اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معظم الهه حدود تصرفات مالک در مال مشاع کارشناسی ارشد
معظم الهه حدود تصرفات مالک در مال مشاع کارشناسی ارشد
نجفی حاجی ور پیمان ماهیت حقوقی سپرده های بانکی کارشناسی ارشد
توکلی نهاد رضا Abuse Of The Emergency Bargaining Bosition:A Comparative Study In Iran and English Legal System کارشناسی ارشد
محمدی قوهکی علیرضا مبانی و آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
نجفی خواه محسن تفاوت فقـه و حقـوق از نظـر مبانـی، منابع و روش
رشیدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه هشدار و راهنمایی کارشناسی ارشد
حسن زاده مهدی جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
طباطبایی حصاری نسرین جایگاه ثبت در تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و احقاق حقوق کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه