دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 671 نتیجه
از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد سیاسی ایران 2101403 2 کارشناسی 02 عباس مصلی نژاد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/28(10:00 - 12:00)
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 کارشناسی ارشد 09 احمد موثقی گیلانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00)
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 کارشناسی ارشد 07 احمد موثقی گیلانی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00)
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 کارشناسی ارشد 08 علی صباغیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00)
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 کارشناسی ارشد 06 علی صباغیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00)
اقتصاد و سیاستگزاری عمومی 2101023 2 دکتری 01 عباس مصلی نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00)
آمریکا و نظام بین الملل 2106273 2 دکتری 06 محمد جمشیدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00)
آموزش حقوق بشر 2103120 1 کارشناسی ارشد 03 ابراهیم موسی زاده هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00)
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 2104106 2 دکتری 04 علی خالقی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/26(13:00 - 15:00)
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 کارشناسی 03 حسن محسنی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(08:00 - 10:00)
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 کارشناسی 01 رضا شکوهی زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(08:00 - 10:00)
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 2101413 2 کارشناسی 02 سیدمهدی ساداتی نژاد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(16:00 - 18:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 2101392 2 کارشناسی 06 مهدی فدایی مهربانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 2101392 2 کارشناسی 04 احمد خالقی دامغانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 2101392 2 کارشناسی 02 عبدالرحمن عالم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
اندیشه های سیاسی درایران واسلام 2101029 2 کارشناسی 04 داود فیرحی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00)
اندیشه های سیاسی درایران واسلام 2101029 2 کارشناسی 02 علیرضا صدرا هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00)
انرژی و سیاست جهان 2102009 2 کارشناسی ارشد 03 محمد شیرخانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00)
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 کارشناسی 04 محمد شفیعی فر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 کارشناسی 02 محمد شفیعی فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 671 نتیجه
از 34