دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 661 - 671 از 671 نتیجه
از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 کارشناسی ارشد 01 حجت کاظمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00)
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 کارشناسی ارشد 02 حبیب اله فاضلی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00)
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 کارشناسی ارشد 03 جهانگیر معینی علمداری هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00)
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 کارشناسی ارشد 01 ابراهیم متقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00)
نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل 2102082 2 دکتری 02 حمیرا مشیرزاده هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00)
نقد وبررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 2101524 2 دکتری 02 احمد نقیب زاده هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00)
نقد وبررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 2101524 2 دکتری 01 سعید حاجی ناصری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00)
نقش ایران در سازمانهای بین الملل 2102068 2 کارشناسی ارشد 01 سیدداود آقائی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/25(15:00 - 17:00)
نقش قدرت در سیاست بین الملل 2102072 2 دکتری 02 ابو محمد عسگرخانی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00)
نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر 2103113 2 کارشناسی ارشد 03 سید باقر میرعباسی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00)
نوسازی و توسعه سیاسی 2101372 2 کارشناسی 02 احمد موثقی گیلانی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00)
نمایش 661 - 671 از 671 نتیجه
از 34