اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم افضلی بروجنی امکان درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای قاعدهی لاضرر در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
معظم الهه حدود تصرفات مالک در مال مشاع کارشناسی ارشد
معظم الهه حدود تصرفات مالک در مال مشاع کارشناسی ارشد
نجفی حاجی ور پیمان ماهیت حقوقی سپرده های بانکی کارشناسی ارشد
محمدکاظم حاجی سلطانی اثر متقابل عقد و شرط کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/14
سینا حبیبی Methods of supporting bona fide purchaser in unauthorized contract دکتری دانلود 1395/06/29
مهدی حسن زاده جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه دکتری دانلود 1383
ملیحه رشیدی مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه هشدار و راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/02/31
توکلی نهاد رضا Abuse Of The Emergency Bargaining Bosition:A Comparative Study In Iran and English Legal System کارشناسی ارشد
نسرین طباطبایی حصاری جایگاه ثبت در تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و احقاق حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدی قوهکی علیرضا مبانی و آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
بهزاد فرجام تخلّف از شرط مقدار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
نجفی خواه محسن تفاوت فقـه و حقـوق از نظـر مبانـی، منابع و روش
الهه معظم حدود تصرفات مالک در مال مشاع کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدیه السادات معموری اعلان اراده صریح و ضمنی در اعمال حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
رشیدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه هشدار و راهنمایی کارشناسی ارشد
حسن زاده مهدی جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
پیمان نجفی حاجی ور ماهیت حقوقی سپرده های بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
محسن نجفی خواه تفاوت فقـه و حقـوق از نظـر مبانـی، منابع و روش دکتری دانلود 1383
طباطبایی حصاری نسرین جایگاه ثبت در تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و احقاق حقوق کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) 2105099 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 1 2105193 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 05 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مقدمه علم حقوق 2105172 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه