اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حبیب اله فاضلی

حبیب اله فاضلی

حبیب اله فاضلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101308 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق اساسی (کلیات) 2101107 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی_سیاسی 2101147 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 2101356 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق اساسی قانون جمهوری اسلامی 2103018 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
کاربردونظریات سیاسی درقرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1