اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی فدایی مهربانی

مهدی فدایی مهربانی

مهدی فدایی مهربانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112361
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام 2101351 2 06 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
افکار سیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2 2101392 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی علم سیاست 2101396 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی در قرن بیستم 2101039 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
افکار سیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار و مسائل مارکسیسم 2101171 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی شیعه 2101420 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1