اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن بادینی

حسن بادینی

حسن بادینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شمس احسان عدم قابلیت استناد قرارداد کارشناسی ارشد
دیلمی احمد حسن نیت در مسئولیت مدنی
دیلمی احمد حسن نیت درمسئولیت مدنی
سرفرازان احمد نظام حقوقی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث کارشناسی ارشد
مریم احمدی پرتوی تحلیل ابعاد حقوق خون از منظر حقوق خصوصی دکتری دانلود 1396/06/29
زگرد آرمان استرداد منافع ناشی ازعهد شکنی کارشناسی ارشد
محبوبه اسحاقی مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تأکید بر اصول جبران خسارات و رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
ذاکری اشرف السادات مسئولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت کارشناسی ارشد
دوستی اصغر بررسی نقش تقصیر کارگر در حوادث کار کارشناسی ارشد
میرزایی اقبال علی نسخ قانون
عرفانیان شریف اکرم قرارداد و شرط عدم ازدواج کارشناسی ارشد
جیوار الهام A Review on Inheritance and Survivorship Salaries کارشناسی ارشد
تیرداد ایمان ارزیابی خسارت در دعاوی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
فرزانه امین وفایی بررسی نهاد جهیزیه در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/16
منصور انجم شعاع مسئولیت مدنی مالک نسبت به واردین غیر مجاز به ملک با مطالعه ی تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
غلامرضا آهنگی فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
شید بابک مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک کارشناسی ارشد
سعید باقری بررسی تاریخی مفهوم حقّ کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
امیرحسین بحرینی مسئولیت مدنی داور در قوانین داخلی و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
احسان بدیعی Tort Liability of UN Authorized Manager of the Affairs of Another and Unauthorized Transactions کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/17
مهرورز بیژن Social security rights ofdisabled and veterans کارشناسی ارشد
فرهمندصابر بهرام تأثیر جهانی شدن بر حمایت های اجتماعی دولتها دکتری
غفاری بهنام Civil Remedies for Violation of Competition Law Rules
حسینی پریسا السادات وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای EPC کارشناسی ارشد
خداداد پرستوک اجاره هواپیما کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
شاه علی چهار برجی پژمان بررسی حق مالکیت بر منابع نفت و گاز کارشناسی ارشد
زهرا پوراحمد مهلت پرداخت دیه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
شیوا تیموری تعیین سقف برای جبران خسارت در حقوق حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/06
سیاوش جعفری مدنی آثار فسخ قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1386
میلاد جهانبازی گوجانی وصیت شفاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
الهام جیوار A Review on Inheritance and Survivorship Salaries کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/01
مرضیه حاجات نیا بررسی تطبیقی حقوق نامزدی در حقوق ایران و مصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محمد عزیز حسامی خسارت تأخیر تأدیه‌ی وجه نقد ناشی از کاهش ارزش پول در فقه اسلامی و حقوق ایران دکتری دانلود 1391/03/30
پریسا السادات حسینی وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای EPC کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
عبد الله خدابخشی شلمزی تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری دکتری دانلود 1387/07/14
پرستوک خداداد اجاره هواپیما کارشناسی ارشد
هادی خزائی فرد نقش تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری از دیدگاه حقوق تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
گلناز خلیق فرد Critical study of articles of Iranian penal code relating to tort law کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
احمد دیلمی حسن نیت درمسئولیت مدنی دکتری دانلود 1388/03/30
اصغر دوستی بررسی نقش تقصیر کارگر در حوادث کار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اشرف السادات ذاکری مسئولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/28
سپیده راضی قرخلو مسؤولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
علی رستمیان مسوولیت مدنی متصدیان اماکن ورزشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
طاهری رضا قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی کارشناسی ارشد
رئوف رهنمون حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی دکتری دانلود 1389/11/12
طاهری روزبه Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran کارشناسی ارشد
رهنمون رئوف حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی
شهرام زائری زاده همدانی بررسی فوریت یا تراخی در خیارات کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
علی یزدان زاده بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اراضی موات با تأکید بر رویه قضایی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
آرمان زگرد استرداد منافع ناشی ازعهد شکنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/04
محمد ناصر زمانی راهکارهای حقوقی حمایت از مصرف کنندگان خدمات بانکی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
عصمتی زینب برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران مبانی آثار و راهکارها
عصمتی زینب بررسی اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی کارشناسی ارشد
کاشی پزها زینب موارد کاربرد ضابطه نوعی و شخصی در تعهدات کارشناسی ارشد
مجید زندی مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
نصیری ماهینی زهرا مسؤولیت مدنی غیرقراردادی در حمل و نقل هوایی بین‌المللی کارشناسی ارشد
هاجر ساری سازو کارهای تامین اجتماعی درحقوق اسلام وبررسی کارامدی ان در جامعه امروز کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
نوایی سارا تقابل نفع و ضرر(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
جعفری مدنی سیاوش آثار فسخ قراردادها کارشناسی ارشد
موسوی شوشتری سپیده تصرفات حقوقی زوجه در مهریه در چهارچوب رویه قضایی کارشناسی ارشد
ضامنی سحر مسئولیت مدنی بانک در قبال مشتری کارشناسی ارشد
رضوی سید محمدحسن تأثیر فلسفه نفع گرایی در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
رزم گیر سید محمدرضا بررسی حقوقی- فقهی کارایی ساختار قراردادی در بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد
احمد سرفرازان نظام حقوقی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
هومن سوداگری مبانی سلب حضانت در فقه و قانون جدید حمایت ازخانواده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
مجید سوهانی بررسی تطبیقی مبانی بطلان در اعمال حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
پژمان شاه علی چهار برجی بررسی حق مالکیت بر منابع نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/14
بابک شید مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/25
سیاوش شریعت نظریه ی عوض در حقوق قراردادهای انگلیس و مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
شیوا شکیبا The Economical Analysis of Polluter Payment Principle کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/27
گرگ زاده شیما Review of principles of legal and economic of cooperation in the economic system of the Islamic Republic of Iran کارشناسی ارشد
احسان شمس عدم قابلیت استناد قرارداد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
زائری زاده همدانی شهرام بررسی فوریت یا تراخی در خیارات کارشناسی ارشد
سمیه صفرزاده مدت متعارف در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
علیرضا صلاحی The rules governing the private information acquisition of internet users with commercial targets کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
سحر ضامنی مسئولیت مدنی بانک در قبال مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/29
مریم ضیغمی نی ریز خیار خاص مصرف کننده کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
عادل طاهرخانی دموکراسی اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
ابراهیم عابدی فیروزجای بررسی«اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
طاهرخانی عادل دموکراسی اقتصادی کارشناسی ارشد
نیازی عباس مسئولیت مدنی امین کارشناسی ارشد
خدابخشی شلمزی عبد الله تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری
اکرم عرفانیان شریف قرارداد و شرط عدم ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/15
زینب عصمتی برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران مبانی آثار و راهکارها دکتری دانلود 1393/06/06
زینب عصمتی بررسی اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
امید عطار دیمج Economic Analysis doctrine limited liability in corporation law کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
ایزدی علی Legal Regime of the National Urban Lands کارشناسی ارشد
یزدان زاده علی بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اراضی موات با تأکید بر رویه قضایی ایران کارشناسی ارشد
لیلا علیدوستی معیار انسان متعارف اقتصادی در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/07
صلاحی علیرضا The rules governing the private information acquisition of internet users with commercial targets کارشناسی ارشد
مژدهی علیرضا مسئولیت مدنی دارندگان حیوانات و مطالعه تطبیقی آن کارشناسی ارشد
فاندر غزال Payment of another debt without the permission of debtor in the emergency position with emphasis on judgmental procedure کارشناسی ارشد
بهنام غفاری Civil Remedies for Violation of Competition Law Rules دکتری دانلود 1391/03/09
آهنگی غلامرضا فسخ قرارداد کار کارشناسی ارشد
غزال فاندر Payment of another debt without the permission of debtor in the emergency position with emphasis on judgmental procedure کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مهدی فتاحی شیوه ارزیابی خسارات قراردادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
قهقرانی زمانی فرحناز جایگاه تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد
رحیم قائد حسینی Practical situations in family law کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/15
فیروزه قطبی بررسی وکالت های غیرقابل فسخ در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فرحناز قهقرانی زمانی جایگاه تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
زینب کاشی پزها موارد کاربرد ضابطه نوعی و شخصی در تعهدات کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
محمد ابراهیم کلائی The relationship after rescission of Iran and England Law کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/14
شیما گرگ زاده Review of principles of legal and economic of cooperation in the economic system of the Islamic Republic of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
خلیق فرد گلناز Critical study of articles of Iranian penal code relating to tort law کارشناسی ارشد
جوانمرد لیلا مقایسه حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران کارشناسی ارشد
موسوی لیلا Detention and judicial mortgage of mortgaged property کارشناسی ارشد
انیسه ماحوزی منع تبعیض در حقوق کار ایران با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی کار و حقوق اروپایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/02
زندی مجید مدت در عقد اجاره (مطالعه تطبیقی فقه، حقوق ایران و انگلیس) کارشناسی ارشد
مه گل مجلل مهر Product Liability in International Sale of Goods کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
اسحاقی محبوبه مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تأکید بر اصول جبران خسارات و رویه قضایی کارشناسی ارشد
موحدی ساوجی محمد جبران خسارت دارای عامل انسانی از سوی دولت بر مبنای عدالت توزیعی کارشناسی ارشد
علی محمد پور شخصیت متعاقدین در قرارداد کار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/29
حسامی محمد عزیز خسارت تأخیر تأدیه‌ی وجه نقد ناشی از کاهش ارزش پول در فقه اسلامی و حقوق ایران
بیرانوند محمد میرزا رژیم حقوقی حاکم بر مال توقیف شده کارشناسی ارشد
تهمینه مختاری ناهنجاری ‌های ‌رفتاری در ‌قراردادهای ‌بیمه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
هانیه میرزایی شاهاندشتی موانع حقوقی رشد اتحادیه های کارگری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/02
حاجات نیا مرضیه بررسی تطبیقی حقوق نامزدی در حقوق ایران و مصر کارشناسی ارشد
مریم میرعرب طلاق ضرری در فقه اهل سنت و رویه قضایی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
اردیبهشت مریم Study of the effects of the Iranian syndicate system act (trade union act) In Consumer rights کارشناسی ارشد
ضیغمی نی ریز مریم خیار خاص مصرف کننده کارشناسی ارشد
ولی زاده مسعود مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی کارشناسی ارشد
الهام السادات مصطفی زاده اصل برابری در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/28
شبنم معصوم‌زاده قصاص از منظر حقوق خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/08
جهانبازی گوجانی میلاد وصیت شفاهی کارشناسی ارشد
مشایخی میلاد مسئوولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه کننده کارشناسی ارشد
سرمدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از سقط درمانی کارشناسی ارشد
هادی ملک تبار فیروزجایی مهلت قضـایی (مهلت عادله قضایی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/19
شمسی جقه منیره اثر اضطرار در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
انجم شعاع منصور مسئولیت مدنی مالک نسبت به واردین غیر مجاز به ملک با مطالعه ی تطبیقی کارشناسی ارشد
جمالزاده مهدی مبانی، جایگاه و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
فتاحی مهدی عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
فتاحی مهدی شیوه ارزیابی خسارات قراردادی کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجاری کارشناسی ارشد
پروین مهدوی مقدم Foundations and mutual promises of legal work in the iranian law and jurisprudence sale کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نوری مهرآفاق کار زن شوهردار کارشناسی ارشد
مینا مهرپرور Possessions of Mortgagor in Mortgaged Property کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
صفارزاده مهسا وکالت محجور کارشناسی ارشد
مجلل مهر مه گل Product Liability in International Sale of Goods کارشناسی ارشد
محمد موحدی ساوجی جبران خسارت دارای عامل انسانی از سوی دولت بر مبنای عدالت توزیعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/01
لیلا موسوی Detention and judicial mortgage of mortgaged property کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/16
سپیده موسوی شوشتری تصرفات حقوقی زوجه در مهریه در چهارچوب رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سلوی موسوی شوشتری مسئولیت مدنی ناشی از اجرای حکم کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/25
سارا مولاپور راشدی قرارداد و شرط عدم رقابت (توافق عدم رقابت) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/29
عباس نیازی مسئولیت مدنی امین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
عچرش ناصر اثر پذیرش خطر خواهان در خسارت مورد مطالبه با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
گلناز نصر رژیم حقوقی حاکم بر نحوه جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
زهرا نصیری ماهینی مسؤولیت مدنی غیرقراردادی در حمل و نقل هوایی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
شوشی نسب نفیسه خسارتهای درد و رنج کارشناسی ارشد
رسول نکویان جزی نقش حقوق اقتصادی درتوسعه انسان محور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
وطن دوست نگین مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی کارشناسی ارشد
مائده نمازی اصفهانی یکنواخت سازی حقوق قرارداد های تجاری بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سارا نوایی تقابل نفع و ضرر(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
المیرا نوری هزینه‌های جرم (بررسی قوانین و مقررات سال‌های 1383 تا1393) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مهرآفاق نوری کار زن شوهردار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
ساری هاجر سازو کارهای تامین اجتماعی درحقوق اسلام وبررسی کارامدی ان در جامعه امروز کارشناسی ارشد
خزائی فرد هادی The role of injured person’s fault in civil responsibility due to using of motor vehicles from the perspective of comparative law کارشناسی ارشد
میرزایی شاهاندشتی هانیه موانع حقوقی رشد اتحادیه های کارگری در ایران کارشناسی ارشد
حمید وثوقی نژاد حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
صمد یوسف زاده انتقال اجاره کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
مسعود ولی زاده مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 2105194 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسئولیت مدنی 2105165 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق کار 2105086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مسئولیت مدنی 2105165 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مسوولیت مدنی در حقوق تجارت 2105253 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسئولیت مدنی 2105165 2 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کار 2105086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2105178 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق کار تطبیقی 2105088 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1