دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 661 - 680 از 1,003 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ایران ونهضتهای رهائی بخش 2101045 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 محمدمهدی اسماعیلی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00)
آزادیهای عمومی 2103069 1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00)
استراتژی نظامی ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ 2102004 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 01 بیژن پیروز هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00)
آشنایی با زبانهای محلی 2106169 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 10 علی صباغیان هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/29(15:00 - 17:00)
اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل 2102070 2 دکتری روابط بین الملل 02 یوسف مولایی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00)
اصول روابط بین الملل 2101388 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 علیرضا ذاکراصفهانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00)
اصول روابط بین الملل 2101388 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 ابراهیم متقی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00)
اصول فقه 2 2105014 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 محسن صفری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00)
اصول فقه 2105196 3 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 05 محسن صفری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00)
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 02 مهدی فدایی مهربانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/10/27(08:00 - 10:00)
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 علیرضا صدرا هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00)
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 03 سیدمهدی ساداتی نژاد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00)
اقتصادبین الملل 2102007 3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 03 بیژن پیروز هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00)
اقتصاد سیاسی اروپا 2106250 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 علی صباغیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00)
اقتصاد سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز 2106236 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 اکبر ولیزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00)
اقتصاد سیاسی آمریکای شمالی 2106266 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 ابراهیم متقی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00)
اقتصاد سیاسی بین المللی 2102073 2 دکتری روابط بین الملل 02 محمد شیرخانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00)
اقتصاد سیاسی خاورمیانه 2106223 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 محمد صادق کوشکی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00)
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 حسن محسنی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00)
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 رضا شکوهی زاده هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00)
نمایش 661 - 680 از 1,003 نتیجه
از 51