اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا خسروی

علیرضا خسروی

علیرضا خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112301
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی احمدآشکار تاثیر دارو های مضعف سیستم ایمنی در پیدایش عفونت های قارچی فرصت طلب دکتری دانلود 1371
علی احمدآشکار تاثیر داروهای مضعف سیستم ایمنی در پیدایش عفونت های قارچی فرصت طلب دکتری 1371
پرستو آدینه تاثیر افزودن بتاگلوکان مشتق از ساکارومایسس سرویسیه به جیره غذایی بر عملکرد رشد و کارایی سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1387/06/31
علیرضا آذروندی جداسازی و شناسایی فلور قارچی قسمت خارجی دستگاه تولید مثل در مادیان و بررسی اثر اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ژن مقاومت دارویی (ERG11) در جدایه های کاندیدا کروزئی دکتری دانلود 1395/03/18
اشرافی تمای ایرج ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس زنیان و بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های بیمارستانی کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول کارشناسی ارشد
شجاعی استبرق آزاده تایپینگ مولکولی جدایه های تریکوفایتون ویولاسئوم جدا شده در ایران بـه روش RAPD- PCR
ایرج اشرافی تمای ارزیابی اثر ضد قارچی اسانس زنیان و بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های بیمارستانی کاندیدا آلبیکنس مقاوم به آزول کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/08
زرگر اشکان جداسازی و شناسایی فلور قارچی میگوهای پرورشی ایران در مرحله تکثیر
پویش اکبر نقش ایالات متحده آمریکا در موازنه‌ی قدرت میان چین و ژاپن(1990- 2015) کارشناسی ارشد
گیتا اکبری آزاد جداسازی و شناسایی گونه های توکسین زای آسپرژیلوس در نمونه های غذایی و هوا دکتری دانلود 1376
فاطمه اکرمی مهاجر مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی رشد و تولید سیترینین به وسیله پنی سیلیوم سیترینوم در روند نگهداری پنیر سفید دکتری دانلود 1390/01/21
رستمی امیر جداسازی و شناسایی فلور قارچی پوست ضایعه دارو سالم در سنجاب های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی
فاطمه امینی نجفی ارزیابی اثرات فومینیزین در تولید برخی سایتوکاین ها و بیان IL2 و IL4 و تغییرات بافتی ناشی از سم در موش BALB/C دکتری دانلود 1391/06/29
قوجایی بهزاد Confronting With the Impact of the US and the Western Political Economy کارشناسی ارشد
آدینه پرستو تاثیر افزودن بتاگلوکان مشتق از ساکارومایسس سرویسیه به جیره غذایی بر عملکرد رشد و کارایی سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی
عاطفی پری ناز بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در جلوگیری از رشد قارچ پنی سیلیوم سیترینوم در پنیر پیتزا
میرشکرایی پژمان ارزیابی اثرات آفلاتوکسین B بر تولید و ماندگاری اسپرم قوچ ‌نژاد شال
سپیده ترابی بررسی مقایسه ای میزان قارچهای توکسین زا، آفلاتوکسین B1 در جیره های دامی و میزان آفلاتوکسین M1 در دو فصل زمستان و بهار در شیر گاوداریهای برخی از شهرستانهای استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهدی تقوی ملائی Evaluation of anti-tumor effect of zymosan derived from Saccharomyces cerevisiae in melanoma دکتری دانلود 1394/12/11
عباس جامه Strategic Culture and Its Role in the Foreign Policy of United State of America کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
چعباوی زاده جواهر ارزیابی حساسیت کارگران مرغداری به آنتی ژن های آسپرژیلوس فومیگاتوس و کلادوسپوریوم کاریونی با استفاده از تست جلدی و اندازه گیری IgE و IgG اختصاصی دکتری دانلود 1387/06/31
مهدی جودی نصراله بیگلو بررسی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات و تأثیر آن بر تغییر وضعیت امنیت در سطح بین المللی مطالعه موردی: کره شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
محمود حاج اکبری بررسی گزارش موارد آلودگی های قارچی و باکتریایی پوشال های بستر مرغداری های گوشتی دماوند از سال 1375 تا 1380 کارشناسی ارشد دانلود 1383
زمان خان ملایری حامد بررسی عوامل عفونی ایجاد کننده اوتیت خارجی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی بیماریزا در سگ های ارجاعی به درمانگاه دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
شکری حجت اله شناسایی فلور قارچی هوای شهر بابل و حومه
شکری حجت ‌اله ارزیابی اثرات تحریکی ایمنی ذاتی کونژوگه بتاگلوکان قارچی و اسانس آویشن شیرازی در حیوان مدل
سیامک حدادی تایپینگ مولکولی جدایه های کل - دوسپوریوم از هوای نواحی مختلف ایران دکتری دانلود 1385
رامک یحیی رعیت ارزیابی اثرات اسانس های آویشن شیرازی ( Zataria multiflora boiss ) و گل شمعدانی عطری ( Geranium pelargonium roseum ) بر روی برخی ژن های ساختمانی و تنظیم کننده مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین ها دکتری دانلود 1388/07/29
قربانی چوبقلو حسن Study the survival rate of Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus acidophilus La5 with and without honey in simulated gastrointestinal juice condition and their effects on gastrointestinal tract (GIT) in Rat
گندمی نصرآبادی حسن مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی روی رشد آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین در پنیر سفید
محمود خلف رضایی بررسی تطبیقی رویکرد دولت¬های جمهوری¬خواه بوش پسر و دموکرات اوباما در قبال تحریم¬های یکجانبه امریکا علیه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
محمود خلف رضایی COMPARETIVE ANALYSISOF REPUBLICAN AND DEMOCRATADMINISTRATIONS’ APPROACH OWARDS US UNILATERALSANCTIONS AGAINST IRAN (BUSH AND OBAMA ADMINISTRATIONS) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
روشنک داعی قزوینی تعیین الگوی ژنتیکی پروتئین های سیتوپلاسمی جدایه های فوزاریوم ورتی سیلیوئیدس از ذرت های مناطق مختلف ایران دکتری دانلود 1386
رضاپور دانیال Subject: Iran's soft power amplifier measures with a view to the ideas of Imam Khomeini کارشناسی ارشد
شهریار دبیریان جداسازی و شناسایی فلور قارچی شیر خام تحویلی به یک کارخانه شیر پاستوریزه در تهران و ارزیابی توانایی سم زایی و تولید آنزیم قارچ های جدا شده و تاثیر فرایندهای حرارتی بر روی آنها دکتری دانلود 1384
محمد درخشان تحولات چرخه جهانی قدرت و سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
نیک آیین دنیا ارزیابی فلور مخمری روده طیور و نقش برخی از عوامل بر آن
کلثوم دیوبند شناسایی مورفولوژی جدایه‌های فوزاریوم از نمونه‌های گیاهی در استان گیلان و اثر اسانس آویشن باغی روی بیان ژن توکسین‌زا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
طاهره ذیگلری تولید آنتی بادی پلی کلونال IgY در مقابل Hsp90 کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی تاثیر درمانی و پروفیلاکتیک آن در عفونت سیستمیک و مخاطی کاندیدیازیس در موش BALB/C دکتری دانلود 1388/08/30
یحیی رعیت رامک ارزیابی اثرات اسانس های آویشن شیرازی ( Zataria multiflora boiss ) و گل شمعدانی عطری ( Geranium pelargonium roseum ) بر روی برخی ژن های ساختمانی و تنظیم کننده مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین ها
امیر رستمی جداسازی و شناسایی فلور قارچی پوست ضایعه دارو سالم در سنجاب های ارجاعی به بیمارستان شماره 2 دانشکده دامپزشکی دکتری دانلود 1383
محمودرضا رسولی نقش فاکتورهای سرمی در ممانعت از رشد کاندیدا آلبیکس در شرایط آزمایشگاهی دکتری دانلود 1371
محمدصالحی رضا ارزیابی پروفایل مولکولی آلترناریا آلترناتا قبل و بعد از تیمار با اسانس زنیان کارشناسی ارشد
محسن رنجکش بررسی آلودگی های قارچی در کارخانجات جوجه کشی اصفهان دکتری دانلود 1371
داعی قزوینی روشنک تعیین الگوی ژنتیکی پروتئین های سیتوپلاسمی جدایه های فوزاریوم ورتی سیلیوئیدس از ذرت های مناطق مختلف ایران
سودابه زاهدی نژاد بررسی تاثیر اسانس های آویشن، ژرانیوم، زیره و مورد بر ممانعت از رشد و تولید توکسین در گونه های قارچی آسپرژیلوس فلاووس و فوزاریوم مونیلی فرم دکتری دانلود 1383
اشکان زرگر جداسازی و شناسایی فلور قارچی میگوهای پرورشی ایران در مرحله تکثیر دکتری دانلود 1377
حامد زمان خان ملایری بررسی عوامل عفونی ایجاد کننده اوتیت خارجی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی بیماریزا در سگ های ارجاعی به درمانگاه دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1387/06/13
معصومی مغانلو زهرا ارزیابی کارایی دیاتومیت جهت کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتی
سمیرا سالاری بررسی ژن های مقاومت در جدایه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و تاثیر اسانس زیره سبز ( (Cuminum cyminum بر بیان این ژن ها دکتری دانلود 1391/06/19
حدادی سیامک تایپینگ مولکولی جدایه های کل - دوسپوریوم از هوای نواحی مختلف ایران
مهدی ساوه درودی نقش عوامل مستعد کننده در ایجاد عفونت های قارچی دکتری دانلود 1370
ترابی سپیده بررسی مقایسه ای میزان قارچهای توکسین زا، آفلاتوکسین B1 در جیره های دامی و میزان آفلاتوکسین M1 در دو فصل زمستان و بهار در شیر گاوداریهای برخی از شهرستانهای استان یزد کارشناسی ارشد
فهیمی راد سپیده مطالعه الگوی توزیع و اندازه جمعیت مالاسزیا پکی درماتیس در پوست و مخاط نواحی آناتومیکی مختلف بدن سگ های مبتلا به درماتیت آتوپیک و سگ های سالم و مقایسه آن ها
ابوالفضل سپهداری بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و باقیمانده بافتی ناشی ازمصرف خوراکی مقادیر مختلف آفلاتوکسین ب 1 درفیل ماهی پرورشی (Huso huso ) دکتری دانلود 1387
غفاری خلیق سحر مولکولار تایپینگ میکروسپورم کنیس جدا شده از انسان و حیوان در ایران
مینو سلطانی اثرات خوراکی جلبک آتروسپیرا پلتنسیس در کاهش عفونت کاندیدیازیس سیستمیک باتحریک سایتوکاینهای (TNF-α, IFN-γ) در موشهای Balb/c دکتری دانلود 1390/08/01
سالاری سمیرا بررسی ژن های مقاومت در جدایه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و تاثیر اسانس زیره سبز ( (Cuminum cyminum بر بیان این ژن ها
کیائی سیمین سادات ارزیابی بیان ژن های 1 CDR و PDH1 در جدایه های کاندیدا گلابراتای مقاوم به فلوکونازول جدا شده از افراد +HIV و اثرات اسانس مرزنجوش بر منع بیان این ژنها کارشناسی ارشد
نوشین سهرابی بررسی تغییرات پارامترهای ایمونولوژیک وبرخی از پروتئین های ماتریکس در موش مبتلا به سرطان در مواجهه با عفونت ناشی از آسپرژیلوس فومیگاتوس دکتری دانلود 1387/12/10
نکیسا سهرابی حقدوست بررسی اثر اسانس زنیان و عصاره الکلی بره موم بر بیان ژن حدت Mep3 قارچ میکروسپوروم کنیس به روش RT-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
نکیسا سهرابی حقدوست Effect of lactobacillus plantarum and propolis on HWP1 germination gene in candida albicans isolates دکتری دانلود 1394/11/25
قائم مقامی سهیل ارزیابی آلودگی‌های قارچی نمونه‌های خوراک طیور کارخانجات تولید خوراک با تاکید بر قارچ‌های مولد آفلاتوکسین و تعیین میزان سم
زاهدی نژاد سودابه بررسی تاثیر اسانس های آویشن، ژرانیوم، زیره و مورد بر ممانعت از رشد و تولید توکسین در گونه های قارچی آسپرژیلوس فلاووس و فوزاریوم مونیلی فرم
رضا شاهی Economic and Political Dimensions of Cyber Attacks (2000-2015) Case Studies: Anti Iranian Cyber Attacks کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
سمیه شاهرخ شهرکی Identification of human vulvo vaginal candida glabrata isolates by molecular method and assessment of antifungal activity of Allium jesdianium extract against this isolates دکتری دانلود 1395/07/06
شفیعی لیالستانی شبنم مقایسه ژنوتایپینگ جدایه های میکروسپوروم کنیس و ارزیابی پلی‏مورفیسم قبل و بعد از تیمار با اسانس گیاهی
آزاده شجاعی استبرق تایپینگ مولکولی جدایه های تریکوفایتون ویولاسئوم جدا شده در ایران بـه روش RAPD- PCR دکتری دانلود 1383
نجمه شیخ زاده مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ( Eucalyptus globules labill ) و آویشن شیرازی ( Zataria multiflora bioss ) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) دکتری دانلود 1387/06/24
گل ناز شرفی مقایسه مولکولی جدایه های مختلف آسپرجیلوس فومیگاتوس ( آسپرژیلوس فومیگاتوس ) با توجه به بیان ژن HSP70 در درجه حرارت های مختلف دکتری دانلود 1391/11/28
مصطفی شریف روحانی بررسی کاربرد برخی اسانس های گیاهی در کنترل آلودگی های قارچی تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان بعنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی دکتری دانلود 1383
عقیل شریف زاده جداسازی و شناسایی فلور قارچی دستگاه تناسلی شترهای ماده تک کوهانه دکتری دانلود 1388/06/23
عقیل شریف زاده تاثیر اسانس گیاه زنیان بر شکل گیری بیوفیلم و ژن های موثر بر آن در جدایه های دهانی کاندیدا آلبیکنس بیماران HIV+ دکتری دانلود 1392/10/01
شبنم شفیعی لیالستانی مقایسه ژنوتایپینگ جدایه های میکروسپوروم کنیس و ارزیابی پلی‏مورفیسم قبل و بعد از تیمار با اسانس گیاهی دکتری دانلود 1392/02/04
حجت اله شکری شناسایی فلور قارچی هوای شهر بابل و حومه دکتری دانلود 1376
حجت ‌اله شکری ارزیابی اثرات تحریکی ایمنی ذاتی کونژوگه بتاگلوکان قارچی و اسانس آویشن شیرازی در حیوان مدل دکتری دانلود 1385
مجید شهابی بررسی الگوی انتشار و میزان آلودگی به قارچ های کپکی و مخمری در مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1389/10/12
نسترن شهبازیان مطالعه آلودگی های قارچی در تخم و مولدین قزل آلای رنگین کمان استان کرمانشاه با تاکید بر قارچ های خانواده ساپرولگنیا دکتری دانلود 1388/04/28
دبیریان شهریار جداسازی و شناسایی فلور قارچی شیر خام تحویلی به یک کارخانه شیر پاستوریزه در تهران و ارزیابی توانایی سم زایی و تولید آنزیم قارچ های جدا شده و تاثیر فرایندهای حرارتی بر روی آنها
عشقی شهین مطالعه اثرات کاندیدیازیس سیستمیک در جمعیت لنفوسیتی طحال موش های balb/c تحریک شده با ( con A,PW ) کارشناسی ارشد
غلامحسین صیاد بررسی داروهای ضدقارچی و مکانیسم اثر آنها دکتری 1373
پریا صمدی طاری بررسی برون تنی اثرات ضد قارچی منتول به تنهایی و در ترکیب با داروهای نیستاتین و ایتراکونازول بر علیه جدایه های استاندارد و دهانی کاندیدا گلابراتا و کاندیدا کروزئی دکتری دانلود 1396/01/28
ذیگلری طاهره تولید آنتی بادی پلی کلونال IgY در مقابل Hsp90 کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی تاثیر درمانی و پروفیلاکتیک آن در عفونت سیستمیک و مخاطی کاندیدیازیس در موش BALB/C
فرزاد طلاکش مایکوتوکسین ها و اثر آن بر روی سیستم ایمنی دکتری دانلود 1372
پری ناز عاطفی بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در جلوگیری از رشد قارچ پنی سیلیوم سیترینوم در پنیر پیتزا دکتری دانلود 1389/07/28
مقداد عبداله نقش قارچهای ساپروفیت در عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی انسان و حیوان دکتری دانلود 1373
سمانه عیدی جداسازی و تفکیک گونه های مخمری مالاسزیا از گوش و پوست حیوانات بیمار و سالم ارجاعی به درمانگاه دام های کوچک و تایپینگ مولکولی آنها دکتری دانلود 1388/04/30
احمد عرفان منش جداسازی و تخلیص برخی از پپتیدهای ضدمیکروبی پوست قورباغه مردابی ایران ( Rana ridubunda ) و ارزیابی اثرات ضدقارچی و تعدیل کنندگی ایمنی آنها دکتری دانلود 1392/09/17
شهین عشقی مطالعه اثرات کاندیدیازیس سیستمیک در جمعیت لنفوسیتی طحال موش های balb/c تحریک شده با ( con A,PW ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
شریف زاده عقیل جداسازی و شناسایی فلور قارچی دستگاه تناسلی شترهای ماده تک کوهانه
شریف زاده عقیل تاثیر اسانس گیاه زنیان بر شکل گیری بیوفیلم و ژن های موثر بر آن در جدایه های دهانی کاندیدا آلبیکنس بیماران HIV+
احمدآشکار علی تاثیر دارو های مضعف سیستم ایمنی در پیدایش عفونت های قارچی فرصت طلب
احمدآشکار علی تاثیر داروهای مضعف سیستم ایمنی در پیدایش عفونت های قارچی فرصت طلب
گلباز علی جداسازی عوامل قارچی پاتوژن و ساپروفیتی پوست و ضمائم آن در اسبهای شهرستان ساوجبلاغ و حومه
آذروندی علیرضا جداسازی و شناسایی فلور قارچی قسمت خارجی دستگاه تولید مثل در مادیان و بررسی اثر اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ژن مقاومت دارویی (ERG11) در جدایه های کاندیدا کروزئی
مختاری علیرضا بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی بیان ژن( FUM1 و ITS ) قارچ های فوزاریوم و رتیسیلیوئیدستوکسین زای جداسازی شده در ایران، به روش RT-PCR کارشناسی ارشد
نائینی علیرضا ارزیابی اثر عصاره های گیاهان کاکوتی((Ziziphora tenuir ،گلپر (( Heracleum persicum و رازیانه Foeniculum vulgare)) بر فعالیت ماکروفاژ صفاقی موش و نوتروفیل ( تولید نیتریک اکساید، تحریک انفجار تنفسی و کشتار ) علیه مخمر کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
بهرام عین الهی معصوم علت شکل‌گیری و تداوم گروه‌های ضدسیستمی در نظم‌های منطقه‌ای: مطالعه موردی خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/15
سحر غفاری خلیق مولکولار تایپینگ میکروسپورم کنیس جدا شده از انسان و حیوان در ایران دکتری دانلود 1383
صیاد غلامحسین بررسی داروهای ضدقارچی و مکانیسم اثر آنها
اکرمی مهاجر فاطمه مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی بر روی رشد و تولید سیترینین به وسیله پنی سیلیوم سیترینوم در روند نگهداری پنیر سفید
امینی نجفی فاطمه ارزیابی اثرات فومینیزین در تولید برخی سایتوکاین ها و بیان IL2 و IL4 و تغییرات بافتی ناشی از سم در موش BALB/C
مهناز فتاحی نیا ارزیابی بره موم ایرانی ( Iranian propolis ) در افزایش تولید برخی سایتوکاین های Th1 در موش های پیر و افزایش مقاومت آنها در کاندیدیازیس سیستمیک دکتری دانلود 1391/06/15
فیروزبخش فرید جداسازی قارچ برانکیوماسیس از ضایعات آبشش کپور ماهیان و ارزیابی ضایعات پاتولوژیک در آن
طلاکش فرزاد مایکوتوکسین ها و اثر آن بر روی سیستم ایمنی
کتیرائی فرزاد تعیین ژنوتایپ و الگوی حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدای جداشده از بیماران HIV مثبت مبتلا به کاندیدیازیس در ایران
فرید فیروزبخش جداسازی قارچ برانکیوماسیس از ضایعات آبشش کپور ماهیان و ارزیابی ضایعات پاتولوژیک در آن دکتری دانلود 1383
سپیده فهیمی راد مطالعه الگوی توزیع و اندازه جمعیت مالاسزیا پکی درماتیس در پوست و مخاط نواحی آناتومیکی مختلف بدن سگ های مبتلا به درماتیت آتوپیک و سگ های سالم و مقایسه آن ها دکتری دانلود 1389/11/23
مریم قیاسی تعیین الگوی مولکولی و پروتئینی قارچ های آبزی بیماریزا ( ساپرولگنیا ) جدا شده از تخم های آلوده ماهیان خاویاری و استخوانی مراکز تکثیر و پرورش استان مازندران دکتری دانلود 1387/11/27
مریم قیاسی جداسازی و شناسایی گونه های توکسین زای فوزاریوم از نمونه های غذایی دامی و ضایعات ماهی دکتری دانلود 1376
سهیل قائم مقامی ارزیابی آلودگی‌های قارچی نمونه‌های خوراک طیور کارخانجات تولید خوراک با تاکید بر قارچ‌های مولد آفلاتوکسین و تعیین میزان سم دکتری دانلود 1394/11/28
حسن قربانی چوبقلو Study the survival rate of Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus acidophilus La5 with and without honey in simulated gastrointestinal juice condition and their effects on gastrointestinal tract (GIT) in Rat دکتری دانلود 1394/06/31
بهزاد قوجایی Confronting With the Impact of the US and the Western Political Economy کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
سیمین سادات کیائی ارزیابی بیان ژن های 1 CDR و PDH1 در جدایه های کاندیدا گلابراتای مقاوم به فلوکونازول جدا شده از افراد +HIV و اثرات اسانس مرزنجوش بر منع بیان این ژنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/01
فرزاد کتیرائی تعیین ژنوتایپ و الگوی حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدای جداشده از بیماران HIV مثبت مبتلا به کاندیدیازیس در ایران دکتری دانلود 1388/08/02
حمیدرضا کریمی بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
دیوبند کلثوم شناسایی مورفولوژی جدایه‌های فوزاریوم از نمونه‌های گیاهی در استان گیلان و اثر اسانس آویشن باغی روی بیان ژن توکسین‌زا کارشناسی ارشد
اکبری آزاد گیتا جداسازی و شناسایی گونه های توکسین زای آسپرژیلوس در نمونه های غذایی و هوا
علی گلباز جداسازی عوامل قارچی پاتوژن و ساپروفیتی پوست و ضمائم آن در اسبهای شهرستان ساوجبلاغ و حومه دکتری دانلود 1374
شرفی گل ناز مقایسه مولکولی جدایه های مختلف آسپرجیلوس فومیگاتوس ( آسپرژیلوس فومیگاتوس ) با توجه به بیان ژن HSP70 در درجه حرارت های مختلف
حسن گندمی نصرآبادی مطالعه اثر اسانس آویشن شیرازی روی رشد آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین در پنیر سفید دکتری دانلود 1386
شهابی مجید بررسی الگوی انتشار و میزان آلودگی به قارچ های کپکی و مخمری در مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رنجکش محسن بررسی آلودگی های قارچی در کارخانجات جوجه کشی اصفهان
هادیان محمدجلال بررسی و مطالعه آلودگی خاک و گیاهان استان خراسان از نظر اکتینومیت ها و قارچ های بیماری زا
موسوی محمدحسین بررسی مقایسه ای رویکرد دیپلماسی منطقه ای افغانستان در اتحادیه سارک و سازمان اکو؛ مدیریت امنیت و توسعه کارشناسی ارشد
رضا محمدصالحی ارزیابی پروفایل مولکولی آلترناریا آلترناتا قبل و بعد از تیمار با اسانس زنیان کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/10
حاج اکبری محمود بررسی گزارش موارد آلودگی های قارچی و باکتریایی پوشال های بستر مرغداری های گوشتی دماوند از سال 1375 تا 1380 کارشناسی ارشد
خلف رضایی محمود COMPARETIVE ANALYSISOF REPUBLICAN AND DEMOCRATADMINISTRATIONS’ APPROACH OWARDS US UNILATERALSANCTIONS AGAINST IRAN (BUSH AND OBAMA ADMINISTRATIONS) کارشناسی ارشد
خلف رضایی محمود بررسی تطبیقی رویکرد دولت¬های جمهوری¬خواه بوش پسر و دموکرات اوباما در قبال تحریم¬های یکجانبه امریکا علیه ایران کارشناسی ارشد
رسولی محمودرضا نقش فاکتورهای سرمی در ممانعت از رشد کاندیدا آلبیکس در شرایط آزمایشگاهی
علیرضا مختاری بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی بیان ژن( FUM1 و ITS ) قارچ های فوزاریوم و رتیسیلیوئیدستوکسین زای جداسازی شده در ایران، به روش RT-PCR کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مهرداد مدیر صانعی بررسی مقایسه های استفاده از زئولیت طبیعی ساکارومیس، سرویسیه وبی سولفیت سدیم جهت کاهش اثرات آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1379
پژمان میرشکرایی ارزیابی اثرات آفلاتوکسین B بر تولید و ماندگاری اسپرم قوچ ‌نژاد شال دکتری دانلود 1384
قیاسی مریم تعیین الگوی مولکولی و پروتئینی قارچ های آبزی بیماریزا ( ساپرولگنیا ) جدا شده از تخم های آلوده ماهیان خاویاری و استخوانی مراکز تکثیر و پرورش استان مازندران
قیاسی مریم جداسازی و شناسایی گونه های توکسین زای فوزاریوم از نمونه های غذایی دامی و ضایعات ماهی
شریف روحانی مصطفی بررسی کاربرد برخی اسانس های گیاهی در کنترل آلودگی های قارچی تخم ماهیان قزل آلای رنگین کمان بعنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی
یوسف مصطفی لو ارزیابی کیفی منی آلوده به قارچ در گاو نر دکتری دانلود 1382
زهرا معصومی مغانلو ارزیابی کارایی دیاتومیت جهت کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1384
عبداله مقداد نقش قارچهای ساپروفیت در عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی انسان و حیوان
سلطانی مینو اثرات خوراکی جلبک آتروسپیرا پلتنسیس در کاهش عفونت کاندیدیازیس سیستمیک باتحریک سایتوکاینهای (TNF-α, IFN-γ) در موشهای Balb/c
محمدحسن مینوییان حقیقی اثرهای ضدآسپرژیلوس و ضدآفلاتوکسین اسانس های زیره ی سبز ( Cuminum cyminum )، کاکوتی ( Ziziphora clinopodioiedes ) و سیا ه دانه ( Nigella sativa ) رویش یافته در منطقه خراسان و ارزیابی محل اثر آن ها دکتری دانلود 1389/03/31
تقوی ملائی مهدی Evaluation of anti-tumor effect of zymosan derived from Saccharomyces cerevisiae in melanoma
ساوه درودی مهدی نقش عوامل مستعد کننده در ایجاد عفونت های قارچی
مدیر صانعی مهرداد بررسی مقایسه های استفاده از زئولیت طبیعی ساکارومیس، سرویسیه وبی سولفیت سدیم جهت کاهش اثرات آفلاتوکسین B1 در جوجه های گوشتی
فتاحی نیا مهناز ارزیابی بره موم ایرانی ( Iranian propolis ) در افزایش تولید برخی سایتوکاین های Th1 در موش های پیر و افزایش مقاومت آنها در کاندیدیازیس سیستمیک
زهرا موسوی مطالعه تجربی هیستوپاتولوژی ازدیاد حساسیت فوری وتغییرات سایتوکاین های سرمی ناشی از استنشاق قارچ آلترناریا آلترناتا در موش BALB/c دکتری دانلود 1387/12/10
محمد موسوی مطالعه حداقل غلظت ممانعت کننده ( MIC ) و اثرات ضد قارچی ترکیب برخی از اسانس های گیاهی بر تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) و مقایسه آن با مالاشیت گرین دکتری دانلود 1388/03/03
محمدحسین موسوی بررسی مقایسه ای رویکرد دیپلماسی منطقه ای افغانستان در اتحادیه سارک و سازمان اکو؛ مدیریت امنیت و توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
علیرضا نائینی ارزیابی اثر عصاره های گیاهان کاکوتی((Ziziphora tenuir ،گلپر (( Heracleum persicum و رازیانه Foeniculum vulgare)) بر فعالیت ماکروفاژ صفاقی موش و نوتروفیل ( تولید نیتریک اکساید، تحریک انفجار تنفسی و کشتار ) علیه مخمر کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی دکتری دانلود 1388/04/30
شیخ زاده نجمه مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ( Eucalyptus globules labill ) و آویشن شیرازی ( Zataria multiflora bioss ) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio )
شهبازیان نسترن مطالعه آلودگی های قارچی در تخم و مولدین قزل آلای رنگین کمان استان کرمانشاه با تاکید بر قارچ های خانواده ساپرولگنیا
دنیا نیک آیین ارزیابی فلور مخمری روده طیور و نقش برخی از عوامل بر آن دکتری دانلود 1387/06/13
دنیا نیک آیین ارزیابی عملکرد سه نوع عسل ایرانی در ایجاد مقاومت ذاتی علیه آسپرجیلوزیس ( آسپرژیلوزیس ) مهاجم در موش های BALB/c دکتری دانلود 1391/12/21
محمدجلال هادیان بررسی و مطالعه آلودگی خاک و گیاهان استان خراسان از نظر اکتینومیت ها و قارچ های بیماری زا دکتری 1370
مصطفی لو یوسف ارزیابی کیفی منی آلوده به قارچ در گاو نر
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی و روابط بین الملل 2102010 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سیاست خارجی آمریکا 2102043 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تحول مفاهیم در روابط بین الملل 2102092 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
انقلاب اسلامی و روابط بین الملل 2102010 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست خارجی آمریکا 2102043 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحول مفاهیم در روابط بین الملل 2102092 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت بحران های بین المللی 2102050 2 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/31(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی و روابط بین الملل 2102010 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
تحول مفاهیم در روابط بین الملل 2102092 2 02 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی آمریکا 2102043 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی آمریکا 2102043 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1