دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ابعاد فنی پایین دستی نفت و گاز

نام درس ابعاد فنی پایین دستی نفت و گاز
کد درس 2103173
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز