دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,003 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اخلاق سیاسی 2101081 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 سیدمهدی ساداتی نژاد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
اخلاق سیاسی 2101081 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 سیدمهدی ساداتی نژاد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 کارشناسی 03 محمد شفیعی فر هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00)
انقلاب اسلامی بازتاب برمسائل 2120008 2 کارشناسی ارشد 03 مصطفی ملکوتیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
انقلاب اسلامی بازتاب برمسائل 2120008 2 کارشناسی ارشد 01 محمد شفیعی فر هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
تاریخ حقوق عمومی 2120016 2 کارشناسی ارشد 03 ابراهیم موسی زاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 کارشناسی ارشد 02 سعید حاجی ناصری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی سیاسی 1 2120024 2 کارشناسی ارشد 01 سجاد ستاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی و سیاست 2101156 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 کیامرث جهانگیر هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی و سیاست 2101156 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 سعید حاجی ناصری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
چهارچوب حقوقی وسیاستگزاری 2101105 2 دکتری علوم سیاسی 01 حمیدرضا ملک محمدی هرهفته شنبه (11:30 - 13:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 کارشناسی ارشد 04 فیروز اصلانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 کارشناسی ارشد 03 بیژن عباسی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
حقوق عمومی دراسلام 2120038 2 کارشناسی ارشد 03 ابراهیم موسی زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 رضا طجرلو هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2104140 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 حسن بادینی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2104140 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 محمود کاظمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
سازمانهای بین المللی غیر دولتی و حمایت از حقوق بشر 2103025 1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 عباسعلی کدخدائی الیادرانی هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
قرآن و سیاست 2101052 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 سیدمهدی ساداتی نژاد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
قرآن و سیاست 2101052 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 داود فیرحی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,003 نتیجه
از 51