دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ابعاد فنب پایین دستی نفت و گاز

نام درس ابعاد فنب پایین دستی نفت و گاز
کد درس 2103229
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز