اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اشرف نظری

علی اشرف نظری

علی اشرف نظری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112303
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شفیع پور ابراهیم جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی؛ فرصت‌ها و تهدیدها کارشناسی ارشد
فرزانه احسان تأثیر جنبش ادبی – فلسفی رومانتیسیسم بر نقد نیچه از مبانی روشنگری کارشناسی ارشد
عطارزاده بهزاد تاثیر فرهنگ سنتی، مذهبی و مدرن بر هویت‌های سیاسی در ایران (1320 تا 1332 ه.ش) کارشناسی ارشد
شهریاری حیدر بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش سیاسی)مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران( کارشناسی ارشد
نجف زاده رضا بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه
موسوی سید رضا Neutrality in political theory of John Rawls
زیرکی حیدری علی روشنفکران و مفهوم خویشتن در ایران معاصر کارشناسی ارشد
قربانی فاطمه رسانه های نوین و تحولات خاورمیانه(بررسی موردی کشور مصر)(انقلاب ژانویه 2011) کارشناسی ارشد
حسینی مرام فرید هویت فردی و توسعه سیاسی در ایران عصر پهلوی اول کارشناسی ارشد
کیانی قادر بررسی عملکرد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران کارشناسی ارشد
قنبری لقمان موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر استراتژی‌های ژئواکونومیکی ایالات متحده امریکا) کارشناسی ارشد
قلی پور مجتبی فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی نوین و تاثیر آن بر کنش جنبشهای اجتماعی کارشناسی ارشد
صیادی محمد روندها و چشم اندازهای اسلام سیاسی در مصر؛ ارزیابی آینده پژوهانه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزاد1 2101010 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی_سیاسی 2101147 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 11 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1396/03/20(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
روشهای مطالعه و یادگیری و کاربرد کامپیوتر در پژوهش 2101394 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1