کارکنان کتابخانه کارکنان کتابخانه

مدیریت :
مدیریت کتابخانه برعهده یکی از اعضای هیات علمی دانشکده است که از آبان ماه 1390این مسئولیت را  آقای دکتر علی صباغیان عضو گروه مطالعات منطقه ای برعهده دارد.

تلفن : 61112538
ایمیل : sabbaghian@ut.ac.ir

 

کارکنان کتابخانه :

(با توجه به طرح مقاوم سازی ساختمان دانشکده و جابجایی ناشی از آن برخی از شماره تلفن های ذکر شده در حال حاضر دایر نمی باشد.)

 نام و نام خانوادگی  سمت تلفن
آقای ابراهیم علومی معاون کتابخانه 61112527
آقای موسی محمدی مسئول بخش امانت 61112956
آقای علیرضا فتح اللهی مسئول بخش پایان نامه ها 61112538
آقای حمید هدایتی کتابدار بخش مخزن 61112554
خانم معصومه محمدی کتابدار بخش امانت 61112956
خانم نعیمه یگانه مسئول فهرستنویسی کتاب 61112690
خانم مهناز نعمتی مسئول فهرستنویسی کتاب 61112690
خانم صدیقه خلیلی مسئول بخش نشریات 61112690
خانم مهرناز الله بخش مسئول بخش مرجع 61112690