اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مختاری ایمان Fradstvry Principles And it,s Cases And Effects In Islamic Republic Of Iran,s Constitution کارشناسی ارشد
نیما دربا مقایسه امین مالکی، قضایی و قانونی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
ایمان مختاری Fradstvry Principles And it,s Cases And Effects In Islamic Republic Of Iran,s Constitution کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
علیجان نژاد نیما تحلیل تطبیقی استفاضه در اثبات دعوی از منظر فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
قواعد فقه 2105139 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
قواعد فقه 1 2105209 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
قواعد فقه 2 2105182 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 08:45) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون فقه 2105195 3 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
قواعد فقه 2105139 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون فقه 2105195 3 05 هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1