اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهه کولایی

الهه کولایی

الهه کولایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112396
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهری ابراهیم رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ناامنی در قفقاز کارشناسی ارشد
طاهری ابراهیم Geo-economics role and position of Iran and turkey in network order of Middle East and central Asia
حسین ابراهیمی بررسی پیامدهای عدم تعییین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
فهیمه ابراهیمی واکنش دینی جامعة آسیای مرکزی در برابر فرایند روسی سازی تا انقلاب 1917 دکتری دانلود 1392/11/26
محمد ابراهیم اف روابط ایران و تاجیکستان در دهه 1990 کارشناسی ارشد دانلود 1382
مسعود احمدی سیاست انرژی ایالات‌متحده آمریکا در دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
رضائی احمدعلی گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پسا کمونیسم کارشناسی ارشد
عباس پور آرزو بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد
یوسفی آرزو The Soviet Union and The Sect of Democrat Azerbaijan کارشناسی ارشد
سعید ارقش تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
محسن یارمحمدیان بررسی روابط خارجی ایران و عربستان در سال های 80-1376 کارشناسی ارشد دانلود 1382
اله مرادی آزاده سیاست انرژی روسیه در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
رجب ایزدی مبانی جامعه شناختی جنبش دوم خرداد دکتری دانلود 1384
مصطفی اسدی تبارشناسی فوکویی سکسوالیته در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
نورعلی وند یاسر موانع و چالش های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
بابک اسکندریون تاثیر سیاستهای مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی؛ مطالعه تطبیقی در بخش برق کارشناسی ارشد دانلود 1384
فدایی لشکرگاهی اسمعیل پیامدهای سیاست خارجی آمریکا بر اقتصاد ایران در دوره کندی و جانسون کارشناسی ارشد
میرآقایی آسیه بررسی وضعیت زنان در سپر عمومی ایران 1357 تا 1377 دکتری
علی اشرف نظری مدرنیته و هویت سیاسی: واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران دکتری دانلود 1386
محمد اصلی تمر بررسی امنیت زیست محیطی در ج.ا.ایران (با تاکید بر امنیت منابع آبی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/12
قاسم اصولی بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از منظر سازه انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
محمدحسین افشردی تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و ارائه الگوی مناسب دکتری 1380
محمد اکبری نقش موقعیت ژئوپلیتیک گرجستان در روابط سیاسی - امنیتی آن با روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/18
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
رسولی ثانی آبادی الهام تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد
رضایی مقدم اله کرم بررسی مقایسه ای مکانیسم های نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و روسیه و تاثیر آن بر چرخه سیاستگذاری در کشورهای یاد شده کارشناسی ارشد
آزاده اله مرادی سیاست انرژی روسیه در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/10
علی امامی فر Environmental Diplomacy of Iran in Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
اسکندریون بابک تاثیر سیاستهای مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی؛ مطالعه تطبیقی در بخش برق کارشناسی ارشد
اسماعیل بیات عوامل افزایش جرایم سازمان یافته در آسیای مرکزی (با تاکید بر قاچاق مواد مخدر) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
یوسف باقری بررسی عوامل مؤثر بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هادی باوندپور گفتمان جهان سوم گرایی و تاثیر آن بر روند نوگرایی(تجدد) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/25
اسما برزین خلیفه لو تاثیر بحران قره باغ بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه و ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمد وحید بینش ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر دکتری دانلود 1384
فلاحی بهاره اعمال و ارزیابی متدلوژی جریان سازی جنسیتی در سیاست گذاری عمومی درایران کارشناسی ارشد
علی پاشاپور دلخواه نفوذ اسرائیل درجمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
جهانگیر پاک نیا موانع تحقق الگوهای گذار به دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مهدی پیردهقان بررسی علل و زمینه های شکل گیری جناح محافظه کار مدرن پس از انقلاب اسلامی( 1376-1358)"حزب کارگزاران سازندگی" کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/21
شاه محمدی پریسا راهبرد روسیه در قبال حضور ناتو در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
احسان تقوایی نیا اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/04
سعید تهامی آسیب‌شناسی فرایند سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال مناقشه قره‌باغ ( با توجه به دو مولفه قالب بندی و اجرای سیاست‌ها) 84-1370 (2005-1991) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسین توسلی نژاد تاثیـر ملاحظات امنیتـی در منطقـه آسیای مرکـزی و قفقـاز بـر منـافـع نفـت و گـاز ایــران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدحسن جباری بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحـات ژاپن و ایـران در دوره معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1384
خاشع عبدلی جعفر راهکارهای افزایش همکاری و همگرایی بین کشورهای ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد
علی جعفری سیاست ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
پاک نیا جهانگیر موانع تحقق الگوهای گذار به دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زراعت پیما جواد جایگاه آسیای مرکزی در تأمین امنیت انرژی چین کارشناسی ارشد
طاهایی گیلان جواد بنیادهای تاریخی رژیم روسی کارشناسی ارشد
داود چرمی علل وعوامل اضمحلال امیر نشین بخارا کارشناسی ارشد دانلود 1379
نرگس حاجی رفیعی جایگاه راهبردی آذربایجان در تامین اهداف ناتودر قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
رضازاده حبیب بررسی علل سردی روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان (دوره زمانی 2008-1991م) (1387-1370 ش) کارشناسی ارشد
چراغی حسن تبعات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد
شکوه حسن بررسی تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1384-1376)
ابراهیمی حسین بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی حسین بررسی پیامدهای عدم تعییین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
توسلی نژاد حسین تاثیـر ملاحظات امنیتـی در منطقـه آسیای مرکـزی و قفقـاز بـر منـافـع نفـت و گـاز ایــران کارشناسی ارشد
توسلی نژاد حسین تاثیر ملاحظات امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بر منافع نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد
نصیری حسین توسعه وتوسعة پایدار، چشم انداز جهان سوم کارشناسی ارشد
حمید حسینی تاثیر سیاستهای انرژی روسیه بر سیاستهای انرژی اتحادیه روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/28
حسینی حمید تاثیر سیاستهای انرژی روسیه بر سیاستهای انرژی اتحادیه روسیه کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده Reviewing the effect of social status of the Seventh Parliament representatives' on their attitude toward government کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت کارشناسی ارشد
عماالدین خاتمی زمینه های شکلگیری داعش؛ با تاکید بر عنصر هویت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
جعفر خاشع عبدلی راهکارهای افزایش همکاری و همگرایی بین کشورهای ساحلی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/21
امیر خاقانی Evaluation of Impacts of Public Space on Socio-Political Formations of Middle East: Parliament buildings in Cairo and Beirut, Symbols of Formal Public Space کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
بایزیدی خالد مطالعه تاریخی-تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی/روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد
مهدی خدابخشی راهبرد اسرائیل در آسیای مرکزی و تأثیرآن برمنافع ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حسین خرم سیاست امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سیامند خلیلی جنگ داخلی تاجیکستان (1997-1992) کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/22
فهیمه خوانساری فرد "روسیه و فرایند دولت سازی در کشورهای قفقاز جنوبی از 1991 تا 2010" کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/29
محمدجواد خوب پور عوامل و موانع همکاری در حوزه انرژی در سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
مرتضی دامن پاک جامی تحول دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران و تاثیر آن بر روابط با آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
چرمی داود علل وعوامل اضمحلال امیر نشین بخارا کارشناسی ارشد
داود دشتبانی فرآیند شکل‌گیری جمهوری آذربایجان از 1900 تا 1920 کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/14
غنیمی فرد دلارام زهرا بررسی نگرش ها و مناسبات سیاسی شهروندان تهرانی با توجه به ساختار شهری کارشناسی ارشد
محمدتقی دلفروز موانع سیاسی همگرائی دراکو کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمدرضا دمیری تهدید بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی(با تاکید بر ازبکستان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
هومان دوراندیش نقش رهبری جنبش اصطلاحات در ناکامی آن (84-1376) کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین راهدار نقش سازمان همکاری شانگهای در توازن قوا در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمدرضا ربیعی رویکرد روسیه به نظام امنیتی اروپا با تاکید بر پیشنهاد معماری نوین امنیتی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/26
ایزدی رجب مبانی جامعه شناختی جنبش دوم خرداد
سکینه رجبی مهارلویی تحول در ساختار اتحادیه اروپا از قانون اساسی تا پیمان لیسبون کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
الهام رسولی ثانی آبادی تاثیر قدرتهای خارجی و امکان همگرایی در میان اعضای اکو کارشناسی ارشد دانلود 1386
احمد رشیدی مدرنیت و اصالت گرایی فرهنگی در روسیه و ایران دکتری دانلود 1387/12/12
نیک نام رضا چالش راهبردی بین ایالات متحده و چین بر سر هژمونی جهانی کارشناسی ارشد
سمیه رضایی جهت‌گیری مسلمانان ترکستان در برابر انقلاب 1917 کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
حبیب رضازاده بررسی علل سردی روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان (دوره زمانی 2008-1991م) (1387-1370 ش) کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/15
احمدعلی رضائی گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پسا کمونیسم کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/11
محمدعلی رمضانی دولت اقتدارگرای دیوان سالار به مثابه عامل زمینه ساز توسعه دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
صادق روحانی نقش زنان در گذار دموکراتیک در کشورهای پاتریمونیال خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
جواد زراعت پیما جایگاه آسیای مرکزی در تأمین امنیت انرژی چین کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/17
کرانی زهرا رابطه پوپولیسم و دموکراسی در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
وزیری دوزین زهرا ساختار قدرت در خانواده ایرانی و تاثیر بر توسعه سیاسی کارشناسی ارشد
اعظم ژاله مایوان سیاست نظامی روسیه و منازعات منطقه قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/01
مهرداد ساهری تأثیر بحران افغانستان بر آسیای مرکزی با تأکید بر تاجیکستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/03
سجاد ستاری اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران معاصر:پژوهشی در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی‌سازی در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر روند توسعه ایران دکتری دانلود 1389/03/05
ستاری سجاد اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران معاصر:پژوهشی در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی‌سازی در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر روند توسعه ایران
حسینی سیده مطهره هویت سیاسی مسلمانان روسیه
تهامی سعید آسیب‌شناسی فرایند سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال مناقشه قره‌باغ ( با توجه به دو مولفه قالب بندی و اجرای سیاست‌ها) 84-1370 (2005-1991) کارشناسی ارشد
صالح سلاورزی زاده سیاست وفعالیت های نظامی ایالات متحده امریکا درآسیای مرکزی؛اهداف وچالش ها( 2013-2001) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
محمدجواد سلطانی تاثیر عامل آب در روابط بین کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
محمد سلطانی نژاد تاثیر توافق ژنو بر حل منازعه ایران و آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
فرازی سمانه نفوذ و گسترش ناتو به قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
رضایی سمیه جهت‌گیری مسلمانان ترکستان در برابر انقلاب 1917 کارشناسی ارشد
مجید سودایی بررسی تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در قفقاز جنوبی بر امنیت ملی گرجستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
ماکویی سویل استراتژی ترویج دموکراسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
مونا شاه حسینی تأثیر انقلاب گل سرخ گرجستان بر روابط گرجستان با روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
پریسا شاه محمدی راهبرد روسیه در قبال حضور ناتو در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/17
محمد کاظم شجاعی تاثیر درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی برساختار سیاسی ترکمنستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
سیمین شیرازی موگویی تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/29
لیلا شیرزاد دموکراسی‌های اخوانی و مواجهه با بحران:بررسی مقایسه ای مصر و تونس (2014-2011) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
حمید شریفی بررسی کارایی سازمان پیمان امنیت جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/03
کبری شریف دهجی قفقاز، روسیه و تأمین انرژی اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/08
محمد شفیعی فر بحرانها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ( 84-1360) دکتری دانلود 1387/08/14
عرب دولابی شیما سیاست انرژی روسیه در قفقاز جنوبی اهداف و پیامد ها کارشناسی ارشد
محمود شهابی نژاد سکولاریسم و افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
جواد شهباززاده بررسی پیامدهای بی‌ثباتی سیاسی در قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان و گرجستان برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
محمدیان صابر بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
روحانی صادق نقش زنان در گذار دموکراتیک در کشورهای پاتریمونیال خاورمیانه کارشناسی ارشد
مریم صارمی فرد سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در مقابل روسیه (1991-2010) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
سلاورزی زاده صالح سیاست وفعالیت های نظامی ایالات متحده امریکا درآسیای مرکزی؛اهداف وچالش ها( 2013-2001) کارشناسی ارشد
علی رضا صالحی بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
علیرضا صالحی بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/01
محمد صداقت موانع همگرایی در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/03
عبدوس صغری بررسی مشارکت سیاسی زنان استان سمنان از سال 1370 تا سال 1380 کارشناسی ارشد
وحدانیان صمد تاثیر تنشهای سیاسی ناشی از برنامه هسته ای ایران بر روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
جواد طاهایی گیلان بنیادهای تاریخی رژیم روسی کارشناسی ارشد دانلود 1372
نرجس طاهری تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر خطوط انتقال انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/09
هاشمی طاهره سادات بررسی گفتمان های اسلامی درباره زن در ایران پس از انقلاب کارشناسی ارشد
حاتمی عباس الگوی آونگی و دولت در ایران پس از انقلاب (بررسی پویشهای متقابل ساخت اقتصادی و سیاسی)
عبدانی عبدالرحمان سیاست انرژی روسیه (با تاکید بر بخش نفت و گاز) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
عبدالرحمان عبدانی سیاست انرژی روسیه (با تاکید بر بخش نفت و گاز) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/08
صغری عبدوس بررسی مشارکت سیاسی زنان استان سمنان از سال 1370 تا سال 1380 کارشناسی ارشد دانلود 1382
شیما عرب دولابی سیاست انرژی روسیه در قفقاز جنوبی اهداف و پیامد ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
حمیدرضا عزیزی نقش عامل انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
ملک صیدآبادی عزیزاله رقابتها بر سر منابع انرژی دریای خزر و تأثیرات امنیت زیست محیطی آن کارشناسی ارشد
فاطمه عطری سنگری مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
اشرف نظری علی مدرنیته و هویت سیاسی: واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران
پاشاپور دلخواه علی نفوذ اسرائیل درجمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نعمتی علی باقر رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی: تهدیدات و فرصتها برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
صالحی علی رضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
نوری علی رضا عمل گرائی پوتین و فرآیند شکل گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه کارشناسی ارشد
سمیعی اصفهانی علیرضا شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر ( از مشروطه تا پس از انقلاب)
صالحی علیرضا بررسی تاثیر ساختار قانونی حاکمیت بر فرآیند گذار به دموکراسی کارشناسی ارشد
طاهری زاده علیرضا نقش قدرتهای خارجی در وقوع انقلابهای رنگین در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
اوقانی غزاله بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان کارشناسی ارشد
مرادی فتح اله امنیت در آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
اسمعیل فدایی لشکرگاهی پیامدهای سیاست خارجی آمریکا بر اقتصاد ایران در دوره کندی و جانسون کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/08
سمانه فرازی نفوذ و گسترش ناتو به قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/03
کلبعلی فرزاد جهانی شدن و ناسیونالیسم اقتصادی با تاکید بر تجربه موردی چین کارشناسی ارشد
معصومه فقیه قابلیت‌ها و موانع حضور ایران در بازار انرژی اروپا(با تأکید بر نقش و جایگاه روسیه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
بهاره فلاحی اعمال و ارزیابی متدلوژی جریان سازی جنسیتی در سیاست گذاری عمومی درایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/22
ابراهیمی فهیمه واکنش دینی جامعة آسیای مرکزی در برابر فرایند روسی سازی تا انقلاب 1917
خوانساری فرد فهیمه "روسیه و فرایند دولت سازی در کشورهای قفقاز جنوبی از 1991 تا 2010" کارشناسی ارشد
مهدی قاسمی آمریکا ستیزی و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه (دوره بوش و اوباما) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
جان محمد قلی زاده تحریم‌های غرب علیه روسیه و تأثیر آن بر روابط جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
سیده مرضیه کیا نقش زنان درتوسعه‌کشورهای خاورمیانه: با تأکید بر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/02
ایمان کاظمی بررسی اهداف اتحادیه اروپا از شکل گیری نشست مشترک آسیا- اروپا(آسم) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
سمیه کاظمی تأثیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان بر امنیت آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
زهرا کرانی رابطه پوپولیسم و دموکراسی در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/24
مسلم کرم زادی بررسی تأثیر ثبات بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1389/10/27
مسلم کرم‌زادی بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرزاد کلبعلی اقتصاد سیاسی نابرابری در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1391/07/10
فرزاد کلبعلی جهانی شدن و ناسیونالیسم اقتصادی با تاکید بر تجربه موردی چین کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/02
علیرضا کوثری ژئوپلیتیک آب‌های مشترک افغانستان و آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
منیرسادات مادرشاهی خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی) دکتری دانلود 1384
مهرمتین میثم بررسی نقش نخبگان در توسعه و نوسازی با تاکید بر تجربه مالزی کارشناسی ارشد
سودایی مجید بررسی تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در قفقاز جنوبی بر امنیت ملی گرجستان کارشناسی ارشد
یارمحمدیان محسن بررسی روابط خارجی ایران و عربستان در سال های 80-1376 کارشناسی ارشد
پالیزبان محسن برآورد فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی ایران
فیاضی محسن تاثیر ژئوپلیتیک نوین آسیای مرکزی بر اهداف امنیتی آمریکا دراین منطقه کارشناسی ارشد
علی محقق روند همگرایی در اوراسیای مرکزی با تاکید بر اتحادیه گمرکی اوراسیا کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
ابراهیم اف محمد روابط ایران و تاجیکستان در دهه 1990 کارشناسی ارشد
اصلی تمر محمد بررسی امنیت زیست محیطی در ج.ا.ایران (با تاکید بر امنیت منابع آبی) کارشناسی ارشد
اکبری محمد نقش موقعیت ژئوپلیتیک گرجستان در روابط سیاسی - امنیتی آن با روسیه کارشناسی ارشد
سلطانی نژاد محمد تاثیر توافق ژنو بر حل منازعه ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
شفیعی فر محمد بحران ها و بی ثباتی ها در جمهوری اسلامی ایران (84-1360)
صداقت محمد موانع همگرایی در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) کارشناسی ارشد
مجتبی محمدی نقش آمریکا در سیاستهای اتحادیه اروپا و روسیه در مورد پرونده هسته ای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/30
دلفروز محمدتقی موانع سیاسی همگرائی دراکو کارشناسی ارشد
خوب پور محمدجواد عوامل و موانع همکاری در حوزه انرژی در سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد
سلطانی محمدجواد تاثیر عامل آب در روابط بین کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
محمدی محمدجواد واکاوی نقش دیپلماسی عمومی آمریکا در وقوع انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
جباری محمدحسن بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحـات ژاپن و ایـران در دوره معاصر کارشناسی ارشد
افشردی محمدحسین تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و ارائه الگوی مناسب دکتری
نجیبه محمدی خورشیدی زمینه و پیامدهای فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/26
دمیری محمدرضا تهدید بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی(با تاکید بر ازبکستان) کارشناسی ارشد
رمضانی محمدعلی دولت اقتدارگرای دیوان سالار به مثابه عامل زمینه ساز توسعه دموکراسی کارشناسی ارشد
کدیور محمدعلی روند دموکراتیزاسیون در دوره اصلاحات(84-1376) کارشناسی ارشد
شجاعی محمد کاظم تاثیر درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی برساختار سیاسی ترکمنستان کارشناسی ارشد
بینش محمد وحید ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر
فتح اله مرادی امنیت در آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
آسیه میرآقایی بررسی وضعیت زنان در سپر عمومی ایران 1357 تا 1377 دکتری 1379
دامن پاک جامی مرتضی تحول دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران و تاثیر آن بر روابط با آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
احمد مرتضوی شاهم آبادی Barriers to Expand Economic Relations Between Iran and the Republic of Uzbekistan کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/10
مسعود میرزائی بررسی نقش رسانه‌ها در تصمیم سازی‌ها و راهبردهای سیاست خارجی دکتری دانلود 1393/12/25
جوان شهرکی مریم "تأثیر جهانی شدن برگسترش تروریسم جهانی" مورد مطالعاتی: گروه القاعده کارشناسی ارشد
نظامی مریم تأثیر سیاستهای دولت شوروی بر شکل‌گیری منازعات در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی کارشناسی ارشد
یوسف مزارعی نقش سیاست های دولت هاشمی در شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
کرم‌زادی مسلم بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 کارشناسی ارشد
اسدی مصطفی تبارشناسی فوکویی سکسوالیته در ایران کارشناسی ارشد
عزیزاله ملک صیدآبادی رقابتها بر سر منابع انرژی دریای خزر و تأثیرات امنیت زیست محیطی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/19
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
خدابخشی مهدی راهبرد اسرائیل در آسیای مرکزی و تأثیرآن برمنافع ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شایسته مهدی بررسی نظام سیاستی سواحل دریای مازندران کارشناسی ارشد
صفرپور مهدی بررسی عوامل سقوط دولت ابوالحسن بنی صدر کارشناسی ارشد
تقوی دهاقانی مهدیه السادات جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی) کارشناسی ارشد
ساهری مهرداد تأثیر بحران افغانستان بر آسیای مرکزی با تأکید بر تاجیکستان کارشناسی ارشد
میثم مهرمتین بررسی نقش نخبگان در توسعه و نوسازی با تاکید بر تجربه مالزی کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/19
شاه حسینی مونا تأثیر انقلاب گل سرخ گرجستان بر روابط گرجستان با روسیه کارشناسی ارشد
شاه حسینی مونا تأثیر انقلاب گل سرخ گرجستان بر روابط گرجستان با روسیه کارشناسی ارشد
طاهری نرجس تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر خطوط انتقال انرژی کارشناسی ارشد
حاجی رفیعی نرگس جایگاه راهبردی آذربایجان در تامین اهداف ناتودر قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد
واحدیان نسرین ناکارآمدی دولتهای آسیای مرکزی و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه(با تاکید بر سه جمهوری تاجیکستان,ازبکستان,قرقیزستان کارشناسی ارشد
حسین نصیری توسعه وتوسعة پایدار، چشم انداز جهان سوم کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی باقر نعمتی رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی: تهدیدات و فرصتها برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی رضا نوری عمل گرائی پوتین و فرآیند شکل گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1386
یاسر نورعلی وند موانع و چالش های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
بیژن نوروزی تاثیر راهبردهای سیاسی و امنیتی روسیه و ایران بر تعیین و شکل گیری رژیم حقوقی جدید دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
عابد نوروزی زرمهری تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان و ازبکستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
باوندپور هادی گفتمان جهان سوم گرایی و تاثیر آن بر روند نوگرایی(تجدد) در ایران کارشناسی ارشد
دوراندیش هومان نقش رهبری جنبش اصطلاحات در ناکامی آن (84-1376) کارشناسی ارشد
صمد وحدانیان تاثیر تنشهای سیاسی ناشی از برنامه هسته ای ایران بر روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
مزارعی یوسف نقش سیاست های دولت هاشمی در شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی کارشناسی ارشد
آرزو یوسفی The Soviet Union and The Sect of Democrat Azerbaijan کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
محمدباقر یوسف نیا پاشا نخبگان سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و جهانی شدن مطالعه ی مقایسه ای دوره¬های1376-1368، 1384-1376و 1392-1384. دکتری دانلود 1394/07/08
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات سیاسی جاری در آسیای مرکزی و قفقاز 2106234 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مسائل اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106180 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی 2101348 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 08 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در آسیای مرکزی قفقاز 2106178 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی 2101348 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روابط میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106235 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی جاری در آسیای مرکزی و قفقاز 2106234 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسائل اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106180 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 08 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در آسیای مرکزی قفقاز 2106178 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی 2101348 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106235 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1