اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی فدایی مهربانی

مهدی فدایی مهربانی

مهدی فدایی مهربانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112361
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیدپور مهرداد Hegel’s quarrel with Antiques and Moderns about the State کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 2101392 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی اندیشه سیاسی دراسلام 2101351 2 06 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه ی سیاسی درقرن بیستم 2101039 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اندیشه ی سیاسی شیعه 2101420 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
سمینار و مسائل مارکسیسم 2101171 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
مبانی علم سیاست 2101396 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1