اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112302
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست خارجی تطبیقی 2102112 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست خارجی تطبیقی 2102112 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مطالعه تطبیقی نظام های سیاسی بین المللی 2102065 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی تطبیقی 2102112 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1