اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: 363
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دلشادمعارف ابراهیم سهم فرض های قانونی در اجرای عدالت
دلشاد معارف ابراهیم سهم فرض های قانونی در اجرای عدالت
سمیه آزادبیگی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی - هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد 1386/03/20
محسن افشار حکمت عملی از نظر هگل وخواجه نصیر(بررسی نظریه های حقوقی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
میرزایی اقبال علی نسخ قانون
سید وحید بهشتی راهکارهای حقوقی مدیریت خطر در قراردادهای بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
غفاری فارسانی بهنام مسئولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری کارشناسی ارشد
پناهی اصانلو پانته آ مسئولیت مدنی سازندگان خودرو کارشناسی ارشد
سینمبری پریسا حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق کارشناسی ارشد
رحیم پیلوار فلسفه حق مالکیت دکتری دانلود 1390/12/25
پانته آ پناهی اصانلو مسئولیت مدنی سازندگان خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
روزبه جباری زاده مبانی فلسفی حقوق زیست فناوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
سهیلا جوادی تعدد اسباب در خسارات پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مینا چراغی Entire agreement Clause کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مرتضی حاجی پور بررسی تطبیقی اصل حسن نیت در حقوق قرارداد دکتری دانلود 1388/03/11
مسعود حائری تحولات در حقوق مدنی در زمینه قواعد عمومی قراردادها دکتری دانلود 1394/07/29
محسنی حسن اصـول حاکـم بر دادرسـی عادلانــه در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
نسیم حسنوند داوری در طلاق در فقه امامیه، قانون ایران و رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
سعید خداویسی تبیین مقتضای ذات عقد نکاح و معیار تشخیص آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
علیخانی کوشکک داریوش ویژگی های نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارات بدنی و تفاوتهای آن با نظام عام مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
نصیران نجف آبادی داود حکومت حقوق یا حکومت قاضی
ابراهیم دلشاد معارف سهم فرض های قانونی در اجرای عدالت دکتری دانلود 1386
عبدالله رجبی مطالعه تطبیقی ناشی از آتش سوزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
عبدالله رجبی احقاق شخصی حق دکتری دانلود 1392/03/19
پیلوار رحیم فلسفه حق مالکیت
ملیحه رشیدی مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه هشدار و راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/02/31
واحد زمانی اخلاق به‌عنوان نیـروی سازنـده حقـوق تحلیل فلسفی ارتباط حقوق و اخلاق دکتری دانلود 1392/12/12
صمدی قندهاری زهرا کرامت بشری , آزادی و برابری در ادیان توحیدی و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد
بهشتی سید وحید راهکارهای حقوقی مدیریت خطر در قراردادهای بانکی کارشناسی ارشد
عباسی سیمین سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
آزادبیگی سمیه حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی - هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد
آزادبیگی سمیه حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری و حقوق شخصیت کارشناسی ارشد
قدیری سمیه شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی در ایران کارشناسی ارشد
داموغ سهیلا جایگاه حسن و قبح در ساختار قضایای حقوقی کارشناسی ارشد
علی شجاعی نقد نظریه ی نسبیت فرهنگی در حوزه ی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1385
جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوس تاثیر عوامل روانی و اجتماعی در ایستایی و پویایی حقوق دکتری دانلود 1393/03/26
صادق شریعتی نسب فرزند‌خواندگی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
منیره شمسی جقه اثر اضطرار در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/30
نفیسه شوشی نسب خسارتهای درد و رنج کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مریم صادقی Study on the house right for wife کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
زهرا صمدی قندهاری کرامت بشری , آزادی و برابری در ادیان توحیدی و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
نعیم طاهریان مبانی، قلمرو وآثار تضمین در حقوق مصرف کنندگان خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
سید مصطفی طباطبائی کاربرد منطق فازی در حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/12
صاحب طیبه مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی
محمد عابدی اجل در تعهدات و قراردادها دکتری دانلود 1383
ابراهیم عابدی فیروزجای بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
سیمین عباسی سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدهادی عباس زاده اعتماد بر ظاهر در اعمال حقوقی دکتری دانلود 1389/07/27
رجبی عبدالله مطالعه تطبیقی ناشی از آتش سوزی کارشناسی ارشد
شجاعی علی نقد نظریه ی نسبیت فرهنگی در حوزه ی حقوق بشر کارشناسی ارشد
قدوسی فرشاد معیار عینی در حقوق کارشناسی ارشد
سمیه قدیری شناسایی و اجرای احکام خارجی صادره در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فرزانه متوسلیان بررسی مبانی اقتصادی مسئولیت مدنی زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
صرفی مجید عرضه کنندگان کالا و خدمات و بررسی مسؤولیت آنها بر مبنای لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان کارشناسی ارشد
افشار محسن حکمت عملی از نظر هگل وخواجه نصیر(بررسی نظریه های حقوقی) کارشناسی ارشد
حسن محسنی اصـول حاکـم بر دادرسـی عادلانــه در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1384
عابدی محمد اجل در تعهدات و قراردادها
امام وردی محمد حسن معنا شناسی قانون کارشناسی ارشد
نعم مختار مسئولیت مدنی ناشی از عرضه دارو و کالاهای بهداشتی کارشناسی ارشد
حاجی پور مرتضی بررسی تطبیقی اصل حسن نیت در حقوق قرارداد
اقبال علی میرزایی نسخ قانون دکتری دانلود 1386/10/26
حائری مسعود تحولات در حقوق مدنی در زمینه قواعد عمومی قراردادها
ظهوری مصطفی تبیین رابطه اثر ذات با اوصاف اعمال حقوقی کارشناسی ارشد
مظفری مصطفی هویت، حقوق و تکالیف انسان شبیه سازی شده
رشیدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه هشدار و راهنمایی کارشناسی ارشد
مهاجر مینا بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات تراریخته (نوترکیب) و مسئولیت مدنی متصدیان این محصولات
شمسی جقه منیره اثر اضطرار در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
معطر نسیم مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات خلاف واقع کارشناسی ارشد
داود نصیران نجف آبادی حکومت حقوق یا حکومت قاضی دکتری دانلود 1388/10/28
شوشی نسب نفیسه خسارتهای درد و رنج کارشناسی ارشد
وطن دوست نگین مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی کارشناسی ارشد
یزدانی هومن مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در برابر اشخاص خصوصی
زمانی واحد اخـلاق به‌عنوان نیـروی سـازنـده حقـوق
زمانی واحد اخـلاق به‌عنوان نیـروی سـازنـده حقـوق تحلیل فلسفی ارتباط حقوق و اخلاق
نگین وطن دوست مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/26
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
منطق حقوق 2104202 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 6 عقودمعین ( قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رویه قضایی 2105122 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
فلسفه حقوق 2105133 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 13:45) 1396/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
فلسفه حقوق 2105134 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فلسفه حقوق مالکیت فکری 2105240 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 6 عقودمعین ( قسمت الف) 2105201 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1396/04/03(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
رویه قضایی 2105122 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1396/03/27(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مصرف کننده در حمل و نقل هوایی 2105535 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق 2105134 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق 2105133 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 13:45) 1395/10/21(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق مالکیت فکری 2105240 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
فلسفه حقوق 2105300 1 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1