دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,710 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی 2105318 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 05 محمود باقری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 فیروز محمودی جانکی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای عمومی اطفال و نوجوانان 2104137 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 غلامحسین الهام هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
حقوق حمل و نقل 1 (دریائی) 2105307 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 05 محسن ایزانلو هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
حقوق سرمایه گذاری بین المللی (قواعد توسعه یافته) 2105183 2 دکتری حقوق خصوصی 05 مجید غمامی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00)
حقوق ماکیت فکری تطبیقی و انتقال فناوری 2105305 2 دکتری حقوق خصوصی 05 سعید حبیبا هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00)
حل و فصل احتلافات تجاری 2105311 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 05 حسن محسنی هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00)
سازمان های بین المللی حمل و نقل 2105313 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 05 یوسف مولایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00)
مبانی فقهی حقوق اطفال و نوجوانان 2104134 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 محسن برهانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00)
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 کارشناسی ارشد 03 بیژن عباسی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00)
حقوق اساسی کشورهای اسلامی 2120029 2 کارشناسی ارشد 03 ابراهیم موسی زاده هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00)
حقوق مالی 2120041 2 کارشناسی ارشد 03 ولی رستمی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00)
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 کارشناسی ارشد 03 خیراله پروین هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
تاریخ حقوق عمومی 2120016 2 کارشناسی ارشد 03 ابراهیم موسی زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00)
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 کارشناسی ارشد 02 محمد شفیعی فر هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00)
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 کارشناسی ارشد 03 مصطفی ملکوتیان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00)
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 کارشناسی ارشد 01 سعید حاجی ناصری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 کارشناسی ارشد 02 سجاد ستاری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 کارشناسی ارشد 03 سجاد ستاری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00)
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 کارشناسی ارشد 01 علیرضا صدرا هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,710 نتیجه
از 86