اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بیژن عباسی

بیژن عباسی

بیژن عباسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112356
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پرویز ابویی مهریزی راهکارهای پاسداری از منابع طبیعی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/24
ارمزد آی تکین تضمین حقوق شهروندی در فرایند تصمیم گیری اداری کارشناسی ارشد
امیر احمدی حقوق بشر از منظر مکاتب نو پوزیتویستی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
قیصری احمدرضا اندیشه‌های حقوق عمومی در گلستان سعدی کارشناسی ارشد
موسوی آریاناز بررسی فرآیند نظارت شورای نگهبان از منظر اصول دادرسی منصفانه کارشناسی ارشد
آی تکین ارمزد تضمین حقوق شهروندی در فرایند تصمیم گیری اداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/15
امیرحسین ایزدپناهی نقد دادرسی کمیسیون های ماده صد شهرداری ها در پرتو قانون مصوب 1392 دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محمدرضا آفتاب مفهوم حقوقی تبعیض مثبت در نظام حقوق بشربا تأکید بر معلولان و ایثارگران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
رحیم آل شیخ مقایسه تطبیقی اصول ناظر بر حقوق بشر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
ایزدپناهی امیرحسین نقد دادرسی کمیسیون های ماده صد شهرداری ها در پرتو قانون مصوب 1392 دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مظفری امین بررسی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
حسین آیینه نگینی صلاحیت مقررات گذاری رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
مجتبی بیات نظام حقوقی حاکم بر تولید فیلم و سینما در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
کیا مهر پروین حمایت های قانونی در مقابله با پدیده کودک آزاری در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد
علی اکبر پیش دستی مبانی فلسفی حقوق بشر در اندیشه مارتین هایدگر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فاطمه پور عزیزی مردخه مهاجرت بین المللی و حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
علی پور هلشی رژیم حاکم بر حقوق ماهوی و شکلی مودیان مالیاتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
محمد تمیزکارمستقیم تفکیک ناپذیری آزادی‘ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی(با تأکید بر اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مصطفی جعفری پور مقدم مکانیزم‌های اصل برائت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر معاهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/20
فریما جمالی تفکیک قوا در ایران باستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/07
مسعود حبیبیان مسئولیت بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی در قبال نقض موازین حقوق بشری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
فخرالدین حیدری منش صلح وداوری دعاوی شهرداری‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
آیینه نگینی حسین صلاحیت مقررات گذاری رئیس قوه قضائیه و نظارت بر آن کارشناسی ارشد
خوشامی حسین مقررات گذاری معادن و صنایع معدنی کارشناسی ارشد
علی حسینی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
ابوذر حسین پور سلوش کارویژۀ نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
منیژه حسینی حق نواز حق برخورداری مردم از تشکیلات مناسب اداری در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/08
رضائیان حمید بررسی نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری با تاکید بر قانون سال 1385 کارشناسی ارشد
محسن خاکزاد شاهاندشتی بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان دکتری دانلود 1395/10/18
ارغوان خدائی نقد و بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/08
حسین خوشامی مقررات گذاری معادن و صنایع معدنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
امیدعلی داداشلو تحلیل موانع و چالشهای حقوقی تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
فرشاد دادخدایی بررسی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/02
علیرضا داودی قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
میثم درویش متولی الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس الزامات و ظرفیت های مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1396/04/17
کوشنده رضا حدود دخالت دولت در کارکرد نظام‌های حرفه‌ای (مطالعه موردی: سازمان نظام پزشکی ایران) کارشناسی ارشد
ارسلان رضایی دادرسی اداری در مراجع دارای صلاحیت عام کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/23
علی اصغر رضایی راهکارهای حقوقی مقابله با فساد اداری در حقوق اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
حمید رضائیان بررسی نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری با تاکید بر قانون سال 1385 کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
مصطفایی رفیق مقایسه مقررات قانون کار سال 1337 و 1369 در خصوص تشکل های کارگری با موازین بین المللی کار کارشناسی ارشد
طاهری روزبه Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran کارشناسی ارشد
مهسا روزبهانی بررسی ابعاد حقوق عمومی خانواده در رویه شورای نگهبان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
محمدمحسن روزی طلب اصول نظریه اداره خوب در شکل گیری،اجرا و لغو اعمال یکجانبه اداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
وجیهه زاری پور نقیبی برابری معلولان از حیث استخدام و اشتغال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
مرتضی زارعی بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
پازکی زهرا آثار تحریم بر حق بر سلامت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عظیمی زهرا نظام حقوقی حفاظت از میراث های طبیعی بعنوان میراث بشریتبا تاکید بر کنوانسیون 1972 یونسکو کارشناسی ارشد
نظری مهر زهرا نظام حقوقی حاکم بر سایت های خبری کارشناسی ارشد
شاکر جناقرد سالار بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی سازمان و مصوبات شوراهای محلی در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن کارشناسی ارشد
سمیعی سپیده ارزیابی ابعاد حقوقی فرآیند بررسی دوره ای جهانی با توجه به عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
حامد سلامات Legal Shape of Iraqi Administration in Internal and Territorial shape کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
لیلا سلطانی فرد تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
لیلا سلطانی‌فرد تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393
مکارم سوده مبانی الزام دولت در دخالت در حریم خصوصی اشخاص کارشناسی ارشد
سالار شاکر جناقرد بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی سازمان و مصوبات شوراهای محلی در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/15
مهدی شیخ پور قاسمی نیا جامعه بین المللی و مسئولیت حمایت برای رفع فقر به عنوان مظهر نقض گسترده ی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سلمان شمس الدین نژاد مطلق Reviews legal status of Shiite religious freedom Republic of Azerbaijan With emphasis on human rights standards کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیریان شیوا comparative assessment of presidents role in forming iran America france and Egypt rules. کارشناسی ارشد
نادر صالحی تعزیرات حکومتی و نقش آن در جلوگیری از تخلفات بهداشتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
روزبه طاهری Legal regime pertaining tobacco production and distribution in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مقصود عبادی بشیر بررسی تطبیقی- حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی دکتری دانلود 1396/03/27
علیرضا عباسی مبانی حقوقی صلح عادلانه در نظام حقوق بین الملل معاصر (بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
فاطمه عبدالهی اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس نامه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
فاطمه عبدالهی اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس¬نامه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
ماجد عزیزیان بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/27
نگار عطارنژاد مطالعه تطبیقی اقتدار قوه مجریه در برابر قوه مقننه در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
زهرا عظیمی نظام حقوقی حفاظت از میراث های طبیعی بعنوان میراث بشریتبا تاکید بر کنوانسیون 1972 یونسکو کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
پور هلشی علی رژیم حاکم بر حقوق ماهوی و شکلی مودیان مالیاتی کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
حسینی علی حـقـوق بـشـر در پـرتـو جـهـانی شـدن کارشناسی ارشد
فلاحی شاه آباد غلامرضا نقش مقامات عمومی در عفو و بخشودگی در حقوق اساسی ایران کارشناسی ارشد
پور عزیزی مردخه فاطمه مهاجرت بین المللی و حقوق بشر کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس¬نامه کارشناسی ارشد
عبدالهی فاطمه اصول و مبانی حقوق عمومی در قابوس نامه کارشناسی ارشد
حیدری منش فخرالدین صلح وداوری دعاوی شهرداری‌ها کارشناسی ارشد
دادخدایی فرشاد بررسی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی کارشناسی ارشد
گراوند فرشاد بررسی حق به توسعه در عمل و نظر بانک جهانی کارشناسی ارشد
جمالی فریما تفکیک قوا در ایران باستان کارشناسی ارشد
غلامرضا فلاحی شاه آباد نقش مقامات عمومی در عفو و بخشودگی در حقوق اساسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/28
نیوشا قوامی Combatting human trafficking especially in women and children in international law کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فاطمه کیا اصول بنیادین حاکم برخدمات عمومی(اصل انطباق، رایگان بودن و تقدم منافع عمومی) با تأکید بر قوانین، مقررات و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
پروین کیا مهر حمایت های قانونی در مقابله با پدیده کودک آزاری در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/12
امید کریمی Enforcement of civil judgments against legal personalities of public law کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
امید کریمیان مطالعه تطبیقی حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و دموکراسی های غربی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
معصومه کسایی The Role of the Administrative Supreme Court in Promotion and Development of Urban Law کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
حسن کشتکاری مطالعه تطبیقی حدود اختیارات قوه مقننه در امر قانونگذاری در ایران و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سلطانی‌فرد لیلا تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد
عزیزیان ماجد بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی کارشناسی ارشد
تارا محسنی بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در حقوق ایران وانگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
زهرا محسن پور اژیه رابطه توازن و تفکیک ناپذیری امنیت ملی و آزادی های فردی(با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
تمیزکارمستقیم محمد تفکیک ناپذیری آزادی‘ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی(با تأکید بر اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد
آفتاب محمدرضا مفهوم حقوقی تبعیض مثبت در نظام حقوق بشربا تأکید بر معلولان و ایثارگران کارشناسی ارشد
نجفی الموتی محمدرضا نظارت اداری و قضایی بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
ناصری محمد مهدی ساز وکار حقوقی نظارت رئیس‌جمهور بر اعمال و تصمیمات هیأت وزیران کارشناسی ارشد
امیرمحسن مختاری اردکانی آثار الحاق ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درحقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
زارعی مرتضی بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
جعفری پور مقدم مصطفی مکانیزم‌های اصل برائت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر معاهدات حقوق بشری کارشناسی ارشد
رفیق مصطفایی مقایسه مقررات قانون کار سال 1337 و 1369 در خصوص تشکل های کارگری با موازین بین المللی کار کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
امین مظفری بررسی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/28
کسایی معصومه The Role of the Administrative Supreme Court in Promotion and Development of Urban Law کارشناسی ارشد
محمد مقیمی بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها در اجرای اصل سوم قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
سوده مکارم مبانی الزام دولت در دخالت در حریم خصوصی اشخاص کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/15
یاسر مکرّمی قرطاول بررسی و تحلیل وضعیت حقوقی شیعیان عربستان سعودی با تاکید بر موازین حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
حسینی حق نواز منیژه حق برخورداری مردم از تشکیلات مناسب اداری در حقوق ایران کارشناسی ارشد
مهدی مینوی ممنوعیت پوشش اسلامی با تأکید بر آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
آریاناز موسوی بررسی فرآیند نظارت شورای نگهبان از منظر اصول دادرسی منصفانه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
صالحی نادر تعزیرات حکومتی و نقش آن در جلوگیری از تخلفات بهداشتی کارشناسی ارشد
محمد مهدی ناصری ساز وکار حقوقی نظارت رئیس‌جمهور بر اعمال و تصمیمات هیأت وزیران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
محمدرضا نجفی الموتی نظارت اداری و قضایی بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/01
زهرا نظری مهر نظام حقوقی حاکم بر سایت های خبری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عطارنژاد نگار مطالعه تطبیقی اقتدار قوه مجریه در برابر قوه مقننه در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
زاری پور نقیبی وجیهه برابری معلولان از حیث استخدام و اشتغال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نهادهای نظارت بر اعمال حکومت 2103065 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری 1 2103013 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری تطبیقی 2103067 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری 2 2103014 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی و سیاسی 2103117 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزادی های عمومی 2103069 1 03 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کارتحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمینار 2103068 1 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اداری 1 2103013 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اداری تطبیقی 2103067 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق همبستگی 2103115 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق اداری 2 2103014 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی و سیاسی 2103117 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
آزادی های عمومی 2103069 1 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
کارتحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سمینار 2103068 1 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1