اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اکبر ولیزاده

اکبر ولیزاده

اکبر ولیزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار مسائل روز آسیای مرکزی و قفقاز 2106189 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فرهنگ ملیت و قومیت در آسیای مرکزی و قفقاز 2106183 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106236 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 07 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز 2106185 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1