اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

داود فیرحی

داود فیرحی

داود فیرحی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112366
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباسی ابراهیم رادیکالیسم اسلامی در ایران: ظهور، تحولات و پیامدها (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام)
کیانی احسان اندیشه سیاسی محمّدتقی مصباح‌یزدی(زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و تأثیرات آن) کارشناسی ارشد
محمد احمد بارونی حق برخورداری از اماکن مذهبی خاص پیروان ادیان و مذاهب در اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/26
علی نژاد آذر ریشه های ایدئولوژیک تروریسم(با تمرکز بر ایدئولوژی القاعده به عنوان مورد مطالعاتی) کارشناسی ارشد
رئیسی نژاد آرش قدرت و خشونت در اسلام سیاسی(بنیادگرایی اسلامی) کارشناسی ارشد
عبدالمهدی ایروش استعاره در اندیشه سیاسی دکتری دانلود 1393/10/07
مصطفی اسحاقی دوستی و سیاستکارکردهای مفهوم«دیگری» در بازسازی امر سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمد آقایی Ikhwany Democracy: posibilities and challenges )case study of mohammad morsis government( کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
کفاشی کاظم آبادی اکرم بررسی اندیشه روشنفکران سکولار مسلمان در ایران بعد از انقلاب اسلامی (مهدی بازرگان ، محمد مجتهد شبستری ، عبدالکریم سروش) کارشناسی ارشد
منصور امیراحمدی اسلام و دموکراسی مشورتی دکتری دانلود 1383
پریسا امیری فرد عقلانیت تکنولوژیک و رهایی بخشی دینی دکتری دانلود 1392/12/06
محمد مهدی باباپور گفتمان ‌های فقهی سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1388/10/28
رسول بابایی کر زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه 80 دکتری دانلود 1388/11/28
رسول بابائی امام خمینی و شالوده شکنی گفتمان سنتی کارشناسی ارشد دانلود 1382
عارف برخورداری تاریخ فلسفه قاره ای و تحلیلی بر نواندیشان در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش) دکتری دانلود 1392/02/20
زارعی بهادر بررسی نقش عوامل ژئوپلتیک و اندیشه سیاسی اسلام در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مهدی بهمنی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
سهرابلو پدرام تحول اندیشه فقهی - سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
امیری فرد پریسا عقلانیت تکنولوژیک و رهایی بخشی دینی
داود پرن بررسی تاثیر فلسفه سیاسی افلاطون بر حکمت مدنی فارابی؛ با تاکید بر مفاهیم اقتدارگرایانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
مجید پیروز بررسی و تحلیل ریشه های تضادها و همگرایی های گفتمان های سیاسی ایران؛ 57-1332 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
محمدصادق پور ابراهیم اهوازی بررسی اندیشة سیاسی اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/01
علی پورپاشا کاسین EXPLANATION AND ANALYSIS OF CHANGE, CONTINUITY AND DEVELOPMENT OF CONCEPTS AND INSTANCES OF STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF IRANSHAHR AND THE MIDDLE PERIOD APPROACH BASED ON DIALOGUE دکتری دانلود 1392/11/28
سعید پورعلی Cultural Policy of Higher Education during Ahmadinejad's Presidency:A Discourse Analysis دکتری دانلود 1395/07/06
فاطمه جلائیان مهری اقتدارگرایی سیاسی و پیدایی تروریسم در عربستان سعودی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
سجاد جمشیدی تاثیر هرمنوتیک بر اندیشه سیاسی در ایران با بررسی موردی اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
محمدصادق جوکار سیاست خارجی آمریکا و گسترش نوبنیادگرایی اسلامی پس از دهه 1990 کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/25
مجید چهره راضی مقایسه نهادی مشروطه ایران و مشروطه انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
فاضلی حبیب اله اندیشه سیاسی اسماعیلیان نزاری کارشناسی ارشد
کاظمی حجت ستیز، وفاق و مسئله نظم سیاسی در ایران معاصراز مشروطه تا 28مرداد1332
کاظمی حجت نظریه دولت مطلقه در ایران کارشناسی ارشد
عباس حیدری بهنوئیه زبان, سیاست و دولت در عصر مشروطه دکتری دانلود 1386
ناوشکی حسین صلح در اسلام و گفتمان های اسلام گرای معاصر کارشناسی ارشد
مصطفی حسن زاده اصول و مبانی حکمت سیاسی متعالی علامه جوادی آملی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
محمدعلی حسینی‌زاده اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها) دکتری دانلود 1385
حمید یحیوی "Modernity, Consciousness and State in Contemporary Iran"“Episteme and Governmentality in Contemporary Iran” دکتری دانلود 1392/11/27
داود خضرایی وژده صادقی مسجد و سیاست (ایرانِ معاصر) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عباس خلجی ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84-1376) دکتری دانلود 1386
احمدرضا دانش تبارشناسی خشونت در رفتار طالبان(بررسی عوامل و ریشه ها) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/10
فخرالدین دهقان عوامل مؤثر در پیدایش و رشد گفتمان بنیاد¬گرایی شیعه پس از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
امیرحسن دهقانی تحلیل تطبیقی تاریخی نظریه های احیا و بازسازی تمدن اسلامی در قرن های سیزده و چهارده قمری (نوزده و بیست میلادی) دکتری دانلود 1395/07/03
محمد رادمرد بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه (با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/03
بابایی کر رسول زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه 80
بابائی رسول امام خمینی و شالوده شکنی گفتمان سنتی کارشناسی ارشد
نوری روح الله بررسی نظریه دولت در ایران بعنوان زیربنای تئوری اداره امور عمومی جمهوری اسلامی ایران
علی روحانی حکمت عملی ارسطو و تاثیر آن بر اندیشه های سیاسی اسلامی( رساله برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
آرش رئیسی نژاد قدرت و خشونت در اسلام سیاسی(بنیادگرایی اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
عباس زارع دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر دکتری دانلود 1386/03/02
بهادر زارعی بررسی نقش عوامل ژئوپلتیک و اندیشه سیاسی اسلام در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1384
سلیمی یزدان زمینه های پیوند اندیشه و جامعه در روی کارآمدن دولت رضاشاه کارشناسی ارشد
سیما سالور تحول مفهوم حاکمیت ملی در متون سیاسی (ازآغاز دوره قاجاریه تا مشروطه) دکتری دانلود 1392/11/28
جمشیدی سجاد تاثیر هرمنوتیک بر اندیشه سیاسی در ایران با بررسی موردی اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری کارشناسی ارشد
محمدپناهی سیدمحمدرضا نواندیشی حوزوی؛ مطالعه موردی آیت الله مرتضی مطهری
انوری سعید رابطه‏ی دین و دولت در جمهوری ترکیه بررسی موردی: حزب عدالت و توسعه ( AKP) کارشناسی ارشد
کریمی سعید جایگاه احکام حکومتی در دولت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یزدان سلیمی زمینه های پیوند اندیشه و جامعه در روی کارآمدن دولت رضاشاه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/29
سالور سیما تحول مفهوم حاکمیت ملی در متون سیاسی (ازآغاز دوره قاجاریه تا مشروطه)
پدرام سهرابلو تحول اندیشه فقهی - سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1385
شفیعی شبنم دولت وسرمایه اجتماعی در ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
شبنم شفیعی دولت وسرمایه اجتماعی در ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
محمدجواد شفیع پور رابطه قانون و شریعت در اندیشه متفکران دینی معاصر ( با تاکید بر آریای مصباح یزدی و مجتهد شبستری) کارشناسی ارشد 1386/04/04
گل سخن شهری برابادی مفهوم جاهلیت و اصول گرایی مذهبی ـ سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
علیرضا صالحی بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/01
صمد ظهیری تبارشناسی جهانی شدن تروریسم دکتری دانلود 1391/10/18
برخورداری عارف تاثیر فلسفه قاره ای و تحلیل برنو اندیشان در جمهوری اسلامی ایران(با تاکیدبر رضا داوری و عبدالکریم سروش)
برخورداری عارف تاریخ فلسفه قاره ای و تحلیلی بر نواندیشان در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش)
فاطمه عبایی بررسی عملکرد گروه های چپ اسلامی (1344-1367) (سازمان مجاهدین خلق ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
حیدری بهنوئیه عباس زبان، سیاست و دولت در عصر مشروطه
حیدری بهنوئیه عباس زبان, سیاست و دولت در عصر مشروطه
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84-1376)
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84_ 1376) دکتری
زارع عباس دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر
زمانیان عباس فتوا و سیاست در دوره ی قاجاری:توپولوژی فقه شیعه کارشناسی ارشد
ابراهیم عباسی رادیکالیسم اسلامی در ایران: ظهور، تحولات و پیامدها (بررسی موردی: جمعیت فدائیان اسلام) دکتری دانلود 1388/04/08
میثم عباسی فیروزجاه سعادت و سیاست در رساله ابن طفیل کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مبلغی عبدالمجید فقه و دموکراسی: بررسی نسبت «دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر» و «حقوق‎گرایی در فقه سیاسی شیعه»
مجتبی عزیزی سعادت و آزادی از منظر لیبرال‌ها و اجتماع‌گرایان تلاش برای یافتن رویکردی خاص جامعه ایرانی دکتری دانلود 1390/07/25
جلیل عظیمی مفهوم رضایت دراندیشه سیاسی امام خمینی(س) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
زیرکی حیدری علی روشنفکران و مفهوم خویشتن در ایران معاصر کارشناسی ارشد
صالحی علی رضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
صالحی علیرضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
شهاب غدیری نگاهی انتقادی بر روش شناسی علمی جنبش نوآتئیسم از منظر ریچارد داوکینز و دنیل دنت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سلیمانی غلامعلی مذهب و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل نقش باورهای دینی در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی(مطالعه موردی: بررسی تصمیم گیری امام خمینی(ره) در سیاست خارجی)
حبیب اله فاضلی اندیشه سیاسی اسماعیلیان نزاری کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/19
عبایی فاطمه بررسی عملکرد گروه های چپ اسلامی (1344-1367) (سازمان مجاهدین خلق ایران) کارشناسی ارشد
قربانی فاطمه رسانه های نوین و تحولات خاورمیانه(بررسی موردی کشور مصر)(انقلاب ژانویه 2011) کارشناسی ارشد
دهقان فخرالدین عوامل مؤثر در پیدایش و رشد گفتمان بنیاد¬گرایی شیعه پس از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
مهدی فدایی مهربانی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران (از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر) دکتری دانلود 1391/06/31
مهدی فدایی مهربانی تاثیر مفهوم انسان کامل عزیزالدین نسفی بر اندیشه سیاسی دوره صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1387/01/26
میرزازاده احمد بیگلو فرامرز نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر
حامد فلاحی اصل صورتبندی نظریات مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
فاطمه قربانی رسانه های نوین و تحولات خاورمیانه(بررسی موردی کشور مصر)(انقلاب ژانویه 2011) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
ناهید قمریان بررسی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی موردی اندیشه های داریوش شایگان و سید حسین نصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
حریری کامیار اعتباریات در فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
احسان کیانی اندیشه سیاسی محمّدتقی مصباح‌یزدی(زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و تأثیرات آن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسین زاده راد کاوه اسلام اروپایی (زمینه¬ها، پیدایی، پیامدها)
سعید کریمی جایگاه احکام حکومتی در دولت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
اکرم کفاشی کاظم آبادی بررسی اندیشه روشنفکران سکولار مسلمان در ایران بعد از انقلاب اسلامی (مهدی بازرگان ، محمد مجتهد شبستری ، عبدالکریم سروش) کارشناسی ارشد دانلود 1384
شهری برابادی گل سخن مفهوم جاهلیت و اصول گرایی مذهبی ـ سیاسی کارشناسی ارشد
نادر گنجی A Comparatve Review of the Role and Approaches of the Religious Actors, as Pressure Groups, in Policy-making Processes in Turkey and Pakistan کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
عبدالمجید مبلغی فقه و دموکراسی: بررسی نسبت «دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر» و «حقوق‎گرایی در فقه سیاسی شیعه» دکتری دانلود 1391/06/31
پیروز مجید بررسی و تحلیل ریشه های تضادها و همگرایی های گفتمان های سیاسی ایران؛ 57-1332 کارشناسی ارشد
چهره راضی مجید مقایسه نهادی مشروطه ایران و مشروطه انگلستان کارشناسی ارشد
حسینی مجید مبانی سویه سازی تحولات انقلابی در ایران با تأکید بر انقلاب اسلامی 1357-1379 کارشناسی ارشد
احمد بارونی محمد حق برخورداری از اماکن مذهبی خاص پیروان ادیان و مذاهب در اسلام کارشناسی ارشد
رادمرد محمد بررسی اندیشه سیاسی چهار روشنفکر پیشامشروطه (با تأکید بر مفاهیم عدالت و آزادی) کارشناسی ارشد
صیادی محمد روندها و چشم اندازهای اسلام سیاسی در مصر؛ ارزیابی آینده پژوهانه کارشناسی ارشد
هدایت محمد وجوه سیاسی اندیشه انتقادی محمد ارکون کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا محمدپناهی نواندیشی حوزوی؛ مطالعه موردی آیت الله مرتضی مطهری دکتری دانلود 1390/12/01
شفیع پور محمدجواد رابطه قانون و شریعت در اندیشه متفکران دینی معاصر ( با تاکید بر آریای مصباح یزدی و مجتهد شبستری) کارشناسی ارشد
جوکار محمدصادق سیاست خارجی آمریکا و گسترش نوبنیادگرایی اسلامی پس از دهه 1990 کارشناسی ارشد
حسینی‌زاده محمدعلی اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها)
مهدوی محمدعلی چگونگی تکوین اندیشه حکومت قانون در ایران (تأملی بر مجلس اول مشروطیت) کارشناسی ارشد
ناجی راد محمدعلی جهانی شدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن
هوشین محمدعلی سید جواد طباطبایی و روشنفکری ایران کارشناسی ارشد
بشری محمدی فرد کمال گرایی کیفری و بازتاب آن در نظام حقوق کنونی ایران دکتری دانلود 1396/06/12
باباپور محمد مهدی گفتمان ‌های فقهی سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بینش محمد وحید ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر
جلال محمودی رویارویی سنّتگرایان با تجدد در مصر از فروپاشی خلافت عثمانی تا آغاز عصر جمهوری، مطالعه موردی شیخ الاسلام مصطفی صبری توقاتی (1869–1954) دکتری دانلود 1396/07/23
محسن میرزازاده گفتمان پیشرفت در تاریخ ایران معاصر (مقایسه¬ی موردی دوره¬ی انقلاب سفید و عصر سازندگی با کاربرد نسخه¬ی 2003 تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
فرامرز میرزازاده احمد بیگلو نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر دکتری دانلود 1389/11/24
اسحاقی مصطفی دوستی و سیاستکارکردهای مفهوم«دیگری» در بازسازی امر سیاسی کارشناسی ارشد
حسن زاده مصطفی اصول و مبانی حکمت سیاسی متعالی علامه جوادی آملی کارشناسی ارشد
کریمی مصطفی چگونگی صورتبندی مفهوم شهادت در میان داوطلبین اعزام به جبهه در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد
امیراحمدی منصور اسلام و دموکراسی مشورتی دکتری
میراحمدی منصور اسلام و دموکراسی مشورتی
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
فدایی مهربانی مهدی تاثیر مفهوم انسان کامل عزیزالدین نسفی بر اندیشه سیاسی دوره صفویه کارشناسی ارشد
فدایی مهربانی مهدی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران (از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر)
محمدعلی مهدوی چگونگی تکوین اندیشه حکومت قانون در ایران (تأملی بر مجلس اول مشروطیت) کارشناسی ارشد دانلود 1386
نظام الدین موسوی جایگاه و کارکرد احزاب سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه کارشناسی ارشد دانلود 1380/07/15
قمریان ناهید بررسی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی موردی اندیشه های داریوش شایگان و سید حسین نصر کارشناسی ارشد
موسوی نظام الدین جایگاه و کارکرد احزاب سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه کارشناسی ارشد
روح الله نوری بررسی نظریه دولت در ایران بعنوان زیربنای تئوری اداره امور عمومی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1390/01/21
محمد هدایت وجوه سیاسی اندیشه انتقادی محمد ارکون کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/28
محمدعلی هوشین سید جواد طباطبایی و روشنفکری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
نظام سیاسی و دولت در اسلام 2101353 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
قرآن و سیاست 2101052 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فقه سیاسی 2101510 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اندیشه های سیاسی درایران و اسلام 2101029 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نظام سیاسی و دولت در اسلام 2101353 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 2101521 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1