اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد خالقی دامغانی

احمد خالقی دامغانی

احمد خالقی دامغانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112372
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایمان احمدوند ساختارسیاسی، سازمان مجاهدین خلق وتروردر ایران(1357-1332) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
محمدی اکرم مقایسه جنبش همبستگی لهستان با آشوبهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران کارشناسی ارشد
احمدوند ایمان ساختارسیاسی، سازمان مجاهدین خلق وتروردر ایران(1357-1332) کارشناسی ارشد
مسعود بیتانه تاثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برهمگرایی ملی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/03
مسیح بهنیا اصل انتظار مشروع و حمایت ازآن در حقوق اداری با تاکید برآرای قضایی دکتری دانلود 1390/11/06
محمد پشم فروش بررسی مفهوم امر سیاسی موفه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
خضرائی راد جلال گفتمان اصلاحات از نظر تا عمل کارشناسی ارشد
خدیجه حجتی Stadying the formation of religious authority in the Islamic revolution prosses and its impact on continuation of Islamid republic based on Chaos Theory کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
حجتی خدیجه Stadying the formation of religious authority in the Islamic revolution prosses and its impact on continuation of Islamid republic based on Chaos Theory کارشناسی ارشد
امیر خسروپور Irony and Authority in Everyday Politics کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
جلال خضرائی راد گفتمان اصلاحات از نظر تا عمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمد ربیعی کهندانی جریان‌های مذهبی و ایدئولوژی دولت پهلوی (1357-1332) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
نجف زاده رضا بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه
نصیری رضا نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی
محمد رضا رفیعی ده بیدی رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب دکتری دانلود 1390/11/27
امید زینالی تبارشناسی و تحلیل انتقادی گفتمانهای توسعه در ایران معاصر(مقایسه برنامه عمرانی سوم و چهارم با برنامه اول و دوم توسعه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
صادقی زاده سلمان جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی مصر و ایران
نجف شیخ سرایی روشن‌گری، روایت تاریخی، قدرت (نقد و بررسی سه تاریخدان اروپامحور) کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
برخورداری عارف تاثیر فلسفه قاره ای و تحلیل برنو اندیشان در جمهوری اسلامی ایران(با تاکیدبر رضا داوری و عبدالکریم سروش)
قربان عباسی بررسی آرای متفکر فرانسوی میشل دو سرتو با تاکید بر مفهوم مقاومت در زندگی روزمره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
محمد عبداله پور چناری هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه سیاسی؛ بررسی روش شناسی اسکینر «روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشة سیاسی» دکتری دانلود 1391/06/29
سبحان عرب زاده جعفری مقایسه فلسفه اجتماعی شهید مطهری و آنتونی گیدنز (با تطبیق دو نظریه«اصالت جامعه ، اصالت فرد» و«ساخت یابی») کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
رضا عقربیان قشقایی اسطوره و سیاست بررسی تأثیر اسطوره سیاوش بر سیاست ستم‌ستیزی ایرانیان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
پیشوا علی criticism in the public sphere and compare the viewpoints of Arendt and Habermas کارشناسی ارشد
محمد علی حسینی رهبران اصلاحات و تحزب؛بررسی تطبیقی ماندلا ، خاتمی، و گورباچف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
کریمی غلامرضا سینما و سیاست بررسی فیلم‌های سینمایی مرتبط با حوادث سال 1388 کارشناسی ارشد
نبی مهدوی فاطمه زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
نبی مهدوی فاطمه زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
نیک فرجام مجتبی تأثیر ساختارهای سیاسی اجتماعی بر تحول ادبی دوران مشروطه کارشناسی ارشد
پشم فروش محمد بررسی مفهوم امر سیاسی موفه کارشناسی ارشد
عبداله پور چناری محمد هرمنوتیک قصدگرا و اندیشه سیاسی؛ بررسی روش شناسی اسکینر «روش شناسی اسکینر و تاریخ اندیشة سیاسی»
اکرم محمدی مقایسه جنبش همبستگی لهستان با آشوبهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
رفیعی ده بیدی محمد رضا رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
غلامرضا مدنیان نظم عمومی در حقوق اساسی ایران دکتری دانلود 1391/04/11
بیتانه مسعود تاثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برهمگرایی ملی کارشناسی ارشد
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
بهمنی مهدی زمینه های پیدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسی ارشد
شریفی مهدی بررسی آرا سیاسی ماکیاولی در شهریار و گفتارها با تاکید بر مفهوم جمهوری خواهی جدید کارشناسی ارشد
فاطمه نبی مهدوی زبان و ادبیات توده در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/23
حسین نجفی بازتاب رادیکالیسم سیاسی در سینمای روشنفکری ایران ( 1357- 1348 ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
رضا نصیری نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی دکتری دانلود 1391/07/05
کشاورز هادی قدرت، جمعیت، پهلوی اول کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه اول قرن نوزدهم 2101290 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ایدئولوژی های سیاسی معاصر (غرب_اسلام _ایران) 2101371 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمینار و مسائل مارکسیسم 2101171 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی درغرب 1 2101391 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در غرب 2101520 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه اول قرن نوزدهم 2101290 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2 2101392 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ایدئولوژی های سیاسی معاصر (غرب_اسلام _ایران) 2101371 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی در قرن بیستم 2101039 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سمینار و مسائل مارکسیسم 2101171 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی درغرب 1 2101391 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2101520 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1