اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حبیبا

سعید حبیبا

سعید حبیبا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
چاوشی لاهرود ابراهیم نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد
علیرضا آقاعمو ضمانت اجرای گمرکی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
تیرداد ایمان ارزیابی خسارت در دعاوی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
سیداحسان امیری طاری بررسی اسباب انحلال قراردادهای انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حمیده برمخشاد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/15
زهرا بهادری جهرمی ثبت اختراعات نانوفناوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سینمبری پریسا حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق کارشناسی ارشد
ملکوتی پریسا قابلیت ارجاع اختلافات ناشی از اموال فکری به داوری کارشناسی ارشد
حسین پشتیبان قابلیت عقود مشارکتی معین در بهره برداری از مالکیت های فکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ایمان تیرداد ارزیابی خسارت در دعاوی حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
تورج تقی زاده بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری دکتری دانلود 1389/12/14
غزاله جربان Economic Analysis of Patent کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
ابراهیم چاوشی لاهرود نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
ابراهیم چاووشی لاهرود نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
محمدحسن حیدری قابلیت بیع اموال فکری کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/10
نوروزی حسین جهانی شدن و توسعه حقوق مالکیت فکری در اقتصاد جهانی (2005-1970)
مریم حسنیا یزدی لزوم حمایت از فولکور و مطالعه تطبیقی آن در قوانین ملی و بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/14
مجید حسین زاده بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت ازآثار چند رسانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
ندا حکیمی بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/20
برمخشاد حمیده مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
سعید خدابنده تاثیر الحاق ایران بر سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری در حمایت های حقوقی دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
نجما خوشرو حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبداء جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
حیدری راضیه قلمرو حقوق مالکیت فکری در ارقام( واریته‌های) جدید گیاهی کارشناسی ارشد
جواد رمضان نصرتی رابطه حق اختراع با اموال و مالکیت سنتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
ملیحه زارع حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
فاطمه زین الدینی نسبت حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/23
تخشید زهرا ابعاد حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس درحقوق ایران و فقه شیعه کارشناسی ارشد
شاکری زهرا حقوق استیفا شده در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
معینی یکتا زهرا مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
امیری طاری سیداحسان بررسی اسباب انحلال قراردادهای انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
خدابنده سعید تاثیر الحاق ایران بر سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری در حمایت های حقوقی دولتی کارشناسی ارشد
خدابخش سعیدی نیا بیمه حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/21
پریسا سینمبری حق اختراع زیست‌فناوری و اخلاق کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/11
زهرا شاکری حقوق استیفا شده در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/15
علی شاکری جویباری شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
محمدحسین شکرچی زاده تحلیل حقوقی انتقال دانش فنی از طریق مهندسی معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/15
مرجان شمس نژاد نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
ناصری نیک شهرزاد Test Data Protection in Patented Drugs کارشناسی ارشد
طیبه صاحب مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی دکتری دانلود 1388/06/30
فاطمه سادات صادقی بررسی نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
مجید صادقی انتقال حق اختراع در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه دکتری دانلود 1393/06/30
اسماء طاهری مقدر تأثیر موافقتنامه تریپس بر فرایند توسعه در کشورهای جهان سوم کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
صاحب طیبه مبانی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی
فرنوش عدل امینی تأثیر ورشکستگی بر قـراردادهای لیسانس اموال فـکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
شاکری جویباری علی شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی کارشناسی ارشد
جربان غزاله Economic Analysis of Patent کارشناسی ارشد
زین الدینی فاطمه حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
زین الدینی فاطمه نسبت حق توسعه در حقوق بین الملل و رعایت حقوق مالکیت فکری در حیطه سازمان تجارت جهانی و ورای آن کارشناسی ارشد
عدل امینی فرنوش تأثیر ورشکستگی بر قـراردادهای لیسانس اموال فـکری کارشناسی ارشد
احمدی فهیمه رابطة حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
مریم گودرزی حمایت حقوقی از اسرار تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/02
ژاله مبشری سهم منصفانه در ثبت و تجاری سازی اموال فکری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
صادقی محسن مبانی نظری و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تاکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی دکتری دانلود 1387/02/22
معین ‌اسلام محمد حمایتهای حقوقی از دانشهای سنتی کارشناسی ارشد
مریم محمدی A comparative study of criminal protection of intellectual property in Iran, England and France: challenges and solutions کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
حیدری محمدحسن قابلیت بیع اموال فکری کارشناسی ارشد
تقی زاده محمدصامت بررسی حل و فصل اختلافات موافقتنامه تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات کارشناسی ارشد
هانیه مدرس حمایت حقوقی از پژوهش های سلول های بنیادی و دستاوردهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
نازگل مرتهب موانع اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/23
بهمنی باب اناری مرجان حمایت حقوقی از اموال فکری در برابر رقابت غیر منصفانه کارشناسی ارشد
شمس نژاد مرجان نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارشناسی ارشد
محمد هادی میر شمسی قراردادهای انتقال و بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی دکتری دانلود 1387/07/29
حسنیا یزدی مریم لزوم حمایت از فولکور و مطالعه تطبیقی آن در قوانین ملی و بین المللی کارشناسی ارشد
گودرزی مریم حمایت حقوقی از اسرار تجاری کارشناسی ارشد
محمدی مریم A comparative study of criminal protection of intellectual property in Iran, England and France: challenges and solutions کارشناسی ارشد
منصوره مسائلی تاثیر حقوق مصرف کننده بر حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
محبت مظفری تحلیل و بررسی دکترین استیفای حق در حوزه ی علائم تجاری با تأکید بر حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مهدی معلی مبنای اقتصادی حمایت از اختراعات؛ با تأکید بر حوزه زیست‌فناوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
محمد معین ‌اسلام حمایتهای حقوقی از دانشهای سنتی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
زهرا معینی یکتا مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
زارع ملیحه حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه کارشناسی ارشد
مهاجر مینا بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات تراریخته (نوترکیب) و مسئولیت مدنی متصدیان این محصولات
مسائلی منصوره تاثیر حقوق مصرف کننده بر حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
مینا مهاجر بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات تراریخته (نوترکیب) و مسئولیت مدنی متصدیان این محصولات دکتری دانلود 1391/04/19
موسوی برآب مهتاب بررسی تطبیقی نظام های حمایتی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد
زهره مومنی استثنای استفاده علمی، تحقیقاتی و آزمایشی در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
مرتهب نازگل موانع اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران کارشناسی ارشد
خوشرو نجما حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبداء جغرافیایی کارشناسی ارشد
نصیری مقدم نجیمه تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد
حکیمی ندا بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) کارشناسی ارشد
نجیمه نصیری مقدم تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/08
سهیلا نورعلی مطالعه تطبیقی نهاد لباس تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
حسین نوروزی جهانی شدن و توسعه حقوق مالکیت فکری در اقتصاد جهانی (2005-1970) دکتری دانلود 1386
مهدی یوسفی حق آزادی بیان و حق مالکیت ادبی و هنری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/06
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی 2105249 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق زیست فناوری 2105236 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مالکیت فکری 2105220 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت صنعتی 1 2105227 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی 2105249 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق زیست فناوری 2105236 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مالکیت فکری 2105220 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق مالکیت صنعتی 1 2105227 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1