اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112366
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمه



کتب تالیفی



مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دلاوری ابوالفضل بررسی ریشه های خشونت وبی ثباتی سیاسی در ایران
قنبری آیت عوامل موثر بر تحول مناسبات روحانیت و دولت در ایران عصر قاجار
زید‌آبادی‌نژاد احمد دین و دولت در اسرائیل
معظم پور اسماعیل انقلاب اسلامی و گستردگی دولت کارشناسی ارشد
مقدس اعظم بررسی تأثیر رسانه‌ها بر فضای سیاسی عمومی از طریق افکار عمومی ( نگاهی به عملکرد مطبوعات در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران خرداد 1376) کارشناسی ارشد
رحیمی امیر نزول و فرود فرقه اسماعیلیه کارشناسی ارشد
نواختی مقدم امین نقد روش شناسی پوزیتیوسیتی در علوم سیاسی با ابتنا بر آموزه های وتیگـنشتـایـن
صداقت آناهیتا روسای مجلس اول مشروطه و عملکرد آنها کارشناسی ارشد
امینیان بهادر عوامل تعیین کننده سیاست خارجی ژاپن در خلیج فارس کارشناسی ارشد
مستقیمی قمی بهرام فکرتوطئه در راهبری بحران های بین المللی با توجه به بحران 1999-1998 کوزوو
مشعلی بهزاد طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران دکتری
بشیر گنبدی تیمور نهاد دولت در ایران(تحول نهاد دولت و اثر آن بر توسعه در ایران : 1390-1300)
قامت جعفر وحدت دو آلمان وهمگرائی یا واگرائی در اروپا کارشناسی ارشد
قامت جعفر وحدت دو آلمان و همگرائی یا واگرائی در اروپا کارشناسی ارشد
برزگر جمشید اجتماعی نشدن سیاست و پیدایش مبارزات سازمان یافته مسلحانه در ایران 1354 - 1344( بحثی در جامعه شناسی سیاسی گروه های چریکی) کارشناسی ارشد
ایزدی جهانبخش مطالعه تطبیقی کاریزما (به مفهوم وبری ) با رهبری انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
ایزدی جهانبخش مطالعه تطبیقی کاریزها (به مفهوم وبری) با رهبری انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
قاسمی حاکم موانع رشد همگرائی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
قاسمی حاکم موانع رشد همگرایی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
کاظمی حجت ستیز، وفاق و مسئله نظم سیاسی در ایران معاصراز مشروطه تا 28مرداد1332
شفیعی حسن اقتدارگرای سیاسی و ماندگاری نظام ایلی در ایران ( با تاکید برایل بختیاری و قشقایی)
شکوه حسن بررسی تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1384-1376)
جمالی حسین تغییرات اجتماعی و رفتار سیاسی اسلام گرایان در ایران (1340-1355) کارشناسی ارشد
چاکری بادرودی حسین نقش ارتش در تحولات سیاسی ایران( 1357- 1299 ) کارشناسی ارشد
یکتای کویخی حسین مطالعه ای تئوریک در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
یکتای کویخی حسین مطالعه ای تئوریک درآغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
یکتایکونجی حسین مطالعه ای تئوریک در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
جعفری حسینعلی ترکیه عثمانی و شبه جزیره بالکان کارشناسی ارشد
رحیمی النگ حمیدرضا جامعه شناسی روند دموکراتیزاسیون در ترکیه کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده Reviewing the effect of social status of the Seventh Parliament representatives' on their attitude toward government کارشناسی ارشد
مشیرزاده حمیرا بررسی و ارزیابی واقع گرا در روابط بین الملل از دیدگاه هانس جی . مورگنتا کارشناسی ارشد
غنیمی فرد دلارام زهرا بررسی نگرش ها و مناسبات سیاسی شهروندان تهرانی با توجه به ساختار شهری کارشناسی ارشد
بابایی کر رسول زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه 80
ابراهیمی شاه‌ آبادی رمضان بررسی تاریخ کرمان در عصر قاجار (تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) دکتری
وزیری دوزین زهرا ساختار قدرت در خانواده ایرانی و تاثیر بر توسعه سیاسی کارشناسی ارشد
صمصامی مزرعه آخوند زهره بررسی پیامدهای اجتماعی – سیاسی اصلاحات ارضی کارشناسی ارشد
سلیمانی سیامک تبعات سیاسی - امنیتی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ « مورد اراک » کارشناسی ارشد
امیدپور سجاد Spirit, awareness and rebuilding in history: Understanding of Iranians’ reforms کارشناسی ارشد
رحیمی سردارمحمد بعد سیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول جامعه مدنی در افغانستان مدرن (مطالعه موردی احزاب) کارشناسی ارشد
رحیمی سردارمحمد بعد سیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول جامعه مدنی در افغانستان مدرن (مطالعه موردی احزاب) کارشناسی ارشد
احدی فر سعید تاثیر در آمدهای نفتی بر روند توسعه کشورهای نفت خیز جهان سوم « در دهه های هفتاد و هشتاد » کارشناسی ارشد
حاجی ناصری سعید روشنگری فرانسوی و برخورد ایرانیان با آن روشنفکران ، توسعه و بومی گرایی)
حسن زاده سعید بررسی سیاستگذاری خارجی پهلوی دوم (از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357) کارشناسی ارشد
حسن زاده سعید بررسی سیاستگذاری خارجی پهلوی دوم (از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357) کارشناسی ارشد
صادقی سعید بررسی روند غربگرائی در سیاست خارجی جمهوری اول ترکیه کارشناسی ارشد
صادقی زاده سلمان جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی مصر و ایران
ملاعمرعیسی صالح قومیت گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: کردهای عراق دکتری
عیسی صالح ملاعمر قومیت ‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن : مطالعه موردی: کردهای عراق
کرمشائی صبریه بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد
شیخ زاده صدیقه بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شیخ زاده صدیقه بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شریفی طارق جنبش های چریکی درآمریکای لاتین کارشناسی ارشد
رجبلو عبدالرحیم تحقیقی پیرامون انقلاب سفید با تکیه بر واکنش امام خمینی در برابر آن کارشناسی ارشد
مولودی سبیان عبدالعزیز تحلیل جامعه شناختی سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران کارشناسی ارشد
غلامپور علی جایگاه سازمان ملل در استراتژیهای مداخله ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد: مقایسه بحران کویت و بوسنی کارشناسی ارشد
فتحی زاده دهکردی علی نقش جنبش اصلاحات در شفافیت و تحول جناح بندی سیاسی و توسعه تحزب کارشناسی ارشد
فتحی زاده دهکردی علی نقش جنبش اصلاحات در شفافیت و تحول جناح بندی سیاسی و توسعه تحزب کارشناسی ارشد
حاج مومنی علی اکبر نقش اختلافات مرزی در روابط اتحاد شوروی و ژاپن کارشناسی ارشد
سمعیی اصفهانی علیرضا نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه در ایران (1378-1358) کارشناسی ارشد
سمیعی اصفهانی علیرضا شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر ( از مشروطه تا پس از انقلاب)
قزیلی علیرضا همگرایی نظامی اروپای غربی کارشناسی ارشد
قزیلی علیرضا نقش اتحادیه اروپای غربی در وحدت نظامی اروپا کارشناسی ارشد
کاهه علیرضا بررسی علل نهادینه نشدن احزاب در ایران (تجربه سالهای 32- 1320) کارشناسی ارشد
وفایی مهر غلامرضا جایگاه روحانیت در جامعه ایران و تحولات آن در دوران محمدرضا پهلوی کارشناسی ارشد
هموئی فاطمه تحلیل گفتمان سیاست خارجی بریتانیا در قبال وحدت اروپا کارشناسی ارشد
رحمانی فریبرز تحول در شیوه بازنمایی ارزشی و هویتی جناحهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 1384-1360 کارشناسی ارشد
قربانزاده سوار قربانعلی روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی کارشناسی ارشد
اکبری لادن بررسی عوامل موثر بر وابستگی های عشیره ای در رفتار انتخاباتی مردم در شهرستان کرمانشاه(مطالعه موردی: انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) کارشناسی ارشد
همتی محبوبه بررسی علل عدم وفاق ملی میان جریانات سیاسی ونقش آن در سقوط مصدق کارشناسی ارشد
کوچکی محسن امنیت دسته جمعی کارشناسی ارشد
ستوده آرائی محمد شیوه های نفوذ و سلطه فرهنگی در روابط بین الملل (مورد شمال آفریقا) کارشناسی ارشد
کریم زاده محمد علل و عوامل شکل‌گیری گفتمان ناسیونالیسم در ایران (1320-1280) کارشناسی ارشد
دلفروز محمدتقی بررسی شرایط دولت توسعه¬گرا: مقایسه ایران و نمونه¬های موفق شرق و جنوب شرقی آسیا
صالحی محمدجواد موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان
حافظیان محمدحسین بررسی مشارکت سیاسی زنان در روند انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کسرائی محمد سالار چالش سنت و مدرنیته با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطه تا 1320
خطیبی محمد صالح ادبیات سیاسی مشروطه (1327 - 1250 ه. ق) کارشناسی ارشد
امراللهی رامشه محمدعلی تداخل بحران ها و تأثیر آن بر توسعه سیاسی: دوره‌ی پهلوی دوم کارشناسی ارشد
زارعی کوشا محمدعلی ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
زارعی کوشا محمد علی ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
یزانفام محمود موانع ساختاری جمهوری ترکیه در همگرائی با جامعه اروپا کارشناسی ارشد
یزدانفام محمود موانع ساختاری جمهوری ترکیه درهمگرایی باجامعه اروپا کارشناسی ارشد
واثق محمود ریشه‌های نظری دیدگاه‌های نوین جغرافیای سیاسی در منابع اسلامی
رضائی شریف آبادی مسعود ریشه های سیاسی- اجتماعی ظهور و شیوع بابیه در ایران عصر قاجار (1268-1260هـ . ق) کارشناسی ارشد
ایمانی کتک لاهیجانی مصطفی بررسی رابطه رشد و توسعه علمی و توانایی دولت برای نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
تاج زاده مصطفی فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی ) کارشناسی ارشد
مصلح زاده مصطفی مبانی فلسفی دولت یا بررسی نظری و ساختاری نهادهای ج . ا .ا. کارشناسی ارشد
گیوزاد ملک حسین اختلافات قومی و تشنجات سیاسی در شبه جزیره بالکان از 1985 به بعد کارشناسی ارشد
انصاری منصور حوزه عمومی در اندیشه سیاسی هاناآ‎رنت کارشناسی ارشد
اسماعیلی مهدی ساست بریتانیا در خلیج فارس (قرن نوزدهم میلادی) کارشناسی ارشد
براتعلی پور مهدی شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا
رهبری مهدی تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران (57-1332) کارشناسی ارشد
محمودی نیا هادی محوربن ـ پاریس ونقش آ‎ن در رشد همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
محمودینیا هادی محور بن - پاریس و نقش آن در روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
کریمی ابهری هوشنگ تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
کریمی ابهری هوشنگ تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپا غربی کارشناسی ارشد
کریمی ابهری هوشنگ تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
امانی زوارم وحید تحول الگوهای جامعه‌پذیری سیاسی در نظام آموزشی ایران: تحلیل گفتمانی محتوای کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی متوسطه
امانی زوارم وحید ضعف جامعه مدنی و ظهور انقلاب اسلامی ( 57 - 1342 ) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ روابط بین الملل 2101399 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه و فرهنگ در اروپا 2106252 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در اروپای باختری 2101359 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نقد وبررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 2101524 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1