اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابدی فیروزجائی ابراهیم Legal foundations of corporate groups
لطفی احسان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری
کریمی سغینی احمد قراردادهای تامین مالی بین المللی با تاکید بر معامله اوراق بهادار بین المللی دکتری
فهیمه احمدی رابطة حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
محسن ایزانلو نظام جبران خسارت در بیمه مسوولیت مدنی دکتری دانلود 1383
حجت اله اسماعیلی انتقال اعتبار اسنادی و شرایط و آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مجتبی اشراقی آرانی شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (تحلیل حقوقی واقتصادی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
میرزائی اقبالعلی جعاله در حقوق بانکی ایران و مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
سپاهی امیر مقایسه سند رسمی با سند الکترونیکی مطمئن (داده‌پیام مطمئن) کارشناسی ارشد
وحید امینی جنبه های حقوقی بیمه خطرات در تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
ابوالفضل انبارلویی آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
بتول آهنی انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی دکتری دانلود 1384
زهرا بابائی حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
محمد بیات تله جردی معاملات تاجر ورشکسته با مطالعات تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس ومصر کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمود باقری حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
آهنی بتول انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی
زهرا بختیاری قراردادهای واگذاری حق امتیاز کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/07
مصطفی بختیاروند Consumer Protection in Electronic Contracts دکتری دانلود 1387/06/25
مجتبی برزگر حقوق و مسئولیت‌های ارائه‌کنندگان خدمات رایانش ابری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
رسول بهرامپوری " شروط نرم در اعتبارات اسنادی " کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
زهرا بهشتی سرشت ساختار حقوقی و پوشش های بیمه ای انجمن های حمایت و غرامت بیمه دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حسن پاک طینت رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری دانلود 1394
حسن پاک نیت reference original assured to reinsurer دکتری دانلود 1394/05/11
محمدی پژمان قراردادهای بهره برداری از حقوق مولف
مرتضی پورمیرغفاری Compatibility of Iranian Banking Legal System with WTO’s Regulations کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/29
محمدسجاد توسلی حقوق ورشکستگی در بانکها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
محمد مهدی توکلی ماهیت و آثار انتقال موقت مالکیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
لیلا جوانمرد مقایسه حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسنا حاج نجفی نهاد بازسازی قبل از ورشکستگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/29
اسماعیلی حجت اله انتقال اعتبار اسنادی و شرایط و آثار آن کارشناسی ارشد
امیر رضا حجتی سعیدی حقوق ثبت اختراعات نرم‌افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
ایمان حیدری نقد و تحلیل شورای رقابت در ایران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
پاک طینت حسن رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری
صادقی حسین مسولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی
راحله سادات حسینی خواجوئی نقد رویه قضایی ایران قبل از حقوق مدون کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/09
روزبه حضرتی بیمه حمل و نقل دریایی کالا کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
عبدالله خدابخشی شلمزاری تاثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حدیث خرمی حقوق رقابت در صنعت مخابرات کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
رامین درگاهی A Comparative Study of limitation of liability in Maritime Law Conventions کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
قربان دشتی اراللوی بزرگ بررسی مسئولیت ناشی از دموراژ در حقوق حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
محسن دهقانی بانیانی حمایت قانونی از پایگاههای داده کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/13
مهدی رحمانی معافیت متصدی حمل دریایی از مسوولیت مدنی و مقایسة آن با متصدی حمل زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/09
بهرامپوری رسول " شروط نرم در اعتبارات اسنادی " کارشناسی ارشد
طاهری رضا قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی کارشناسی ارشد
نگار رضوی بررسی حقوقی صکوک استصناع کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حضرتی روزبه بیمه حمل و نقل دریایی کالا کارشناسی ارشد
نرگس زاهدی پور The Optimal Level of Copyright Protection کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
مجید زمانی کوه پنجی نظریه بازی‌ها در مدیریت جامع و یکپارچه تفسلی قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
بابائی زهرا حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
بختیاری زهرا قراردادهای واگذاری حق امتیاز کارشناسی ارشد
شیما سادات هاشمی نام دامنه علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد دانلود 1385
ورچه ای سامان تحلیل رویه قضایی در خصوص حق فسخ متعهد له در فرض نقض تعهد قراردادی از سوی متعهد کارشناسی ارشد
سجاد سیدجعفری قراردادهای حق امتیاز نرم‌افزاری کاربر نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
مصطفوی کاشانی سیدصادق مسئولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان کارشناسی ارشد
خدابخش سعیدی نیا بیمه حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/21
زهرا شاکری محدودیت ها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط دکتری دانلود 1391/07/24
قاسم شفیعی علیوجه خسارت مشترک در حقوق دریایی دکتری دانلود 1390/07/04
سادات هاشمی شیما نام دامنه، علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
هاشمی شیما سادات نام دامنه علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آنها کارشناسی ارشد
مسعود شهبازی بررسی تطبیقی اسباب تملک درحقوق مدنی و نظام مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
نفیسه شوشی نسب A Thesis Submitted to the Graduate Studies Office in Practical ulfillment of the Requirements for the دکتری دانلود 1392/11/29
افروز صمدی مسئولیت مدنی مقامات گمرک در قبال خسارات وارد به کالا و تداخل این مسئولیت با مسئولیت متصدی حمل ونقل کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
فهیمه طالب تبار دولتی ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر سبدگردانی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/14
رضا طاهری قائم مقامی بیمه گر در بیمه های بازرگانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
ابراهیم عابدی فیروزجائی Legal foundations of corporate groups دکتری دانلود 1395/11/18
مقصود عبادی بشیر آثار و اوصـاف حقوقـی قرارداد بیمـه عمـر کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدی عباس قرارداد اجاره کشتی
خدابخشی شلمزاری عبدالله تاثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
میرشجاع الدین عقیلی تعدیل قراردادهای نفتی با تأکید بر رویه داوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/29
نسیم فقدانی بررسی شروط اساسی و غیر اساسی و ضمانت اجرای تخلف از آنها در نظام حقوقی ایران و کامن لا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
احمدی فهیمه رابطة حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
فریبا فولادگر نفع بیمه پذیر در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی در کامن‌لا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
شفیعی علیوجه قاسم خسارت مشترک در حقوق دریایی
عطیه قائمی حمایت از دانش پزشکی سنتی در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
مرتضی قیصری Review rules of competition in Iran's accession to WTO کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مینا کاویانی مسؤلیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مسافر کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
شهرام کفشچی مبانی مدت حمایت از حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/29
احسان لطفی قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری دکتری دانلود 1394/07/13
جوانمرد لیلا مقایسه حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران کارشناسی ارشد
نیر مجتبی شر ط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری کارشناسی ارشد
زمانی کوه پنجی مجید نظریه بازی‌ها در مدیریت جامع و یکپارچه تفسلی قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
نای بندی مجید مسوولیت ارسال کننده در حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد
سمانه محبی فرد استفاده منصفانه از علامت تجارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ایزانلو محسن نظام جبران خسارت در بیمه مسوولیت مدنی
بیات تله جردی محمد معاملات تاجر ورشکسته با مطالعات تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس ومصر کارشناسی ارشد
سلطانی محمد ادلـه الکترونیـک اثبات دعـوا کارشناسی ارشد
پژمان محمدی قراردادهای بهره برداری از حقوق مولف دکتری دانلود 1384
عباس محمدی قرارداد اجاره کشتی دکتری دانلود 1386/07/08
توکلی محمد مهدی ماهیت و آثار انتقال موقت مالکیت کارشناسی ارشد
باقری محمود حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه کارشناسی ارشد
قیصری مرتضی Review rules of competition in Iran's accession to WTO کارشناسی ارشد
مجید میرزایی بررسی تطبیقی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
اقبالعلی میرزائی جعاله در حقوق بانکی ایران و مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
عقیلی میرشجاع الدین تعدیل قراردادهای نفتی با تأکید بر رویه داوری کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس
موفقی مژگان پذیرش سند در دادگاه
هاشمی مصطفی بررسی جنبه های حقوقی ابزارهای مالی مشتقه کارشناسی ارشد
عبادی بشیر مقصود آثار و اوصـاف حقوقـی قرارداد بیمـه عمـر کارشناسی ارشد
محسن ملک محمدی فرادبنه Study of legal aspects of electronic bills of lading کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/03
موسوی برآب مهتاب بررسی تطبیقی نظام های حمایتی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجاری کارشناسی ارشد
مهراد مهدی مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد
ناجی مهدی بررسی شیوه های اعتراض نسبت به اجرای اسناد لازم الاجرا در حقوق مدنی کیفری و ثبت کارشناسی ارشد
مهدی مهراد مقایسه حقوق بیمه های اجتماعی و حقوق بیمه های تجارتی کارشناسی ارشد 1386/06/24
مهتاب موسوی برآب بررسی تطبیقی نظام های حمایتی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای کارشناسی ارشد 1386/06/28
اسما موسوی خراسانی مسؤولیّت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/09
مجید نای بندی مسوولیت ارسال کننده در حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
علی ناظری جویباری حمایت از حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
معصومه ناظری فینی بازیافت خسارت توسط بیمه گر در بیمه های حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مجتبی نیر شر ط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
فقدانی نسیم بررسی شروط اساسی و غیر اساسی و ضمانت اجرای تخلف از آنها در نظام حقوقی ایران و کامن لا کارشناسی ارشد
فرزاد نیکبخت Competition Law in Banks کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مصطفی هاشمی بررسی جنبه های حقوقی ابزارهای مالی مشتقه کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
امینی وحید The Legal Aspect of Insurance of Risks in Electronic Commerce کارشناسی ارشد
سامان ورچه ای تحلیل رویه قضایی در خصوص حق فسخ متعهد له در فرض نقض تعهد قراردادی از سوی متعهد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
ساناز یوسفی تعهدات بیمه گذاران و بیمه گران در بیمه آلودگی های نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2105230 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/26(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2105230 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1