دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,003 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربردونظریات سیاسی درقرن بیستم 2120077 2 کارشناسی ارشد 02 علیرضا صدرا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
کلیات اقتصاد برای سیاست 2101137 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 عباس مصلی نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 کیومرث اشتریان هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 کارشناسی علوم سیاسی 06 حبیب اله فاضلی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 کیامرث جهانگیر هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
کلیات حقوق جزا 2104142 1 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 علی خالقی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
کلیات حقوق جزا 2104142 1 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 05 فیروز محمودی جانکی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
کلیات حقوق جزا 2104142 1 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 غلامحسین الهام هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
کلیات دانش سیاسی 2101116 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 حبیب اله فاضلی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
کلیات دانش سیاسی 2101116 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 عبدالرحمن عالم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 کارشناسی ارشد 03 خیراله پروین هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
متون حقوق عمومی بزبان خارجی 2120082 2 کارشناسی ارشد 03 رضا طجرلو هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
متون فقه (1) فقه معاملات 2104176 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 محسن صفری نامشخص نامشخص
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 دکتری علوم سیاسی 02 علی اشرف نظری هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 دکتری علوم سیاسی 01 جهانگیر معینی علمداری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 دکتری علوم سیاسی 03 کیومرث اشتریان هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
آداب دیپلماسی وفنون مذاکراه 2101452 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 سیدداود آقائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (15:00 - 17:00)
ادله اثبات دعوی 2105007 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 حسن محسنی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
ایدئولوژی های سیاسی معاصر (غرب_اسلام _ایران_) 2101371 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 احمد خالقی دامغانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00)
آزاد1 2101010 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 مجید حسینی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 1,003 نتیجه
از 51