اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112391
اتاق: 425
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه ابوالحسنی تحول مفهوم دموکراسی از " حکومت دموکراتیک" به "حکم روایی دموکراتیک" در پایان قرن بیستم دکتری دانلود 1388/07/12
جانسیز احمد طبیعت بشر در اندیشه سیاسی غرب کارشناسی ارشد
جانسیز احمد دگرش اصلاح طلبانه اسلام گرایی در ترکیه
علی اردستانی دموکراسی و علم دکتری دانلود 1387/12/13
علیرضا اسمعیل زاد بنیادهای هومنوتیکی جامعه ی باز کارشناسی ارشد دانلود 1380
صدر حقیقی یاشار ناسازگاری عدالت و آزادی در اندیشه راولز کارشناسی ارشد
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از " حکومت دموکراتیک" به "حکم روایی دموکراتیک"
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از حکومت دموکراتیک به حکم روایی دموکراتیک در پایان قرن بیستم
اصفهانی الهه مدرنیتـه و عقلانیت انتقادی در آرای یـورگن هابرماس کارشناسی ارشد
مهرداد امیدپور جدال هگل با قدما و متأخرین بر سر دولت کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/06
مصطفی انصافی پسامدرنیسم و بازگشت امر سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
فریدونی براتعلی اندیشه سیاسی اخوان الصفا کارشناسی ارشد
عارف برخورداری بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/02
سیمین بهبهانی تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی دانلود 1386/06/31
امیری فرد پریسا عقلانیت تکنولوژیک و رهایی بخشی دینی
احمد جانسیز طبیعت بشر در اندیشه سیاسی غرب کارشناسی ارشد دانلود 1378
احمد جانسیز دگرش اصلاح طلبانه اسلام گرایی در ترکیه دکتری دانلود 1385
محمدحسین جمشیدی بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی وشهید صدر دکتری دانلود 1379
یحیوی حمید فوکو و تحول در نظریه انتقادی کارشناسی ارشد
گروسی حمیدرضا فلسفه ی استعلایی کانت و تاثیر آن در مارکس کارشناسی ارشد
حمید یحیوی فوکو و تحول در نظریه انتقادی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
لطف اله خدایی راد خود و دیگری: مواجهه اندیشمندان ایران با غرب(1360-1320ش.) بر اساس چارچوب نظری باختین دکتری دانلود 1391/12/16
فاطمه دبیری صادق هدایت و امر سیاسی برآیندهای سیاسی برخورد سنت و مدرنیته در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محمدجواد رحیمی فروپاشی خلافت عثمانی و رشد گفتمان های تجددخواه در خاورمیانه (جهان عرب) کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/24
نصیری رضا نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی
سیدعلی روحانی اودایمونیا و تأثیر آن بر اندیشه های سیاسی یونان و روم باستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/18
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی ( رابطه با دیگری) در اندیشه هانا آرنت کارشناسی ارشد
مذهبی سارویه سازش بین آزادی فردی و مشارکت سیاسی (رابطه با دیگری) در اندیشه ها ناآرنت کارشناسی ارشد
امید سلطانی دموکراسی و جرم انگاری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بهبهانی سیمین تاثیر ادبیات و سینما بر گفتمان سیاسی
صفارزاده صادق سقراط از سه منظر کارشناسی ارشد
نادر صدقی عناصر زیبایی شناختی اسطوره سیاسی با تاکید بر سیاست رمانتیک کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/13
علی طاهرخانی سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس (1988-1969) کارشناسی ارشد دانلود 1370
برخورداری عارف بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84-1376)
خلجی عباس ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (84_ 1376) دکتری
محسن عباس زاده رادیکال دموکراسی و بازبینیِ پولیارشی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مبلغی عبدالمجید فقه و دموکراسی: بررسی نسبت «دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر» و «حقوق‎گرایی در فقه سیاسی شیعه»
مجتبی عزیزی سعادت و آزادی از منظر لیبرال‌ها و اجتماع‌گرایان تلاش برای یافتن رویکردی خاص جامعه ایرانی دکتری دانلود 1390/07/25
اردستانی علی دموکراسی و علم دکتری
اشرف نظری علی مدرنیته و هویت سیاسی: واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران
تدین موغاری علی رابطه نظریه و عمل به عنوان مبنای کار روشنفکری: بررسی موردی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد
طاهرخانی علی سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس (1988-1969) کارشناسی ارشد
اسمعیل زاد علیرضا بنیادهای هومنوتیکی جامعه ی باز کارشناسی ارشد
دبیری فاطمه صادق هدایت و امر سیاسی برآیندهای سیاسی برخورد سنت و مدرنیته در آثار صادق هدایت کارشناسی ارشد
تقی لو فرامرز هستی شناسی اجتماعی و نظریه سیاسی رئالیستی(بررسی و نقد قابلیت‌های فرانظری رئالیزم انتقادی در برابر پوزیتویسم، هرمنوتیک و پست‌مدرنیسم در نظریه سیاسی)
براتعلی فریدونی نظریه های عدالت اجتماعی و تحول آن در اندیشه های اسلامی دکتری دانلود 1391/11/16
محمد تقی قزلسفلی هنر و سیاست تحلیل عملکرد سیاست در هنر، با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی دکتری دانلود 1381
بوستانی کیانوش مرگ امر سیاسی "رسانه ها و وانموده گی معنا در حوزه عمومی" کارشناسی ارشد
شمس دولت آبادی لعیاالسادات آیزایا برلین و نسبت میان لیبرالیسم و کثرت گرایی ارزشی کارشناسی ارشد
قزلسفلی محمد تقی هنر و سیاست تحلیل عملکرد سیاست در هنر، با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی
رحیمی محمدجواد فروپاشی خلافت عثمانی و رشد گفتمان های تجددخواه در خاورمیانه (جهان عرب) کارشناسی ارشد
جمشیدی محمدحسین بررسی و تبیین نظریه عدالت (قسط) با تکیه بر دیدگاههای سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی وشهید صدر
یوسفی محمدرضا پایه های معرفت شناختی ایدئولوژی در اندیشه کارل پوپر کارشناسی ارشد
بینش محمد وحید ناسازگاری مولفه های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر
مقدم شاد محمود رضا مفهوم اقلیت و دموکراسی سوژه و هویت در فرهنگ سیاسی دموکراتیک کارشناسی ارشد
پنداشته پور مصطفی ماکس وبر و مسئله عقلانیت در مدرنیته کارشناسی ارشد
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
شریفی مهدی بررسی آرا سیاسی ماکیاولی در شهریار و گفتارها با تاکید بر مفهوم جمهوری خواهی جدید کارشناسی ارشد
امیدپور مهرداد جدال هگل با قدما و متأخرین بر سر دولت کارشناسی ارشد
صدقی نادر عناصر زیبایی شناختی اسطوره سیاسی با تاکید بر سیاست رمانتیک کارشناسی ارشد
رضا نصیری نسبت و رابطه متافیزیک و اندیشه سیاسی در اندیشه پسامتافیزیکی دکتری دانلود 1391/07/05
محمدرضا یوسفی پایه های معرفت شناختی ایدئولوژی در اندیشه کارل پوپر کارشناسی ارشد دانلود 1380
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار سیاسی غرب تا نیمه اول قرن نوزدهم 2101291 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی در غرب 2 2101392 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی در غرب 2 2101392 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلیات دانش سیاسی 2101116 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در شرق باستان 2101522 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار سیاسی غرب تا نیمه اول قرن نوزدهم 2101291 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی درغرب 1 2101391 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار سیاسی غرب تا نیمه اول قرن نوزدهم 2101291 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در غرب 2 2101392 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی علم سیاست 2101396 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی در شرق باستان 2101522 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار سیاسی غرب تا نیمه اول قرن نوزدهم 2101291 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اندیشه سیاسی درغرب 1 2101391 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1