اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112325
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غلامپور آهنگر ابراهیم سیاستگذاری، هویت، جوانان (تاثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر بحران هویت جوانان از سال 1376 تا کنون) کارشناسی ارشد
اکبری احمد بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
لیلی احمدی سرمایه اجتماعی و شاخصهای ارزیابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1383
نظربیگی آرزو بررسی بهره‌وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
عبدالزهرا عثمان یاسر آسیب شناسی سیاست‎گذاری امنیت ملی عراق از سال 1968تا 2011 (با تأکید بر مسئله قومی- مذهبی)
بیدی اعظم مشارکت شهروندی در برنامه‌ریزی توسعه ی شهری کارشناسی ارشد
طبائی افسرالسادات مکانیسم پاسخگویی نظام سیاسی به در خواست های عمومی کارشناسی ارشد
سلمان آقایی میبدی بررسی سیاستگذاری در زمینه احزاب در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوران اصلاحات کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/26
احسان امانی نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن ها بر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/01
باقری امیرحسین ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا امیرزاده بررسی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین(بررسی موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
اسکندریون بابک تاثیر سیاستهای مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی؛ مطالعه تطبیقی در بخش برق کارشناسی ارشد
قائمی اصل باقر سیاست گذاری نوآوری کارشناسی ارشد
امیرحسین باقری ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/10
اعظم بیدی مشارکت شهروندی در برنامه‌ریزی توسعه ی شهری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
فلاحی بهاره اعمال و ارزیابی متدلوژی جریان سازی جنسیتی در سیاست گذاری عمومی درایران کارشناسی ارشد
سیمین بهبهانی تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی دانلود 1386/06/31
پانته آ بهروزی بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری شهری در نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
مریم پازوکی بررسی سیاست های دولت و تاثیر آن بر مشکلات شهر نشینی (با تاکید بر مهاجرت داخلی) کارشناسی ارشد دانلود 1386
یوسف ثریا بررسی سیاست علم و فناوری در برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
انوریان اصل حامد چالشهای سیاستگذاری در همگرایی کشورهای اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) کارشناسی ارشد
روشن حامد بررسی نقش نهاد های مالی در رشد اقتصادی دولتهای توسعه گرا مطالعه موردی بانک مرکزی مالزی کارشناسی ارشد
مرادی حامد تاثیر ساز و کارهای مشارکت سیاسی در رویش و بروز رفتارهای اعتراضی درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کریمی فرد حسن بررسی تاثیر نرم افزارهای آزاد/متن باز بر امنیت ملی(تبیین طرح ملی نرم افزارهای آزاد بر اساس روش تکنولوژی کلیدی) کارشناسی ارشد
ابراهیمی حسین بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیمی شاهم آبادی حسین ارزیابی سیایتهای مقابله ای نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر وکاهش اعتیاد کارشناسی ارشد
آرامی حسین بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
قلجی حسین Macro-Policy in Iran, United States, France,Turkey, and Malaysia; A Comparative Study
محمد حسن زاده خانمیری میزان انطباق سند سیاست ملی جوانان با نیازهای جوانان در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/29
محمدجواد حق شناس سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1386
اسلامی حمیدرضا جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد
شریفی کریم خدابخش عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری استان های کشور(مطالعه تطبیقی اصفهان، شیراز و همدان) کارشناسی ارشد
کوروش خدابخشی «کنترل افکار و سلائق عمومی، بوسیله‌ی رسانه‌های ارتباط جمعی، در چارچوب نفوذ در جامعه اطلاعاتی هدف» کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
علی خواجه نائینی ملاحظات ناحیه ای ودفاعی در آمایش سرزمین (توازن ناحیه ای وپدافند غیر عامل ) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
محمود خوبکار سیاستگذاری مالکیت فکری در زمینه دانش سنتی و فولکلور کارشناسی ارشد دانلود 1382
امامی میبدی راضیه بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT کارشناسی ارشد
محمد رضا رحمت خواه فرهنگ و توسعه در مالزی و پاکستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
عطار سعید بررسی رویکرد های پیربوردیو, جیمز ساموئل کلمن در ابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی, با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد
عطار سعید بررسی رویکردهای پیر بوردیو، جیمز ساموئل کلمن و رابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی؛ با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد
آقایی میبدی سلمان بررسی سیاستگذاری در زمینه احزاب در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دوران اصلاحات کارشناسی ارشد
کشوردوست سمانه بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو برای ایران کارشناسی ارشد
بهبهانی سیمین تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی
رحیمی سمیه بازخوانی ایدئولوژی و نقش آن در عمل سیاسی کارشناسی ارشد
سیدعطاءالله سینائی نظام ملّی نوآوری و ساختارهای جدید صنعتی در ایران دکتری دانلود 1391/06/31
خدابخش شریفی کریم عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری استان های کشور(مطالعه تطبیقی اصفهان، شیراز و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1380/06/29
نجف پور شعبان تحلیل وضعیت رسانه در سیاست گذاری مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد نظام ملی درستکاری
شفیعی شمسه نقش آموزش فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش در تحقق اهداف کمی اقتصادی برنامه سوم توسعه کارشناسی ارشد
نصری صدیقه قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
قاسمیانی صلاح تاثیرات جهانی شدن بر قومیت گرایی‌«مطالعه ی موردی کردستان» کارشناسی ارشد
افسرالسادات طبائی مکانیسم پاسخگویی نظام سیاسی به در خواست های عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1384
دهدشتی عادل ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های اجرایی تحقق دولت الکترونیک و ارائه الگوی مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
سعید عطار بررسی رویکرد های پیربوردیو, جیمز ساموئل کلمن در ابرت دیوید پاتنام به مفهوم سرمایه اجتماعی, با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز کارشناسی ارشد دانلود 1386
خواجه نائینی علی ملاحظات ناحیه ای ودفاعی در آمایش سرزمین (توازن ناحیه ای وپدافند غیر عامل ) کارشناسی ارشد
میراحمدی علی عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
اکبری علیرضا طراحی مدل شبکه اجتماعی- مجازی دانش بنیان برای ارتباط دانش محوربین بدنه سازمان های فرهنگی با مطالعه موردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کارشناسی ارشد
ابراهیم غلامپور آهنگر سیاستگذاری، هویت، جوانان (تاثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر بحران هویت جوانان از سال 1376 تا کنون) کارشناسی ارشد دانلود 1382
بهاره فلاحی اعمال و ارزیابی متدلوژی جریان سازی جنسیتی در سیاست گذاری عمومی درایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/22
صلاح قاسمیانی تاثیرات جهانی شدن بر قومیت گرایی‌«مطالعه ی موردی کردستان» کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدحسین کاشانی دولت رانتیر و تأثیر آن بر گسترش و ناکارآمدی دولت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
‌مسعود کاکاوند بررسی تاثیر تهدیدات نظامی اسرائیل بر سیاستگذاری امنیتی ایران بعداز جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد کیانوش راد بررسی موانع شکل‌گیری و رشد احزاب سیاسی در ایران دکتری دانلود 1389/06/24
سمانه کشوردوست بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
سمانه کشور دوست اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر اجرای برنامه های ‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ و بهداشت دکتری دانلود 1392/06/30
خدابخشی کوروش «کنترل افکار و سلائق عمومی، بوسیله‌ی رسانه‌های ارتباط جمعی، در چارچوب نفوذ در جامعه اطلاعاتی هدف» کارشناسی ارشد
امیر لطفی ارائه مدلی به منظور پیاده سازی نظام مدیریت دانش در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
احمدی لیلی سرمایه اجتماعی و شاخصهای ارزیابی آن کارشناسی ارشد
بیات مجید نقش طرح ناحیه محوری شهرداری تهران و شورای شهر در شکل گیری حکمرانی شهری کارشناسی ارشد
ثقلانی محمد تاثیر سرمایه اجتماعی بر سیاست های رفاهی ( بررسی موردی ایران) کارشناسی ارشد
کیانوش راد محمد بررسی موانع شکل‌گیری و رشد احزاب سیاسی در ایران
حق شناس محمدجواد سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حق شناس محمدجواد سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر پوشش خبری جنگ آمریکا و عراق) کارشناسی ارشد
کاشانی محمدحسین دولت رانتیر و تأثیر آن بر گسترش و ناکارآمدی دولت در ایران کارشناسی ارشد
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
رحمت خواه محمد رضا فرهنگ و توسعه در مالزی و پاکستان کارشناسی ارشد
حنانه محمدی کنگرانی سیاست های پیشنهادی برای مدیریت جنگل های زاگرس با هدف بهبود حفظ و ذخیره ی منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیزوزگ؛ استان کهگیلویه و بویراحمد) دکتری دانلود 1387/12/15
هوشنگ محمدمهدی معماری مدیریت دانش کارشناسی ارشد
خوبکار محمود سیاستگذاری مالکیت فکری در زمینه دانش سنتی و فولکلور کارشناسی ارشد
خدیجه مختارزاده طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در افغانستان دکتری دانلود 1394/08/18
علی میراحمدی عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/24
حامد مرادی تاثیر ساز و کارهای مشارکت سیاسی در رویش و بروز رفتارهای اعتراضی درجمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
پازوکی مریم بررسی سیاست های دولت و تاثیر آن بر مشکلات شهر نشینی (با تاکید بر مهاجرت داخلی) کارشناسی ارشد
کاکاوند ‌مسعود بررسی تاثیر تهدیدات نظامی اسرائیل بر سیاستگذاری امنیتی ایران بعداز جنگ سرد کارشناسی ارشد
الهام معصومی نژاد ارائه پرتال مدیریت دانش در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارشناسی ارشد 1390/07/24
آقابراری مهدی نظام سیاسـی و فرهنگ مالیـات کارشناسی ارشد
قنواتی نسرین سیاستگذاری امنیت غذا و تغذیه در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
صدیقه نصری قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/07
محمدمهدی هوشنگ معماری مدیریت دانش کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
مسلمی مهنی یوسف سیاستگذاری های ارتقاء ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده ای و تاثیر آن بر کاهش تلفات و زیان های انسانی و غیر انسانی در کشور کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اداری ایران 2103085 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار برای علوم اجتماعی 2120007 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دولت الکترونیک 2101409 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
دولت الکترونیک 2101409 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
دولت الکترونیک 2101409 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روش های مطالعه و یادگیری و کاربرد کامپیوتر در پژوهش 2101394 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1