دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,301 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 محمود باقری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (13:00 - 15:00)
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 05 سید محمد حسینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00)
حقوق اساسی 2 2104146 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 فیروز اصلانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00)
حقوق اساسی 2 2104146 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 خیراله پروین هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00)
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 05 جعفر نوری یوشانلوئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 علیرضا محمدزاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 سیدمحمد طباطبایی نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 05 محمد یگرنگی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00)
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 محسن برهانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00)
حقوق جزای عمومی 1 2104166 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 غلامحسین الهام هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00)
حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز 2103209 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 ولی رستمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 مهدی پیری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 04 سید محمد حسن رضوی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
قراردادهای بالادستی نفت و گاز 2103189 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 مهدی پیری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (13:00 - 15:00)
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 رضا طجرلو هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00)
منطق حقوق 2104202 1 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 حسن جعفری تبار هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
نظام حقوقی میادین مشترک نفت و گاز 2103188 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 الهام امین زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
نهادهای نظارت بر اعمال حکومت 2103065 2 دکتری حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (13:00 - 15:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 ابراهیم موسی زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,301 نتیجه
از 66