اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا ذاکراصفهانی

علیرضا ذاکراصفهانی

علیرضا ذاکراصفهانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112311
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایدئولوژی های سیاسی معاصر (غرب_اسلام _ایران_) 2101371 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اصول روابط بین الملل 2101388 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جنبش غیرمتعهدها 2101102 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسائل توسعه سیاسی درایران 2101243 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه