اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112366
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رمضان ابراهیمی شاه‌ آبادی بررسی تاریخ کرمان در عصر قاجار (تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) دکتری 1381
دلاوری ابوالفضل بررسی ریشه های خشونت وبی ثباتی سیاسی در ایران
قنبری آیت عوامل موثر بر تحول مناسبات روحانیت و دولت در ایران عصر قاجار
سعید احدی فر تاثیر در آمدهای نفتی بر روند توسعه کشورهای نفت خیز جهان سوم « در دهه های هفتاد و هشتاد » کارشناسی ارشد دانلود 1374
زید‌آبادی‌نژاد احمد دین و دولت در اسرائیل
ذاکر حسین ارشاد دولت ملی و توسعه در افغانستان دکتری دانلود 1391/12/07
جهانبخش ایزدی مطالعه تطبیقی کاریزها (به مفهوم وبری) با رهبری انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1371
معظم پور اسماعیل انقلاب اسلامی و گستردگی دولت کارشناسی ارشد
مهدی اسماعیلی ساست بریتانیا در خلیج فارس (قرن نوزدهم میلادی) کارشناسی ارشد 1377
مقدس اعظم بررسی تأثیر رسانه‌ها بر فضای سیاسی عمومی از طریق افکار عمومی ( نگاهی به عملکرد مطبوعات در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران خرداد 1376) کارشناسی ارشد
لادن اکبری بررسی عوامل موثر بر وابستگی های عشیره ای در رفتار انتخاباتی مردم در شهرستان کرمانشاه(مطالعه موردی: انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
وحید امانی زوارم تحول الگوهای جامعه‌پذیری سیاسی در نظام آموزشی ایران: تحلیل گفتمانی محتوای کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی متوسطه دکتری دانلود 1395/07/04
وحید امانی زوارم ضعف جامعه مدنی و ظهور انقلاب اسلامی ( 57 - 1342 ) کارشناسی ارشد دانلود 1376
مصطفی ایمانی کتک لاهیجانی بررسی رابطه رشد و توسعه علمی و توانایی دولت برای نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1386/02/25
سجاد امیدپور Spirit, awareness and rebuilding in history: Understanding of Iranians’ reforms کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
رحیمی امیر نزول و فرود فرقه اسماعیلیه کارشناسی ارشد
محمدعلی امراللهی رامشه تداخل بحران ها و تأثیر آن بر توسعه سیاسی: دوره‌ی پهلوی دوم کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
نواختی مقدم امین نقد روش شناسی پوزیتیوسیتی در علوم سیاسی با ابتنا بر آموزه های وتیگـنشتـایـن
بهادر امینیان عوامل تعیین کننده سیاست خارجی ژاپن در خلیج فارس دکتری 1369
حسین امینی نژاد آسیب شناسی جامعه شناختی ورود اندیشه های پست مدرن به ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/05
صداقت آناهیتا روسای مجلس اول مشروطه و عملکرد آنها کارشناسی ارشد
منصور انصاری حوزه عمومی در اندیشه سیاسی هاناآ‎رنت کارشناسی ارشد دانلود 1376
رسول بابایی کر زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه 80 دکتری دانلود 1388/11/28
مهدی براتعلی پور شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا دکتری دانلود 1383
جمشید برزگر اجتماعی نشدن سیاست و پیدایش مبارزات سازمان یافته مسلحانه در ایران 1354 - 1344( بحثی در جامعه شناسی سیاسی گروه های چریکی) کارشناسی ارشد دانلود 1376
تیمور بشیر گنبدی نهاد دولت در ایران(تحول نهاد دولت و اثر آن بر توسعه در ایران : 1390-1300) دکتری دانلود 1392/04/18
امینیان بهادر عوامل تعیین کننده سیاست خارجی ژاپن در خلیج فارس کارشناسی ارشد
مستقیمی قمی بهرام فکرتوطئه در راهبری بحران های بین المللی با توجه به بحران 1999-1998 کوزوو
مشعلی بهزاد طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران دکتری
مصطفی تاج زاده فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی ) کارشناسی ارشد 1374
بشیر گنبدی تیمور نهاد دولت در ایران(تحول نهاد دولت و اثر آن بر توسعه در ایران : 1390-1300)
قامت جعفر وحدت دو آلمان و همگرائی یا واگرائی در اروپا کارشناسی ارشد
قامت جعفر وحدت دو آلمان وهمگرائی یا واگرائی در اروپا کارشناسی ارشد
حسینعلی جعفری ترکیه عثمانی و شبه جزیره بالکان کارشناسی ارشد 1370
حسین جمالی تغییرات اجتماعی و رفتار سیاسی اسلام گرایان در ایران (1340-1355) کارشناسی ارشد دانلود 1371
برزگر جمشید اجتماعی نشدن سیاست و پیدایش مبارزات سازمان یافته مسلحانه در ایران 1354 - 1344( بحثی در جامعه شناسی سیاسی گروه های چریکی) کارشناسی ارشد
ایزدی جهانبخش مطالعه تطبیقی کاریزما (به مفهوم وبری ) با رهبری انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
ایزدی جهانبخش مطالعه تطبیقی کاریزها (به مفهوم وبری) با رهبری انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
حسین چاکری بادرودی نقش ارتش در تحولات سیاسی ایران( 1357- 1299 ) کارشناسی ارشد 1377
علی اکبر حاج مومنی نقش اختلافات مرزی در روابط اتحاد شوروی و ژاپن کارشناسی ارشد 1370
سعید حاجی ناصری روشنگری فرانسوی و برخورد ایرانیان با آن روشنفکران ، توسعه و بومی گرایی) دکتری دانلود 1389/03/24
محمدحسین حافظیان بررسی مشارکت سیاسی زنان در روند انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
قاسمی حاکم موانع رشد همگرایی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
قاسمی حاکم موانع رشد همگرائی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
کاظمی حجت ستیز، وفاق و مسئله نظم سیاسی در ایران معاصراز مشروطه تا 28مرداد1332
شفیعی حسن اقتدارگرای سیاسی و ماندگاری نظام ایلی در ایران ( با تاکید برایل بختیاری و قشقایی)
شکوه حسن بررسی تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1384-1376)
جمالی حسین تغییرات اجتماعی و رفتار سیاسی اسلام گرایان در ایران (1340-1355) کارشناسی ارشد
چاکری بادرودی حسین نقش ارتش در تحولات سیاسی ایران( 1357- 1299 ) کارشناسی ارشد
یکتای کویخی حسین مطالعه ای تئوریک درآغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
یکتای کویخی حسین مطالعه ای تئوریک در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
یکتایکونجی حسین مطالعه ای تئوریک در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
سید عباس حسینی داورانی واکاوی دموکراسی خواهی در جنبش های عربی ابتدای قرن 21، با بهره گیری از تئوری تغییر فرهنگی رونالد اینگلهارت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
سعید حسن زاده بررسی سیاستگذاری خارجی پهلوی دوم (از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357) کارشناسی ارشد دانلود 1383
جعفری حسینعلی ترکیه عثمانی و شبه جزیره بالکان کارشناسی ارشد
رحیمی النگ حمیدرضا جامعه شناسی روند دموکراتیزاسیون در ترکیه کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت کارشناسی ارشد
وطن خواه حمیده Reviewing the effect of social status of the Seventh Parliament representatives' on their attitude toward government کارشناسی ارشد
مشیرزاده حمیرا بررسی و ارزیابی واقع گرا در روابط بین الملل از دیدگاه هانس جی . مورگنتا کارشناسی ارشد
زهرا خشک جان بررسی مقایسه ای مفهوم رنج و تاثیر آن بر عملکرد سیاسی و اجتماعی شیعه(اثنی عشری) و یهود دکتری دانلود 1392/06/30
محمد صالح خطیبی ادبیات سیاسی مشروطه (1327 - 1250 ه. ق) کارشناسی ارشد 1377
غنیمی فرد دلارام زهرا بررسی نگرش ها و مناسبات سیاسی شهروندان تهرانی با توجه به ساختار شهری کارشناسی ارشد
ابوالفضل دلاوری بررسی ریشه های خشونت وبی ثباتی سیاسی در ایران دکتری دانلود 1378
محمدتقی دلفروز بررسی شرایط دولت توسعه¬گرا: مقایسه ایران و نمونه¬های موفق شرق و جنوب شرقی آسیا دکتری دانلود 1391/11/16
عبدالرحیم رجبلو تحقیقی پیرامون انقلاب سفید با تکیه بر واکنش امام خمینی در برابر آن کارشناسی ارشد 1383
امیر رحیمی نزول و فرود فرقه اسماعیلیه کارشناسی ارشد 1376
سردارمحمد رحیمی بعد سیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول جامعه مدنی در افغانستان مدرن (مطالعه موردی احزاب) کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمیدرضا رحیمی النگ جامعه شناسی روند دموکراتیزاسیون در ترکیه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
فریبرز رحمانی تحول در شیوه بازنمایی ارزشی و هویتی جناحهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 1384-1360 کارشناسی ارشد دانلود 1385
بابایی کر رسول زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه 80
مسعود رضائی شریف آبادی ریشه های سیاسی- اجتماعی ظهور و شیوع بابیه در ایران عصر قاجار (1268-1260هـ . ق) کارشناسی ارشد 1372
ابراهیمی شاه‌ آبادی رمضان بررسی تاریخ کرمان در عصر قاجار (تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) دکتری
مهدی رهبری تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران (57-1332) کارشناسی ارشد دانلود 1378
آرمان زارعی پست سکولاریسم در غرب؛ علل و پیامدها دکتری دانلود 1392/06/26
محمدعلی زارعی کوشا ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد علی زارعی کوشا ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد 1373
محمود یزانفام موانع ساختاری جمهوری ترکیه در همگرائی با جامعه اروپا کارشناسی ارشد 1375
احمد زید‌آبادی‌نژاد دین و دولت در اسرائیل دکتری دانلود 1381
محمود یزدانفام موانع ساختاری جمهوری ترکیه درهمگرایی باجامعه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1375
وزیری دوزین زهرا ساختار قدرت در خانواده ایرانی و تاثیر بر توسعه سیاسی کارشناسی ارشد
صمصامی مزرعه آخوند زهره بررسی پیامدهای اجتماعی – سیاسی اصلاحات ارضی کارشناسی ارشد
قاسم سالاری بررسی کارکرد های نوین ناتو؛ مداخله بشر دوستانه؛ مداخله در لیبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/19
سلیمانی سیامک تبعات سیاسی - امنیتی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ « مورد اراک » کارشناسی ارشد
محمد ستوده آرائی شیوه های نفوذ و سلطه فرهنگی در روابط بین الملل (مورد شمال آفریقا) کارشناسی ارشد 1371
امیدپور سجاد Spirit, awareness and rebuilding in history: Understanding of Iranians’ reforms کارشناسی ارشد
رحیمی سردارمحمد بعد سیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول جامعه مدنی در افغانستان مدرن (مطالعه موردی احزاب) کارشناسی ارشد
رحیمی سردارمحمد بعد سیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول جامعه مدنی در افغانستان مدرن (مطالعه موردی احزاب) کارشناسی ارشد
احدی فر سعید تاثیر در آمدهای نفتی بر روند توسعه کشورهای نفت خیز جهان سوم « در دهه های هفتاد و هشتاد » کارشناسی ارشد
حاجی ناصری سعید روشنگری فرانسوی و برخورد ایرانیان با آن روشنفکران ، توسعه و بومی گرایی)
حسن زاده سعید بررسی سیاستگذاری خارجی پهلوی دوم (از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357) کارشناسی ارشد
حسن زاده سعید بررسی سیاستگذاری خارجی پهلوی دوم (از 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357) کارشناسی ارشد
صادقی سعید بررسی روند غربگرائی در سیاست خارجی جمهوری اول ترکیه کارشناسی ارشد
صادقی زاده سلمان جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی مصر و ایران
سیامک سلیمانی تبعات سیاسی - امنیتی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ « مورد اراک » کارشناسی ارشد دانلود 1381
غلامعلی سلیمانی جامعه شناسی سازمان؛ مؤتلفه از جمعیت تا حزب کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/20
علیرضا سمعیی اصفهانی نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه در ایران (1378-1358) کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا سمیعی اصفهانی شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر ( از مشروطه تا پس از انقلاب) دکتری دانلود 1385
محمد شیخی نقش نو اندیشان دینی در شکل گیری جنبش های سیاسی ـ اجتماعیدر ایران و مصر:مقایسه آرای علی شریعتی و حسن حنفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/20
صدیقه شیخ زاده بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
طارق شریفی جنبش های چریکی درآمریکای لاتین کارشناسی ارشد دانلود 1371
حسن شفیعی اقتدارگرای سیاسی و ماندگاری نظام ایلی در ایران ( با تاکید برایل بختیاری و قشقایی) دکتری دانلود 1380
حسن شکوه بررسی تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(1384-1376) دکتری دانلود 1389/04/07
سعید صادقی بررسی روند غربگرائی در سیاست خارجی جمهوری اول ترکیه کارشناسی ارشد 1373
سلمان صادقی زاده جهانی شدن، دیالکتیک واهمگرایی و فرهنگ سیاسی مصر و ایران دکتری دانلود 1393/10/23
سلمان صادقی زاده بررسی علل توسعه اقتصادی درآسیای پاسیفیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
ملاعمرعیسی صالح قومیت گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: کردهای عراق دکتری
محمدجواد صالحی موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان دکتری دانلود 1388/07/20
عیسی صالح ملاعمر قومیت ‌گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن : مطالعه موردی: کردهای عراق
کرمشائی صبریه بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد
آناهیتا صداقت روسای مجلس اول مشروطه و عملکرد آنها کارشناسی ارشد 1378
شیخ زاده صدیقه بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شیخ زاده صدیقه بررسی چالش جامعه اهل سنت بلوچ با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
آرش صفری گرجی تبارشناسی انگاره حکومت اسلامی در ایران دهه20 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
زهره صمصامی مزرعه آخوند بررسی پیامدهای اجتماعی – سیاسی اصلاحات ارضی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
شریفی طارق جنبش های چریکی درآمریکای لاتین کارشناسی ارشد
صمد ظهیری تبارشناسی جهانی شدن تروریسم دکتری دانلود 1391/10/18
رسول عبدالحسینی تاثیر نظام انتخاباتی ایتالیا بر ثبات سیاسی این کشور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رجبلو عبدالرحیم تحقیقی پیرامون انقلاب سفید با تکیه بر واکنش امام خمینی در برابر آن کارشناسی ارشد
مولودی سبیان عبدالعزیز تحلیل جامعه شناختی سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران کارشناسی ارشد
صالح ملاعمر عیسی قومیت گرایی و دولت ملی در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: کردهای عراق دکتری 1384
بهزاد عطارزاده مبانی سیاست عمومی در ایران: عقل یا افسون؟دربارة ناکامی سیاست رفاه اجتماعی در ایران میان سال‌های 1392-1384 دکتری دانلود 1395/12/14
رضا عقربیان قشقایی اسطوره و سیاست بررسی تأثیر اسطوره سیاوش بر سیاست ستم‌ستیزی ایرانیان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
غلامپور علی جایگاه سازمان ملل در استراتژیهای مداخله ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد: مقایسه بحران کویت و بوسنی کارشناسی ارشد
فتحی زاده دهکردی علی نقش جنبش اصلاحات در شفافیت و تحول جناح بندی سیاسی و توسعه تحزب کارشناسی ارشد
فتحی زاده دهکردی علی نقش جنبش اصلاحات در شفافیت و تحول جناح بندی سیاسی و توسعه تحزب کارشناسی ارشد
حاج مومنی علی اکبر نقش اختلافات مرزی در روابط اتحاد شوروی و ژاپن کارشناسی ارشد
علی علی حسینی روشنفکران و مفهوم سنت در ایران معاصر:بررسی عادت واره‌های چپ و هگلی دکتری دانلود 1389/04/14
سمعیی اصفهانی علیرضا نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه در ایران (1378-1358) کارشناسی ارشد
سمیعی اصفهانی علیرضا شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر ( از مشروطه تا پس از انقلاب)
قزیلی علیرضا نقش اتحادیه اروپای غربی در وحدت نظامی اروپا کارشناسی ارشد
قزیلی علیرضا همگرایی نظامی اروپای غربی کارشناسی ارشد
کاهه علیرضا بررسی علل نهادینه نشدن احزاب در ایران (تجربه سالهای 32- 1320) کارشناسی ارشد
علی غلامپور جایگاه سازمان ملل در استراتژیهای مداخله ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد: مقایسه بحران کویت و بوسنی کارشناسی ارشد 1374
وفایی مهر غلامرضا جایگاه روحانیت در جامعه ایران و تحولات آن در دوران محمدرضا پهلوی کارشناسی ارشد
دلارام زهرا غنیمی فرد بررسی نگرش ها و مناسبات سیاسی شهروندان تهرانی با توجه به ساختار شهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/03
هموئی فاطمه تحلیل گفتمان سیاست خارجی بریتانیا در قبال وحدت اروپا کارشناسی ارشد
علی فتحی زاده دهکردی نقش جنبش اصلاحات در شفافیت و تحول جناح بندی سیاسی و توسعه تحزب کارشناسی ارشد 1381/04/10
رحمانی فریبرز تحول در شیوه بازنمایی ارزشی و هویتی جناحهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 1384-1360 کارشناسی ارشد
صونا قاجار ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
حاکم قاسمی موانع رشد همگرائی در خاورمیانه کارشناسی ارشد 1370
حاکم قاسمی موانع رشد همگرایی در خاورمیانه کارشناسی ارشد 1370
جعفر قامت وحدت دو آلمان وهمگرائی یا واگرائی در اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1372
جعفر قامت وحدت دو آلمان و همگرائی یا واگرائی در اروپا کارشناسی ارشد 1372
قربانعلی قربانزاده سوار روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی کارشناسی ارشد دانلود 1370
قربانزاده سوار قربانعلی روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی کارشناسی ارشد
علیرضا قزیلی نقش اتحادیه اروپای غربی در وحدت نظامی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1374
آیت قنبری عوامل موثر بر تحول مناسبات روحانیت و دولت در ایران عصر قاجار دکتری دانلود 1381
حجت کاظمی ستیز، وفاق و مسئله نظم سیاسی در ایران معاصراز مشروطه تا 28مرداد1332 دکتری دانلود 1392/06/31
علیرضا کاهه بررسی علل نهادینه نشدن احزاب در ایران (تجربه سالهای 32- 1320) کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسین یکتای کویخی مطالعه ای تئوریک درآغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1370
حسین یکتای کویخی مطالعه ای تئوریک در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد 1370
حسین یکتایکونجی مطالعه ای تئوریک در آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد 1370
هوشنگ کریمی ابهری تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپا غربی کارشناسی ارشد 1372
هوشنگ کریمی ابهری تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمد کریم زاده علل و عوامل شکل‌گیری گفتمان ناسیونالیسم در ایران (1320-1280) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
صبریه کرمشائی بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد سالار کسرائی چالش سنت و مدرنیته با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطه تا 1320 دکتری دانلود 1378
محسن کوچکی امنیت دسته جمعی کارشناسی ارشد 1368
ملک حسین گیوزاد اختلافات قومی و تشنجات سیاسی در شبه جزیره بالکان از 1985 به بعد کارشناسی ارشد 1370
اکبری لادن بررسی عوامل موثر بر وابستگی های عشیره ای در رفتار انتخاباتی مردم در شهرستان کرمانشاه(مطالعه موردی: انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) کارشناسی ارشد
همتی محبوبه بررسی علل عدم وفاق ملی میان جریانات سیاسی ونقش آن در سقوط مصدق کارشناسی ارشد
کوچکی محسن امنیت دسته جمعی کارشناسی ارشد
ستوده آرائی محمد شیوه های نفوذ و سلطه فرهنگی در روابط بین الملل (مورد شمال آفریقا) کارشناسی ارشد
کریم زاده محمد علل و عوامل شکل‌گیری گفتمان ناسیونالیسم در ایران (1320-1280) کارشناسی ارشد
دلفروز محمدتقی بررسی شرایط دولت توسعه¬گرا: مقایسه ایران و نمونه¬های موفق شرق و جنوب شرقی آسیا
صالحی محمدجواد موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان
حافظیان محمدحسین بررسی مشارکت سیاسی زنان در روند انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کسرائی محمد سالار چالش سنت و مدرنیته با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطه تا 1320
خطیبی محمد صالح ادبیات سیاسی مشروطه (1327 - 1250 ه. ق) کارشناسی ارشد
امراللهی رامشه محمدعلی تداخل بحران ها و تأثیر آن بر توسعه سیاسی: دوره‌ی پهلوی دوم کارشناسی ارشد
زارعی کوشا محمدعلی ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
زارعی کوشا محمد علی ساختار امنیتی اروپا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
یزانفام محمود موانع ساختاری جمهوری ترکیه در همگرائی با جامعه اروپا کارشناسی ارشد
یزدانفام محمود موانع ساختاری جمهوری ترکیه درهمگرایی باجامعه اروپا کارشناسی ارشد
واثق محمود ریشه‌های نظری دیدگاه‌های نوین جغرافیای سیاسی در منابع اسلامی
هادی محمودی نیا محور بن - پاریس و نقش آن در روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد 1375
بهرام مستقیمی قمی فکرتوطئه در راهبری بحران های بین المللی با توجه به بحران 1999-1998 کوزوو دکتری دانلود 1380
رضائی شریف آبادی مسعود ریشه های سیاسی- اجتماعی ظهور و شیوع بابیه در ایران عصر قاجار (1268-1260هـ . ق) کارشناسی ارشد
حمیرا مشیرزاده بررسی و ارزیابی واقع گرا در روابط بین الملل از دیدگاه هانس جی . مورگنتا کارشناسی ارشد 1371
بهزاد مشعلی طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران دکتری دانلود 1383
ایمانی کتک لاهیجانی مصطفی بررسی رابطه رشد و توسعه علمی و توانایی دولت برای نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
تاج زاده مصطفی فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی ) کارشناسی ارشد
مصلح زاده مصطفی مبانی فلسفی دولت یا بررسی نظری و ساختاری نهادهای ج . ا .ا. کارشناسی ارشد
مصطفی مصلح زاده مبانی فلسفی دولت یا بررسی نظری و ساختاری نهادهای ج . ا .ا. کارشناسی ارشد 1370
اسماعیل معظم پور انقلاب اسلامی و گستردگی دولت کارشناسی ارشد دانلود 1376
اعظم مقدس بررسی تأثیر رسانه‌ها بر فضای سیاسی عمومی از طریق افکار عمومی ( نگاهی به عملکرد مطبوعات در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران خرداد 1376) کارشناسی ارشد دانلود 1384
گیوزاد ملک حسین اختلافات قومی و تشنجات سیاسی در شبه جزیره بالکان از 1985 به بعد کارشناسی ارشد
انصاری منصور حوزه عمومی در اندیشه سیاسی هاناآ‎رنت کارشناسی ارشد
اسماعیلی مهدی ساست بریتانیا در خلیج فارس (قرن نوزدهم میلادی) کارشناسی ارشد
براتعلی پور مهدی شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا
رهبری مهدی تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران (57-1332) کارشناسی ارشد
عبدالعزیز مولودی سبیان تحلیل جامعه شناختی سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران کارشناسی ارشد 1373
امین نواختی مقدم نقد روش شناسی پوزیتیوسیتی در علوم سیاسی با ابتنا بر آموزه های وتیگـنشتـایـن دکتری دانلود 1382
محمودی نیا هادی محوربن ـ پاریس ونقش آ‎ن در رشد همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
محمودینیا هادی محور بن - پاریس و نقش آن در روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
سعید هراتیان جایگاه ایران در سیاست خاورمیانه ای اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
محبوبه همتی بررسی علل عدم وفاق ملی میان جریانات سیاسی ونقش آن در سقوط مصدق کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
فاطمه هموئی تحلیل گفتمان سیاست خارجی بریتانیا در قبال وحدت اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
کریمی ابهری هوشنگ تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
کریمی ابهری هوشنگ تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
کریمی ابهری هوشنگ تاثیر نظام بین الملل بر روند همگرائی در اروپا غربی کارشناسی ارشد
محمود واثق ریشه‌های نظری دیدگاه‌های نوین جغرافیای سیاسی در منابع اسلامی دکتری دانلود 1384
امانی زوارم وحید تحول الگوهای جامعه‌پذیری سیاسی در نظام آموزشی ایران: تحلیل گفتمانی محتوای کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی متوسطه
امانی زوارم وحید ضعف جامعه مدنی و ظهور انقلاب اسلامی ( 57 - 1342 ) کارشناسی ارشد
زهرا وزیری دوزین ساختار قدرت در خانواده ایرانی و تاثیر بر توسعه سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
حمیده وطن خواه بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بر مواضع آنان نسبت به دولت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
غلامرضا وفایی مهر جایگاه روحانیت در جامعه ایران و تحولات آن در دوران محمدرضا پهلوی کارشناسی ارشد 1382
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سیاست و حکومت در اروپای باختری 2101359 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
تاریخ روابط بین الملل 2101399 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در اروپای باختری 2101359 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تاریخ روابط بین الملل 2101399 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 2101524 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در اروپای باختری 2101359 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
جامعه و فرهنگ در اروپا 2106252 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1