اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا ذاکراصفهانی

علیرضا ذاکراصفهانی

علیرضا ذاکراصفهانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112311
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
ایدئولوژی های سیاسی معاصر (غرب_اسلام _ایران) 2101371 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
جنبش غیر متعهدها 2101102 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
اصول روابط بین الملل 2101388 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه