اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد خالقی دامغانی

احمد خالقی دامغانی

احمد خالقی دامغانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112372
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدی اکرم مقایسه جنبش همبستگی لهستان با آشوبهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران کارشناسی ارشد
احمدوند ایمان ساختارسیاسی، سازمان مجاهدین خلق وتروردر ایران(1357-1332) کارشناسی ارشد
خضرائی راد جلال گفتمان اصلاحات از نظر تا عمل کارشناسی ارشد
حجتی خدیجه Stadying the formation of religious authority in the Islamic revolution prosses and its impact on continuation of Islamid republic based on Chaos Theory کارشناسی ارشد
نجف زاده رضا بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه
نصیری رضا نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی
صادقی زاده سلمان جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی مصر و ایران
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
برخورداری عارف تاثیر فلسفه قاره ای و تحلیل برنو اندیشان در جمهوری اسلامی ایران(با تاکیدبر رضا داوری و عبدالکریم سروش)
پیشوا علی criticism in the public sphere and compare the viewpoints of Arendt and Habermas کارشناسی ارشد
کریمی غلامرضا سینما و سیاست بررسی فیلم‌های سینمایی مرتبط با حوادث سال 1388 کارشناسی ارشد
نبی مهدوی فاطمه زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
نبی مهدوی فاطمه زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
نیک فرجام مجتبی تأثیر ساختارهای سیاسی اجتماعی بر تحول ادبی دوران مشروطه کارشناسی ارشد
پشم فروش محمد بررسی مفهوم امر سیاسی موفه کارشناسی ارشد
عبداله پور چناری محمد هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه سیاسی؛ بررسی روش شناسی اسکینر «روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشة سیاسی»
رفیعی ده بیدی محمد رضا رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
بیتانه مسعود تاثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برهمگرایی ملی کارشناسی ارشد
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
شریفی مهدی بررسی آرا سیاسی ماکیاولی در شهریار و گفتارها با تاکید بر مفهوم جمهوری خواهی جدید کارشناسی ارشد
کشاورز هادی قدرت، جمعیت، پهلوی اول کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 2101392 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینارافکارسیاسی غرب ازنیمه اول قرن نوزدهم 2101290 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ایدئولوژی های سیاسی معاصر (غرب_اسلام _ایران_) 2101371 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اندیشه ی سیاسی درغرب 1 2101391 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2101520 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه ی سیاسی درقرن بیستم 2101039 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سمینار و مسائل مارکسیسم 2101171 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1