دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 671 نتیجه
از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 دکتری 02 علی اشرف نظری هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00)
اتحادیه اروپا 2106199 2 کارشناسی ارشد 06 علی صباغیان هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00)
اجرای احکام واسناد 2105001 2 کارشناسی ارشد 06 حسن محسنی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00)
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 کارشناسی 02 سیدرحیم ابوالحسنی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00)
احزاب سیاسی وگروه های ذی نفوذ 2101397 2 کارشناسی 04 نوراله قیصری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00)
ادله اثبات دعوی 2105007 2 کارشناسی 01 مجید غمامی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(16:00 - 18:00)
ادله اثبات دعوی 2105007 2 کارشناسی 03 حسن محسنی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(16:00 - 18:00)
آزاد1 2101010 2 کارشناسی ارشد 03 نوراله قیصری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
آزاد1 2101010 2 کارشناسی ارشد 01 حجت کاظمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
آزاد1 2101010 2 کارشناسی ارشد 02 علی اشرف نظری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00)
استراتژی نظامی ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ 2102004 2 کارشناسی ارشد 02 بیژن پیروز هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/26(08:00 - 10:00)
آشنایی با زبانهای محلی 2106195 2 کارشناسی ارشد 06 محمد رضا مجیدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00)
آشنایی با زبانهای محلی 2106169 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00)
اصول فقه 1 2105013 2 کارشناسی 01 محسن صفری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00)
اصول فقه 1 2105013 2 کارشناسی 03 محمدعلی انصاری پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00)
اعراب واسرائیل ومسئله فلسطین 2101016 2 کارشناسی 02 صادق زیباکلام هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00)
اعراب واسرائیل ومسئله فلسطین 2101016 2 کارشناسی 04 سید حامد موسوی هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00)
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی فدایی مهربانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00)
اقتصادبین الملل 2102006 2 کارشناسی ارشد 02 بیژن پیروز هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00)
اقتصادبین الملل 2102007 3 کارشناسی ارشد 03 بیژن پیروز هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 671 نتیجه
از 34