اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی

عباس کریمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضائی‌نژاد. امیرحسین سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
مهتا احدی حمایت های مالی از حق اختراع براساس قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/17
روح اله آخوندی اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان دکتری دانلود 1389/06/31
محمد آذین The Principle of the Initiative of Parties in Civil Proceedings کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/31
طاهره ایران مهر محدودیت های اعمال حاکمیت در اراضی کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
هدی اسدالهی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
عرب اسماعیل قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تامینی و موقتی در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
شوهانی اعظم وجوب طلاق خلع بر مرد کارشناسی ارشد
حسن آقامیری بررسی تعارض میان سند و شهادت در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/18
مظلومی اکرم بررسی وضعیت حقوقی اطفال خارج از نکاح کارشناسی ارشد
بخشنده آیلار حدود تصرفات راهن در عین مرهونه کارشناسی ارشد
مریم الماسی روابط شخصی و مالی زوجین در حقوق داخلی و حقوق بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/26
محسنی الهه بررسی تطبیقی حضانت کودکان در فقه امامیه ، قوانین موضوعه ایران و حقوق فرانسه کارشناسی ارشد
سپاهی امیر مقایسه سند رسمی با سند الکترونیکی مطمئن (داده‌پیام مطمئن) کارشناسی ارشد
بزرگمهر امیرعباس تاثیر روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی
بزرگمهر امیرعباس توقیف قضایی اموال کارشناسی ارشد
آیلار بخشنده حدود تصرفات راهن در عین مرهونه کارشناسی ارشد دانلود 1386
گیتی براهیمی اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی کارشناسی ارشد دانلود 1380
امیرعباس بزرگمهر تاثیر روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی دکتری دانلود 1389/06/31
امیرعباس بزرگمهر توقیف قضایی اموال کارشناسی ارشد دانلود 1384/06/31
حمیدرضا پرتو داوری در قراردادهای اداری دکتری دانلود 1391/04/19
ملکوتی پریسا قابلیت ارجاع اختلافات ناشی از اموال فکری به داوری کارشناسی ارشد
مجید پوراستاد نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت دکتری دانلود 1385
زهرا پور رشید حدود صلاحیت داور کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمید پورصفایی سکوت در حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1386/02/29
راضیه حیدری قلمرو حقوق مالکیت فکری در ارقام( واریته‌های) جدید گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
آقامیری حسن بررسی تعارض میان سند و شهادت در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
رضوانی دهاقانی حسن جواز فروش و تبدیل مال موقوفه از منظر فقه و حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
محسنی حسن اداره جریان دادرسی مدنی (برپایۀ نظریۀ همکاری میان طرفین دعوا و دادرس)
عاشوری حسین بررسی حقوقی تقسیم ملک کارشناسی ارشد
کمالی اردکانی حسین شروط باطل غیر مبطل کارشناسی ارشد
مهدی حمامی شاه عباسیان دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
پورصفایی حمید سکوت در حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسه کارشناسی ارشد
صالح خدری اصول اجباری دادرسی در داوری تجاری بین المللی دکتری دانلود 1392/06/25
نجما خوشرو حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبداء جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
عباسعلی دارویی قائم مقامی با پرداخت دکتری دانلود 1383
مرسلی یدالله نظم عمومی در اعمال حقوقی کارشناسی ارشد
نرگس دباغی کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا کارشناسی ارشد
یوسف درویشی هویدا شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
حیدری راضیه قلمرو حقوق مالکیت فکری در ارقام( واریته‌های) جدید گیاهی کارشناسی ارشد
عبدالله رجبی احقاق شخصی حق دکتری دانلود 1392/03/19
فاطمه رحمتی مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1385
شکوهی زاده رضا قواعد عمومی عقود تبعی
شکوهی زاده رضا مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد
فرج الله رضایی نژاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضائی‌نژاد. امیرحسین سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسن رضوانی دهاقانی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه از منظر فقه و حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عبدالرحمان زارع پور جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/20
علی زندوکیلی ساز و کار حقوقی حمایت از نام تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/04
پور رشید زهرا حدود صلاحیت داور کارشناسی ارشد
مصطفی سالاری تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با تاکید بر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 58 شورای انقلاب کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی اکبر سبحانی نظارت مؤثر بر اجرای صحیح رأی مدنی و اجرای ثبت کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
امیر سپاهی مقایسه سند رسمی با سند الکترونیکی مطمئن (داده‌پیام مطمئن) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
مرضیه سخی طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
لیلا سررشته داری بررسی عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/14
علی پور قوشچی سلمان دیون پولی ( تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است) کارشناسی ارشد
ظهوری سمیه بررسی حقوقی شرط فعل کارشناسی ارشد
مصطفی شعبانی مراجع شبه قضائی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا شکوهی زاده مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضا شکوهی زاده قواعد عمومی عقود تبعی دکتری دانلود 1389/03/12
اعظم شوهانی وجوب طلاق خلع بر مرد کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
مجید صادقی انتقال حق اختراع در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه دکتری دانلود 1393/06/30
علی اصغر صانعیان ایقاع معلق کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/15
نصری صدیقه قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
ایران مهر طاهره محدودیت های اعمال حاکمیت در اراضی کشاورزی کارشناسی ارشد
سمیه ظهوری بررسی حقوقی شرط فعل کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
مصطفی ظهوری تبیین رابطه اثر ذات با اوصاف اعمال حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/12
دارویی عباسعلی قائم مقامی با پرداخت
زارع پور عبدالرحمان جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین کارشناسی ارشد
اسماعیل عرب قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تامینی و موقتی در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/18
مهدی عطائی بررسی شرط ضمان امین کارشناسی ارشد 1387/4/1
منصور عظیمی تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/06
صانعیان علی اصغر ایقاع معلق کارشناسی ارشد
سلمان علی پور قوشچی دیون پولی ( تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است) کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضا علیخانی Common rules for exemption of civil Liability in Iranian and English Law and Imamie jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
رحمتی فاطمه مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کارشناسی ارشد
رضایی نژاد فرج الله مسئولیت مدنی شهرداری ها در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
محمد فرزانگان شورای حل اختلاف بر مبنای قانون 1387 کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محسن قاسمی شکل گرایی در حقوق مدنی دکتری دانلود 1385
محمود کاظمی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی (با مطالعه تطبیقی) دکتری دانلود 1384
محسن کالجی تعهد به ترک فعل کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمدجواد کیانی فیض آبادی مطالعه تطبیقی سلب مالکیت برای منافع عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
حسین کمالی اردکانی شروط باطل غیر مبطل کارشناسی ارشد 1383/05/07
براهیمی گیتی اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی کارشناسی ارشد
پوراستاد مجید نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت
قاسمی محسن شکل گرایی در حقوق مدنی
الهه محسنی بررسی تطبیقی حضانت کودکان در فقه امامیه ، قوانین موضوعه ایران و حقوق فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
حسن محسنی اداره جریان دادرسی مدنی (برپایۀ نظریۀ همکاری میان طرفین دعوا و دادرس) دکتری دانلود 1388/11/28
آذین محمد The Principle of the Initiative of Parties in Civil Proceedings کارشناسی ارشد
فرزانگان محمد شورای حل اختلاف بر مبنای قانون 1387 کارشناسی ارشد
والائی محمد شرط معلق کارشناسی ارشد
حکیمه محمدی مالکیت عمومی در حوزه اموال فکری کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/24
مسلم محمدزاده «تأثیر حقوق اساسی بر حقوق خصوصی» دکتری دانلود 1394/07/14
ناهید محمدی عراقی سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد دانلود 1383
کاظمی محمود مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی (با مطالعه تطبیقی)
یدالله مرسلی نظم عمومی در اعمال حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1381
سخی مرضیه طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
موفقی مژگان پذیرش سند در دادگاه
سالاری مصطفی تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با تاکید بر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 58 شورای انقلاب کارشناسی ارشد
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضائی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
ظهوری مصطفی تبیین رابطه اثر ذات با اوصاف اعمال حقوقی کارشناسی ارشد
خدیجه مظفری تعهد تخییری دکتری دانلود 1393/06/24
اکرم مظلومی بررسی وضعیت حقوقی اطفال خارج از نکاح کارشناسی ارشد دانلود 1383
پریسا ملکوتی The ability of intellectual property dispute to arbitration کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
حمامی شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
عطائی مهدی بررسی شرط ضمان امین کارشناسی ارشد
مژگان موفقی پذیرش سند در دادگاه دکتری دانلود 1387/06/31
اسود نادیا میانجیگری در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
صحرائی موانه نادر مطالعه حقوقی توافقات پیوندی کارشناسی ارشد
محمدی عراقی ناهید سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد
خوشرو نجما حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبداء جغرافیایی کارشناسی ارشد
دباغی نرگس کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا کارشناسی ارشد دانلود 1386/05/10
صدیقه نصری قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/07
شادی نوروز نشانه‌های جغرافیایی در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
اسدالهی هدی شناسایی و دسته بندی ادعاهای پیمانکاری و بررسی جایگاه آنها از منظر قانون کارشناسی ارشد
محمد والائی شرط معلق کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی تطبیقی 2105203 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی تطبیقی 2105167 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1