اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامحسین الهام

غلامحسین الهام

غلامحسین الهام    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112337
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راحله ایزدیان Comparative Study on the Defamation of Public Officials in the Iranian and US legal systems کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
سلطانی وش اسماعیل هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه کارشناسی ارشد
موسوی افشین اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری
حیدری الهام حمایت کیفری از محجورین در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدی ایمان ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن کارشناسی ارشد
محمودی بابک برآورد دبی عبوری از دریچه آویخته کارشناسی ارشد
محمد علی باقرپور آذریان بررسی مرور زمان در حقوق کیفری ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/26
رحمان برخورداری سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدمهدی برغی بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در پرتو حقوق شهروندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
کیانی بهروز اختیارات نوین بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد
محمد پارسا بررسی و تحلیل عوامل و زمینه¬های اختلاف قضات در فهم و تفسیر قوانین کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
دبستانی کرمانی پوپک مبانی نظری و آثار حقوقی علل موجهۀ جرم و موانع مسئولیت کیفری :بررسی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا
فرهمند فر جعفر جایگاه رسانه های گروهی درسیاست جنایی کارشناسی ارشد
محمدی جمشید بررسی مسئولیت کیفری پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی و رویۀ قضائی ایران کارشناسی ارشد
امامی آرندی حبیب حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی در جرایم علیه دولتبررسی نظریه¬های کیفر و دولت در باب جرایم علیه دولت
فیروزی حجت الله بررسی جرائم انتخاباتی در قوانین ایران کارشناسی ارشد
سمیعی زنوز حسین بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
مریم السادات حقانیان علم قاضی در صدور احکام کیفری در رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عبدالکریم حقیقی مبانی معرفت شناسی نظریه های جرم شناسی پوزیتیو کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
برخورداری رحمان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد
فرجی رخساره Analyzing Crime of Abusing Information at Iran Criminal Law کارشناسی ارشد
سینا رستمی “Conflict Analysis of Penal Procedure Rules approved by the Constitution and General Terms and Conditions کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
شکری رضا جرائم علیه میراث ( آثار ) فرهنگی , تاریخی کارشناسی ارشد
هدایتـی رضا اجرای احکام کیفری در قلمرو بین الملل با تأکید بر حقوق ایران کارشناسی ارشد
میر احمدیان روح اله سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا کارشناسی ارشد
موسوی سیدافشین اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری
مرتضوی سیدمحمود افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید با رویکردی به فقه اسلامی کارشناسی ارشد
پرویزی سیروس پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل سلطانی وش هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه کارشناسی ارشد دانلود 1381
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
آهنگر سمیرا خسارت معنوی در جنایات کارشناسی ارشد
رضا شکری جرائم علیه میراث ( آثار ) فرهنگی , تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضا صفویه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال رسانه‌ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
بابائی خانه سر عباس سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
بابائی خانه سر عباس سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
حقیقی عبدالکریم مبانی معرفت شناسی نظریه های جرم شناسی پوزیتیو کارشناسی ارشد
یوسفیان ملا عزت الله سیمای جنایی شمال غرب تهران کارشناسی ارشد
نوریان علی تحلیل مبانی فقهی وحقوقی هیأت منصفه کارشناسی ارشد
نوروزی علی روشهای مختلف تعیین مجازات جرایم متعدد کارشناسی ارشد
جعفر فرهمند فر جایگاه رسانه های گروهی درسیاست جنایی کارشناسی ارشد دانلود 1380
حجت الله فیروزی بررسی جرائم انتخاباتی در قوانین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد کاردان بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزائی ایران وسیرتطورآن کارشناسی ارشد دانلود 1378
بهروز کیانی اختیارات نوین بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/23
باهوش کبیر اختیارات قوه مقنّنه درباره عفو عمومی در نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
محمدحسین لطفعلی زاده The command role in military justice;Principles, Necessities & Effects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمدحسین لطفعلی زاده The command role in military justice;Principles, Necessities & Effects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمدحسین لطفعلی زاده The command role in military justice;Principles, Necessities & Effects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمدحسین لطفعلی زاده The command role in military justice;Principles, Necessities & Effects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مقدادی لیلا بررسی تحولات حقوقی و اجرایی کیفر حبس در ایران از زمان مشروطه تا حال حاضر کارشناسی ارشد
میرشمس شهشهانی مائده اعتبار احکام کیفری دادگاه‌های بیگانه در قلمرو ایران
پارسا محمد بررسی و تحلیل عوامل و زمینه¬های اختلاف قضات در فهم و تفسیر قوانین کیفری کارشناسی ارشد
کاردان محمد بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزائی ایران وسیرتطورآن کارشناسی ارشد
نامی صابر محمد تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری کارشناسی ارشد
رادمند محمدامین راهکارهای تقنینی کاهش مجازاتهای سالب حیات در چارچوب نظام کیفری ایران کارشناسی ارشد
فاطمه محمدی مغانجوقی اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن (مطالعة تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران دکتری دانلود 1389/12/23
برغی محمدمهدی بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در پرتو حقوق شهروندی کارشناسی ارشد
روح اله میر احمدیان سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/18
یزدی مریم بررسی فقهی و حقوقی رشد کیفری کارشناسی ارشد
منوچهری مریم بررسی حقوقی و فقهی اقدامات تادیبی و مراقبتی اولیاء و سرپرستان در مورد اطفال کارشناسی ارشد
حقانیان مریم السادات علم قاضی در صدور احکام کیفری در رویه قضایی کارشناسی ارشد
لیلا مقدادی بررسی تحولات حقوقی و اجرایی کیفر حبس در ایران از زمان مشروطه تا حال حاضر کارشناسی ارشد دانلود 1383
فتحی زاده مهدی بررسی میثاقین با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
دارابی مهناز PTSD و جرم کارشناسی ارشد
افشین موسوی اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری دکتری دانلود 1392/12/20
سیدافشین موسوی اصل برابری سلاح ها در آیین نامه دادرسی کیفری دکتری دانلود 1392/12/20
علی نوریان تحلیل مبانی فقهی وحقوقی هیأت منصفه کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی نوروزی روشهای مختلف تعیین مجازات جرایم متعدد کارشناسی ارشد دانلود 1377
رضا هدایتـی اجرای احکام کیفری در قلمرو بین الملل با تأکید بر حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
عزت الله یوسفیان ملا سیمای جنایی شمال غرب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری عمومی 2104122 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کلیات حقوق جزا 2104142 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آئین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 13:45) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق جزای عمومی 1 2105180 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/22(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 2104122 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آئین دادرسی کیفری 1 2104004 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق کیفری عمومی 3 2104060 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق جزای عمومی 1 2104092 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
آئین دادرسی کیفری 2 2105191 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 13:45) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ حقوق کیفری 2104019 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
آیات الاحکام 2104096 1 04 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1