اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اکبر ولیزاده

اکبر ولیزاده

اکبر ولیزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهری ابراهیم Geo-economics role and position of Iran and turkey in network order of Middle East and central Asia
محمد آثارتمر عوامل داخلی گسترش سلفی‌گری در آسیای مرکزی (1991- 2014) دکتری دانلود 1393/12/17
مسعود احمدی سیاست انرژی ایالات‌متحده آمریکا در دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
عباس پور آرزو بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد
مکوندی آرش فدرالیسم و تمرکز در دوره ی اول ریاست جمهوری پوتین (2008-2000) کارشناسی ارشد
یوسف باقری بررسی عوامل مؤثر بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
اسما برزین خلیفه لو تاثیر بحران قره باغ بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه و ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهدی بلورچی زاده تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
سمیرا حیدریان Место терроризмом в политике национальной безопасности России и контролыи программы правительства کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
سیاوش دارابی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی: اهداف و اقدامات کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
آناهیتا رجبی Effects of Internal factors on spread of fundamentalism in Central Asia کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
سارا روا موانع گسترش روابط اقتصادی ایـران و روسیـه کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/08
نسا زاهدی بررسی مقایسه ای عملکرد سیاسی، اقتصادی دولت در مصر و ترکیه در فرآیند جهانی شدن(1990-2010) دکتری دانلود 1393/05/11
روا سارا موانع گسترش روابط اقتصادی ایـران و روسیـه کارشناسی ارشد
دارابی سیاوش سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی: اهداف و اقدامات کارشناسی ارشد
سعیدیان سمیرا Место терроризмом в политике национальной безопасности России и контролыи программы правительства کارشناسی ارشد
سمیه شفیعی تأثیر نهادهای فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان بر روابط دو کشور کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
حامد شهبازی تاثیرنوسازی اقتصادی بر سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
آزاده شوشتری Investigating Operation of Al-Alam and Al-Jazeera News Channels During Bahrain Uprising کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نسرین صادقی چیمه جایگاه روسیه در اوراسیای مرکزی از نگاه نظریه هژمونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
ابراهیم طاهری Geo-economics role and position of Iran and turkey in network order of Middle East and central Asia دکتری دانلود 1394/07/01
آرزو عباس پور بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
حمیدرضا عزیزی China’s Influence Strategy in Central Asia and its Impacts on the Islamic Republic of Iran’s National Interests دکتری دانلود 1394/06/30
شیوا علیزاده تمایلات توسعه گرایانه در روابط ترکیه با آسیای مرکزی و قفقاز در دوران پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
سارا فرزانه The Impact of Econimic Globalization on Per Capita Income Inequality in Kyrgyzstan and Uzbekistan کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
فاطمه قدبیگی Impacts of Developments of US-Russia Relations on Azerbaijan Republic’s Military Orientations and Activities (1991-2012) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بهروز قزل تأثیر بنیان های اجتماعی قبیله ای بر ساختار قدرت سیاسی در ترکمنستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
جان محمد قلی زاده تحریم‌های غرب علیه روسیه و تأثیر آن بر روابط جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
پیمان کاویانی فر علل و دلایل اصلاحات در قوانین اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ابراهیم کریمی نظامی شدن دریای خزر و تهدیدات امنیت منطقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
ایوب کلاته شوری The Impact of Sufism on Political Life in Central Asia Post-Independence Era کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
علیرضا کوثری ژئوپلیتیک آب‌های مشترک افغانستان و آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حسین گوهری بهجت آبادی روابط چین و روسیه در آسیای مرکزی از 2000 تا 2016 کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
شعیب محمدی Russian nuclear policy with Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
مریم مختارپور آمریکا ستیزی در روسیۀ پوتینی (2015-2000) کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/05
احمد مرتضوی شاهم آبادی Barriers to Expand Economic Relations Between Iran and the Republic of Uzbekistan کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/10
جعفر مقدم تاثیر انحصار قدرت های بزرگ هسته ای در عاری سازی منطقه آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
آرش مکوندی فدرالیسم و تمرکز در دوره ی اول ریاست جمهوری پوتین (2008-2000) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
مریم نظامی تأثیر ایدئولوژی پان‌ترکیسم بر شکل‌‌گیری جمهوری آذربایجان (1870- 1920) دکتری دانلود 1394/07/13
بهزاد نوشیروانی تهرانی بررسی موانع گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و گرجستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
یاسر هاشم زادگان پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهاجرت از آسیای مرکزی به فدراسیون روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی آسیای مرکزی و قفقاز 2106242 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی قفقاز 2106184 2 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 10 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 08 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106236 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تاریخ اجتماعی سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106179 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
فرهنگ ملیت و قومیت در آسیای مرکزی و قفقاز 2106183 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سمینار مسائل روز آسیای مرکزی و قفقاز 2106189 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 07 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اقتصاد سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106236 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز 2106185 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1