اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اشرف نظری

علی اشرف نظری

علی اشرف نظری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112303
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شفیع پور ابراهیم جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی؛ فرصت‌ها و تهدیدها کارشناسی ارشد
فرزانه احسان تأثیر جنبش ادبی – فلسفی رومانتیسیسم بر نقد نیچه از مبانی روشنگری کارشناسی ارشد
شهرام آرمون تحلیل رفتارشناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 بر اساس تکنیک سناریوسازیمطالعه موردی (دانشجویان دانشگاه های تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/20
امان الله بابایی نیا آموزش عالی، جامعه پذیری مجدد و تاثیر آن بر همبستگی ملی(مطالعه مقایسه ای ایران و مالزی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
عطارزاده بهزاد تاثیر فرهنگ سنتی، مذهبی و مدرن بر هویت‌های سیاسی در ایران (1320 تا 1332 ه.ش) کارشناسی ارشد
شهره پیرانی An Analysis of Terrorism and Political Violence; the Case of ISIS دکتری دانلود 1395/12/16
فاطمه پناهی واکاوی مؤلفه های هویتی و تجلی آن در مشروعیت بخشی به ساختار قدرت سیاسی(گذار از پهلوی به جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/04
محمد تباشیر سوژه، هویت و معنا یابی در نظریه چندگانگی فرهنگی: نقد اندیشه های داریوش شایگان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
شهریاری حیدر بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش سیاسی)مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران( کارشناسی ارشد
فرید حسینی مرام هویت فردی و توسعه سیاسی در ایران عصر پهلوی اول کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
حسن رضا حسنوند تحلیل وفاق اجتماعی درکلانشهرکرج دکتری دانلود 1392/07/20
نجف زاده رضا بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه
سیدعلی روحانی اودایمونیا و تأثیر آن بر اندیشه های سیاسی یونان و روم باستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/18
علی زیرکی حیدری روشنفکران و مفهوم خویشتن در ایران معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
موسوی سید رضا Neutrality in political theory of John Rawls
ابراهیم شفیع پور جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی؛ فرصت‌ها و تهدیدها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حیدر شهریاری بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش سیاسی)مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران( کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمد صیادی روندها و چشم اندازهای اسلام سیاسی در مصر؛ ارزیابی آینده پژوهانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علیرضا صالح نیا حکمرانی شخص مدار، استقلال نهادی ارتش و انقلاب مقایسه عملکرد ارتش در جریان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/11
ادیبه عبدالرحمن شکل گیری هویت های قومی در سایه روانشناسی سیاسی : بررسی زندگینامه های مالکوم اکس ولنگستون هیوز کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/16
بهزاد عطارزاده تاثیر فرهنگ سنتی، مذهبی و مدرن بر هویت‌های سیاسی در ایران (1320 تا 1332 ه.ش) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
زیرکی حیدری علی روشنفکران و مفهوم خویشتن در ایران معاصر کارشناسی ارشد
حبیب اله فاضلی مساله هویت و هویت ملی در دوره جمهوری اسلامی (هویت ملتی و امتی) دکتری دانلود 1391/06/19
قربانی فاطمه رسانه های نوین و تحولات خاورمیانه(بررسی موردی کشور مصر)(انقلاب ژانویه 2011) کارشناسی ارشد
حسینی مرام فرید هویت فردی و توسعه سیاسی در ایران عصر پهلوی اول کارشناسی ارشد
احسان فرزانه تأثیر جنبش ادبی – فلسفی رومانتیسیسم بر نقد نیچه از مبانی روشنگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
کیانی قادر بررسی عملکرد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران کارشناسی ارشد
فاطمه قربانی رسانه های نوین و تحولات خاورمیانه(بررسی موردی کشور مصر)(انقلاب ژانویه 2011) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
علی قربان پور دشتکی گذار از روش به پساروشدر اندیشة سیاسی(بررسی روش در سپهر معرفت‌شناسی) دکتری دانلود 1391/11/30
مجتبی قلی پور فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی نوین و تاثیر آن بر کنش جنبشهای اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
لقمان قنبری موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر استراتژی‌های ژئواکونومیکی ایالات متحده امریکا) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
قادر کیانی بررسی عملکرد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
قنبری لقمان موقعیت ژئواکونومیک انرژی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر استراتژی‌های ژئواکونومیکی ایالات متحده امریکا) کارشناسی ارشد
قلی پور مجتبی فناوریهای اطلاعاتی-ارتباطی نوین و تاثیر آن بر کنش جنبشهای اجتماعی کارشناسی ارشد
صیادی محمد روندها و چشم اندازهای اسلام سیاسی در مصر؛ ارزیابی آینده پژوهانه کارشناسی ارشد
مریم مرادی خانواده و الگوی رفتار سیاسی؛ تبیین اقتدارگرایی از دیدگاه آدورنو کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
فاطمه مرسلی شکاف‌های اجتماعی نوپدید و امنیت ملی پایدار؛با تمرکز بر دغدغه‌های ایران 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
حمیدرضا ملک زاده Embodiment and the Transcendental Foundation of the Political دکتری دانلود 1396/10/27
سید رضا موسوی Neutrality in political theory of John Rawls دکتری دانلود 1391/12/27
رضا نجف زاده بنیان های الهیاتی و مابعدالطبیعی فلسفۀ سیاسی اسپینوزا:بازشناسی زمینه های جمهوری خواهانه دکتری دانلود 1392/03/20
مرجان نظری فرد A Psychological Investigation of Autocracy and Political Violence in irst Pahlavi Regime کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزاد1 2101010 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی روانشناختی سیاست 2101615 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های مطالعه و یادگیری و کاربرد کامپیوتر در پژوهش 2101394 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 11 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1396/03/20(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزاد1 2101010 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی _ سیاسی 2101147 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سمینار مسایل کشورهای جهان سوم 2101516 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
روش های مطالعه و یادگیری و کاربرد کامپیوتر در پژوهش 2101394 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1