناسی ارشد دانلود 1386
کریم میرزایی توسعه اقتصادی و همگرایی ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
صنیع اجلال مریم بررسی علل بین المللی شدن مساله کردها در خاورمیانه کارشناسی ارشد
نظامی مریم تأثیر سیاستهای دولت شوروی بر شکل‌گیری منازعات در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد
مهدی میرمحمدی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی ایالات متحده آمریکا دکتری دانلود 1389/03/24
علی مصطفی زاده بک جانبه گرایی ایالات متحده در دوره حکومت جرج بوش و اختلافات سیاسی - امنیتی این کشور با فرانسه در قضیه عراق (2003-2001) کارشناسی ارشد دانلود 1383
کاشفی پور میلاد ریشه های فکری دولت مدرن در قرون دوازده تا چهارده میلادی کارشناسی ارشد
لیمبا منصور نظریة «بری برنس» راجع به قدرت به عنوان نظم اجتماعی: قضیه روز جهانی قدس در فضای الکترونیک
سید علی منوری مبارزه با تروریسم و گسترش حوزۀ عملیات ناتو به افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/06
حسینی اسفیدواجانی مهدی نظریه های سیاسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
کریمی مهدی مسئله کردها و روابط سیاسی ایران و ترکیه (2000ـ1979) کارشناسی ارشد
کریمی مهدی مسئله کردها و روابط سیاسی ایران و ترکیه (2000-1979) کارشناسی ارشد
مدنی خوانساری مهدی حل مشکلات خاورمیانه ای ایالات متحده و تلاش برای برقراری ارتباط با ایران در سالهای 65-1363 کارشناسی ارشد
میرمحمدی مهدی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی ایالات متحده آمریکا
حسین ناوشکی صلح در اسلام و گفتمان های اسلام گرای معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
واسعی زاده نسیم سادات فرهنگ و سرمایه اجتماعی بین المللی ایران
مریم نظامی تأثیر سیاستهای دولت شوروی بر شکل‌گیری منازعات در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
کهزاد نکوئی شهرکی فشارها و تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری ایران و روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1382
طاهره سادات هاشمی بررسی گفتمان های اسلامی درباره زن در ایران پس از انقلاب کارشناسی ارشد دانلود 1381/03/05
فاطمه هاشمی نقش جنبشهای اجتماعی فراملی در تدبیر جهانی امور: مطالعه موردی محیط‌زیست کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
جعفری هرمز روابط آمریکا و ایران و تأثیر آن بر حضور ایران در بازار جهانی نفت و گاز (2008-1990) کارشناسی ارشد
جعفری هرمز روابط آمریکا و ایران و تأثیر آن بر حضور ایران در بازار جهانی نفت و گاز (2008-1990) کارشناسی ارشد
فاطمه هموئی تحلیل گفتمان سیاست خارجی بریتانیا در قبال وحدت اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
نسیم سادات واسعی زاده فرهنگ و سرمایه اجتماعی بین المللی ایران دکتری دانلود 1394/06/31
طیبه واعظی آمریکایی‌های هندی‌تبار و گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش (2009-2001) دکتری دانلود 1391/03/24
طیبه واعظی ادراک متفاوت از سرچشمه‌های تهدید و عدم حضور ایران در ترتیبات امنیتی آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عابدینی وحید مداخله‌گرایی آمریکا و تشدید منازعه ایران و آمریکا (2008-2001) کارشناسی ارشد
قربانی وحید گفتمان حقوق بشر جهانی و بازتولید گفتمان لیبرالیسم کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول مفاهیم در روابط بین الملل 2102092 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل 2102082 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل 2102082 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نقد و ارزیابی تئوری های روابط بین الملل 2102082 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1