اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حجت کاظمی

حجت کاظمی

حجت کاظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتباطات و سیاست 2101597 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزاد1 2101010 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روابط شمال و جنوب 2101517 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101308 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی 2101526 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی مجازی 2101442 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
سیاست مقایسه ای 2101401 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاست مقایسه ای 2101401 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آزاد1 2101010 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه های جامعه شناسی سیاسی در غرب 2101433 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101308 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101308 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی 2101526 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی مجازی 2101442 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1